Όροι Χρήσης

Ακολουθούν οι όροι μιας συμβατικής νομικής συμφωνίας («Συμφωνία») μεταξύ εσάς και της MedmatchOpen, LLC (εφεξής «MedmatchOpen» ή «Εταιρεία») που διέπουν την πρόσβαση, τη χρήση, τη συμμετοχή και όλες τις άλλες μορφές χρήσης της Εταιρείας ιστοσελίδα και όλα τα άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα που αποτελούν την επιχειρηματική πλατφόρμα της Εταιρείας («Ιστότοπος»). Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη Συμφωνία και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς οποιασδήποτε κρατικής αρχής ή της Εταιρείας. Εάν εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμή περιορισμένης περιόδου για τις υπηρεσίες μας, οι ισχύουσες διατάξεις της Συμφωνίας θα διέπουν επίσης αυτήν τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη Συμφωνία, μην εγγραφείτε ως Χρήστης ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο.

ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ "ΟΡΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες εάν είστε ο άμεσος ανταγωνιστής μας, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες για σκοπούς παρακολούθησης της διαθεσιμότητας, της απόδοσης ή της λειτουργικότητάς τους ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης ή ανταγωνισμού. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων, οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται και να ενσωματώνονται με αναφορά στη Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 31 Μαΐουst, 2021. Ισχύει μεταξύ Εσάς και Εμάς από την ημερομηνία αποδοχής της παρούσας Συμφωνίας.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Συγγενής εταιρεία» σημαίνει κάθε οντότητα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με την υποκείμενη οντότητα. "Έλεγχος", για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, σημαίνει άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία ή έλεγχος άνω του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της υποκείμενης οντότητας.

«Συμφωνία» σημαίνει αυτό το Κύριο Συμφωνητικό Συνδρομής.

"Υπηρεσίες Beta" σημαίνει υπηρεσίες ή λειτουργίες MedmatchOpen που μπορεί να διατεθούν σε εσάς για να δοκιμάσετε κατά την επιλογή σας χωρίς πρόσθετη χρέωση, η οποία ορίζεται σαφώς ως beta, πιλοτική, περιορισμένη έκδοση, προεπισκόπηση προγραμματιστή, μη παραγωγή, αξιολόγηση ή από παρόμοιο περιγραφή.

"Περιεχόμενο" σημαίνει πληροφορίες που λαμβάνονται από το MedmatchOpen από δημοσίως διαθέσιμες πηγές ή τρίτους παρόχους περιεχομένου και διατίθενται σε εσάς μέσω των Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Beta ή σύμφωνα με μια Φόρμα Παραγγελίας, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην Τεκμηρίωση.

«Τεκμηρίωση» σημαίνει την τεκμηρίωση Εμπιστοσύνης και Συμμόρφωσης της ισχύουσας Υπηρεσίας, καθώς και τους οδηγούς χρήσης και τις πολιτικές της, όπως ενημερώνονται κατά καιρούς, είναι προσβάσιμες μέσω του help.MedmatchOpen.ai ή σύνδεσης στην ισχύουσα Υπηρεσία.

«HIPAA» σημαίνει την ενότητα 262 του νόμου περί φορητότητας και λογοδοσίας ασφάλισης υγείας, PL 104-191 («HIPAA») που διέπει τη χρήση και τη μετάδοση ατομικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών υγείας.

"Κακόβουλος κώδικας" σημαίνει κώδικα, αρχεία, σενάρια, πράκτορες ή προγράμματα που προορίζονται να βλάψουν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ιών, των σκουληκιών, των ωρολογιακών βομβών, του κακόβουλου λογισμικού, του adware, των δούρειων ίππων και των παρόμοιων.

"Marketplace" σημαίνει έναν ηλεκτρονικό κατάλογο, κατάλογο ή αγορά εφαρμογών που διαλειτουργούν με τις Υπηρεσίες και τυχόν ιστοτόπους που θα διαδέχονται.

"Εφαρμογή Non-MedmatchOpen" σημαίνει μια διαδικασία ή λειτουργικότητα λογισμικού που βασίζεται στον Ιστό, για κινητά, εκτός σύνδεσης ή άλλη, η οποία παρέχεται από εσάς ή τρίτο μέρος και λειτουργεί με μια Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, μιας εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί από ή για εσάς , αναφέρεται σε ένα Marketplace ή προσδιορίζεται ως Salesforce Labs ή με παρόμοια ονομασία.

«Φόρμα Παραγγελίας» σημαίνει ένα έγγραφο παραγγελίας ή ηλεκτρονική παραγγελία που προσδιορίζει τις Υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το παρόν και συνάπτεται μεταξύ Εσάς και Εμάς ή οποιασδήποτε από τις Συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσθηκών και συμπληρωμάτων αυτών. Με τη σύναψη μιας Φόρμας Παραγγελίας σύμφωνα με το παρόν, ένας Συνεργάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης σαν να ήταν αρχικό μέρος της παρούσας.

«Προστατευμένες Πληροφορίες Υγείας» σημαίνει οποιεσδήποτε Προστατευμένες Πληροφορίες Υγείας όπως ορίζονται στο HIPAA ή οποιαδήποτε παρόμοια πληροφορία που λαμβάνεται από άτομα ως αποτέλεσμα της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών από τον Πελάτη.

«Δωρεάν Υπηρεσίες» σημαίνει Υπηρεσίες που το MedmatchOpen καθιστά διαθέσιμες σε εσάς δωρεάν. Οι Δωρεάν Υπηρεσίες εξαιρούν τις Υπηρεσίες που προσφέρονται ως δωρεάν δοκιμή και τις Αγορασμένες Υπηρεσίες.

«Αγορασμένες Υπηρεσίες» σημαίνει Υπηρεσίες που αγοράζετε εσείς ή η συνδεδεμένη εταιρεία σας στο πλαίσιο μιας Φόρμας Παραγγελίας, όπως διακρίνονται από τις Δωρεάν Υπηρεσίες ή εκείνες που παρέχονται βάσει μιας δωρεάν δοκιμής.

«Υπηρεσίες» σημαίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παραγγέλνετε από εσάς στο πλαίσιο μιας Φόρμας Παραγγελίας ή παρέχονται σε εσάς δωρεάν (κατά περίπτωση) ή βάσει δωρεάν δοκιμής και διατίθενται στο διαδίκτυο από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των συσχετισμένων στοιχείων του MedmatchOpen εκτός σύνδεσης ή κινητών συσκευών, ως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. Οι "Υπηρεσίες" εξαιρούν Περιεχόμενο και Εφαρμογές Non-MedmatchOpen.

«Χρήστης» σημαίνει, σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο αποδέχεται αυτούς τους όρους για δικό του λογαριασμό, αυτό το άτομο ή, στην περίπτωση ιδιώτη που αποδέχεται την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, ένα φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς για να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία, για την οποία έχετε αγοράσει μια συνδρομή (ή στην περίπτωση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς χωρίς χρέωση, για τις οποίες έχει παρασχεθεί μια Υπηρεσία) και στους οποίους εσείς (ή, κατά περίπτωση, εμείς στη δική σας αίτημα) έχουν παράσχει μια ταυτότητα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης (για Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν έλεγχο ταυτότητας). Οι χρήστες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τους υπαλλήλους σας, τους συμβούλους, τους εργολάβους και τους αντιπροσώπους σας και τρίτα μέρη με τα οποία πραγματοποιείτε συναλλαγές.

«Εμείς», «Εμείς» ή «Δικοί μας» σημαίνει την εταιρεία MedmatchOpen, LLC που περιγράφεται στην Ενότητα 13 (Με ποιον συνάπτετε σύμβαση, ειδοποιήσεις, ισχύων νόμος και δικαιοδοσία).

"Εσείς", "Εσείς" ή "Σας" σημαίνει, στην περίπτωση που ένα άτομο αποδέχεται την παρούσα Συμφωνία για δικό του λογαριασμό, το εν λόγω άτομο ή στην περίπτωση ενός ατόμου που αποδέχεται την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλου νομικού την οντότητα, την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για την οποία αποδέχεστε την παρούσα Συμφωνία, και τους Συνεργάτες αυτής της εταιρείας ή οντότητας που έχουν υπογράψει Έντυπα Παραγγελίας.

"Τα Δεδομένα σας" σημαίνει ηλεκτρονικά δεδομένα και πληροφορίες που υποβάλλονται από ή για εσάς στις Υπηρεσίες, εξαιρουμένων των Εφαρμογών Περιεχομένου και Μη MedmatchOpen.

2. ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.1 Δωρεάν δοκιμή.

Εάν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για δωρεάν δοκιμή, θα διαθέσουμε μία ή περισσότερες Υπηρεσίες σε δοκιμαστική βάση δωρεάν μέχρι το νωρίτερο από (α) το τέλος της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου για την οποία εγγραφήκατε για να χρησιμοποιήσετε τις ισχύουσες Υπηρεσίες ή (β) η ημερομηνία έναρξης οποιωνδήποτε συνδρομών Αγοράς Υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει για τέτοιες Υπηρεσίες ή (γ) τερματισμό από Εμάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις δοκιμής ενδέχεται να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα εγγραφής της δοκιμής. Τυχόν τέτοιοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ενσωματώνονται στην παρούσα Συμφωνία με παραπομπή και είναι νομικά δεσμευτικοί.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ Ή ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΜΑΣ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΟ SME ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΚΑΝ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΔΟΚΙΜΗ (Π.χ., ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ). ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΔΟΚΙΜΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ.

Παρά τα τμήματα 9 (παραστάσεις, εγγυήσεις, αποκλειστικές διορθωτικές ενέργειες και αποποιήσεις) και 10.1 (αποζημίωση από εμάς), κατά τη διάρκεια της δωρεάν δίκης, οι υπηρεσίες παρέχονται "όπως-είναι" χωρίς καμία εγγύηση και η MedMatchOpen δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης όσον αφορά τις υπηρεσίες για τις υπηρεσίες για Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, Η MEDMATCHOPEN ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ Ή ΣΑΣ ΕΓΓΥΟΥΝ ΟΤΙ: (Α) Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ (Γ) ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ. ΠΑΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.1 (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ), ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ MEDMATCHOPEN ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΥΓΑΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

3. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΣ

3.1 Παροχή αγορασμένων υπηρεσιών.

(α) Διαθέτουμε τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο σε εσάς σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και τυχόν ισχύοντα Έντυπα Παραγγελίας, (β) Σας παρέχουμε την ισχύουσα τυπική υποστήριξη MedmatchOpen για τις Αγορασμένες Υπηρεσίες χωρίς πρόσθετη χρέωση και/ή αναβαθμισμένη υποστήριξη εάν αγοράσετε, ( γ) να καταβάλουν εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να καταστήσουν διαθέσιμες τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αγοράς 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός από: (i) προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας (εκ των οποίων θα ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων) και (ii) τυχόν μη διαθεσιμότητα που προκαλείται από περιστάσεις πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, πράξης του Θεού, πράξης κυβέρνησης, πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού, πολιτικής αναταραχής, τρομοκρατίας, απεργίας ή άλλου εργατικού προβλήματος (εκτός από αυτό που αφορά τους υπαλλήλους μας), πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου αποτυχία ή καθυστέρηση, Non-MedmatchOpen Application ή επίθεση άρνησης υπηρεσίας. Δείτε την Ενότητα 4.6 για ορισμένα δικαιώματα που διατηρεί η Εταιρεία.

3.2 Προστασία των Δεδομένων σας.

Διατηρούμε διοικητικές, φυσικές και τεχνικές διασφαλίσεις για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. Αυτές οι διασφαλίσεις θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε, μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης των Δεδομένων σας από το προσωπικό μας, εκτός από (α) για την παροχή των Αγορασμένων Υπηρεσιών, (β) την πρόληψη ή την αντιμετώπιση προβλημάτων υπηρεσιών ή τεχνικών προβλημάτων, ( γ) όπως επιβάλλεται από το νόμο σύμφωνα με την Ενότητα 8.3 (Αναγκαστική Αποκάλυψη) παρακάτω, ή (δ) όπως ρητά το επιτρέπετε εγγράφως. Εκτός από τη δωρεάν δοκιμή, στο βαθμό που το MedmatchOpen επεξεργάζεται οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα (όπως ορίζονται στην DPA) που περιέχονται στα Δεδομένα Πελάτη, για λογαριασμό του Πελάτη, στην παροχή των Υπηρεσιών, τους όρους του προσαρτήματος επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση https: //www.MedmatchOpen.com/dataprocessingaddendum.pdf ("DPA"), τα οποία ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά, θα ισχύουν και τα μέρη συμφωνούν να συμμορφωθούν με αυτούς τους όρους. Για τους σκοπούς των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που επισυνάπτονται στην ΑΠΔ, όταν και κατά περίπτωση, ο Πελάτης και οι εφαρμοστέες Συνδεδεμένες εταιρείες είναι ο καθένας ο εξαγωγέας δεδομένων, και η υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας από τον Πελάτη και η υπογραφή φόρμας παραγγελίας από έναν ισχύοντα Συνεργάτη θα αντιμετωπίζονται ως υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρήτρων και των Προσαρτημάτων τους. Δείτε την Ενότητα 4.6 για ορισμένα δικαιώματα που διατηρεί η Εταιρεία.

3.3 Το προσωπικό μας.

Επιβλέπουμε την απόδοση του προσωπικού μας (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και των εργολάβων μας) και τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Δείτε την Ενότητα 4.6 για ορισμένα δικαιώματα που διατηρεί η Εταιρεία.

3.4 Υπηρεσίες Beta.

Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να διαθέτουμε τις Υπηρεσίες Beta σε εσάς χωρίς χρέωση. Μπορείτε να επιλέξετε να δοκιμάσετε αυτές τις Υπηρεσίες Beta ή όχι κατά την απόλυτη κρίση σας. Οι Υπηρεσίες Beta προορίζονται για σκοπούς αξιολόγησης και όχι για παραγωγική χρήση, δεν υποστηρίζονται και ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους. Οι Υπηρεσίες Beta δεν θεωρούνται "Υπηρεσίες" σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, ωστόσο, όλοι οι περιορισμοί, η επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας και οι υποχρεώσεις σας σχετικά με τις Υπηρεσίες και η χρήση τυχόν σχετικών Εφαρμογών και Περιεχομένου που δεν είναι MedmatchOpen, ισχύουν εξίσου για τη χρήση των Υπηρεσιών Beta από μέρους σας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε δοκιμαστική περίοδος Υπηρεσιών Beta θα λήξει το νωρίτερο των τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης της δοκιμής ή την ημερομηνία κατά την οποία μια έκδοση των Υπηρεσιών Beta θα είναι γενικά διαθέσιμη χωρίς την ισχύουσα ονομασία Υπηρεσιών Beta. Μπορούμε να διακόψουμε τις Υπηρεσίες Beta ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και ενδέχεται να μην τις κάνουμε ποτέ γενικά διαθέσιμες. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από ή σε σχέση με μια Υπηρεσία Beta. Δείτε την Ενότητα 4.6 για ορισμένα δικαιώματα που διατηρεί η Εταιρεία.

4. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

4.1 Συνδρομές.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην ισχύουσα Φόρμα Παραγγελίας ή Τεκμηρίωση, (α) Οι αγορασμένες Υπηρεσίες και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο αγοράζονται ως συνδρομές, (β) οι συνδρομές για τις Αγορασμένες Υπηρεσίες μπορούν να προστεθούν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνδρομής στην ίδια τιμή με την υποκείμενη τιμή συνδρομής, αναλογικά για το τμήμα αυτής της περιόδου συνδρομής που απομένει τη στιγμή της προσθήκης των συνδρομών και (γ) τυχόν προστιθέμενες συνδρομές θα τερματιστούν την ίδια ημερομηνία με τις υποκείμενες συνδρομές.

Ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή ή να σας ζητήσουν με άλλο τρόπο να παρέχετε πληροφορίες για τη συμμετοχή σε ορισμένες λειτουργίες ή την πρόσβαση σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο. Η απόφαση παροχής αυτών των πληροφοριών είναι καθαρά προαιρετική. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τέτοιες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο ή λειτουργίες ή να συμμετάσχετε σε διάφορους τομείς του ιστότοπού μας. Όταν εγγράφεστε ή γίνετε Χρήστης του Ιστότοπού μας ή παρέχετε πληροφορίες στον Ιστότοπό μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμφωνείτε να παρέχετε μόνο αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σε όλες τις σελίδες εγγραφής. Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε το δικό σας προφίλ χρήστη με τρέχουσες πληροφορίες. Απαγορεύεται η προσπάθεια εγγραφής, εγγραφής ή χρήσης ονόματος διαφορετικού από το δικό σας νόμιμο όνομα ή όνομα χρήστη. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που μας παρέχετε σύμφωνα με το Πολιτική Απορρήτου στον Ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε ψευδή ή παραπλανητική πληροφορία που παρέχεται από εσάς αποτελεί αιτία για άμεση αποβολή από τον Ιστότοπο. Ενώ η Εταιρεία ενδέχεται να σας ειδοποιήσει εάν κάποιος άλλος χρήστης στον οργανισμό σας επιχειρήσει να αλλάξει ορισμένες πληροφορίες χωρίς εξουσιοδότηση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες του λογαριασμού σας από εσάς ή άλλους που επιχειρούν να ενεργήσουν για λογαριασμό σας, με ή χωρίς την άδειά σας. Η Εταιρεία τονίζει ότι διατηρείτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες πέρα ​​από την προσιτότητα όσων δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν τις πληροφορίες. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Παρόλο που η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τις απώλειές σας που προκαλούνται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για τις ζημίες της Εταιρείας ή άλλων λόγω τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Για να εγγραφείτε ως ιατρός, πρέπει να διαθέτετε ενεργή, έγκυρη κρατική ιατρική άδεια για να εγγραφείτε στον Ιστότοπο. Εάν είστε ιδιοκτήτης ή διευθυντής βοηθητικής ιατρικής εγκατάστασης, η εγκατάσταση σας πρέπει να είναι δεόντως αδειοδοτημένη στην Πολιτεία σας και όλο το προσωπικό που παρέχει βοηθητικές ιατρικές υπηρεσίες πρέπει να είναι αδειοδοτημένο ή πιστοποιημένο στον/τους αντίστοιχο/τους τομείς υπηρεσιών/.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να αποδεχτείτε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας και συμφωνείτε ότι δεν θα πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε τη συνδρομή σας ή οποιαδήποτε δικαιώματα μέλους. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε άλλοι να μην έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας το όνομά σας εν όλω ή εν μέρει. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλληλογραφίας, φαξ, email ή τηλεφώνου.

Εάν ένας ανταγωνιστικός ιστότοπος για την Εταιρεία έχει αναπτυχθεί από άλλη οντότητα, δεν μπορείτε να ζητήσετε από τους Χρήστες της Εταιρείας να τερματίσουν, να παραδώσουν ή με άλλο τρόπο να εγκαταλείψουν τον Ιστότοπο ή να μεταφέρουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο σε έναν τέτοιο ανταγωνιστικό ιστότοπο. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε καμία επιχείρηση που ξεκίνησε στον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε ανταγωνιστικό ιστότοπο και δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Χρήστες του ιστότοπου για να ανακοινώσετε ότι πραγματοποιείτε συναλλαγές σε έναν ανταγωνιστικό ιστότοπο.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για: (α) παραβίαση οποιουδήποτε τοπικού, κρατικού, εθνικού ή διεθνούς νόμου ή κανονισμού. (β) μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό που είναι υβριστικό, παρενοχλητικό, αδικοπραξικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, συκοφαντικό, προσβλητικό στην ιδιωτική ζωή του άλλου, μίσος ή ρατσιστικά, εθνοτικά ή άλλως απαράδεκτο· (γ) να μεταδώσει οποιαδήποτε αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης· (δ) μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό που περιέχει adware, κακόβουλο λογισμικό, spyware, ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. (ε) καταδιώκουν, παρενοχλούν ή βλάπτουν άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης της ταυτότητας οποιουδήποτε συναδέλφου Χρήστη στον Ιστότοπο. (στ) να πλαστογραφείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραποιήσετε με άλλον τρόπο την ταυτότητά σας ή τη σχέση σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα· (ζ) χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε «ρομπότ», «αράχνη», «βαθιά σύνδεση», «rover», «scraper» ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία εξόρυξης δεδομένων ή αυτόματη ή μη αυτόματη διαδικασία για την παρακολούθηση, την προσωρινή αποθήκευση, το πλαίσιο, τη μάσκα, την εξαγωγή δεδομένων από , αντιγράψτε ή διανείμετε οποιαδήποτε δεδομένα από τον Ιστότοπο, το δίκτυό μας ή τις βάσεις δεδομένων μας ή προσπαθήστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα ή χαρακτηριστικό του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε άλλων συστημάτων ή δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο. ή (η) παρεμβαίνει ή διακόπτει τον Ιστότοπο ή τους διακομιστές στα δίκτυά μας ή δεν υπακούει σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο. (i) να διερευνήσει, να σαρώσει ή να δοκιμάσει την ευπάθεια του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε δικτύου που είναι συνδεδεμένο με τον Ιστότοπο, ούτε να παραβιάσει τα μέτρα ασφάλειας ή ελέγχου ταυτότητας στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε δίκτυο που είναι συνδεδεμένο στον Ιστότοπο. (ι) αντίστροφη αναζήτηση, ιχνηλάτηση ή αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας για οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη του ιστότοπου, (ια) προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή του ιστότοπου ή της Εταιρείας συστήματα ή δίκτυα ή τυχόν συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο· (ιβ) χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» που χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά σήματα του MedmatchOpen χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας ή (μ) πλαστογραφήστε κεφαλίδες ή με άλλο τρόπο χειραγωγήστε αναγνωριστικά προκειμένου να συγκαλύψει την προέλευση οποιουδήποτε μηνύματος ή μετάδοσης που στέλνετε σε την Εταιρεία ή οποιονδήποτε στον ή μέσω του ιστότοπου. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ MEDMATCHOPEN ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Απαιτείται σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας για τη σωστή μετάδοση της Ιστοσελίδας. Είστε υπεύθυνοι για την προμήθεια και τη διατήρηση των συνδέσεων δικτύου που συνδέουν το δίκτυό σας με τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του λογισμικού «προγράμματος περιήγησης» που υποστηρίζει πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και για την παρακολούθηση των διαδικασιών πρόσβασης σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν τέτοια πρωτόκολλα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ειδοποίησή σας για τυχόν αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε τέτοιο λογισμικό ή για τυχόν παραβίαση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του ιστότοπου, που μεταδίδονται μέσω δικτύων υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Διαδικτύου) που δεν ανήκουν που λειτουργεί ή ελέγχεται από την Εταιρεία. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή την απόδοση οποιωνδήποτε συνδέσεων όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Η πραγματική ή απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε ποινική ή/και αστική δίωξη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, τιμωρίας βάσει του νόμου περί απάτης και κατάχρησης υπολογιστών του 1986. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει, να παρακολουθεί και να καταγράφει τη δραστηριότητα στον Ιστότοπο χωρίς ειδοποίηση ή άδεια από εσάς. Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται μέσω παρακολούθησης, επανεξέτασης ή καταγραφής υπόκειται σε έλεγχο από οργανισμούς επιβολής του νόμου σε σχέση με έρευνα ή δίωξη πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία θα συμμορφωθεί επίσης με όλες τις δικαστικές εντολές που αφορούν αιτήματα για τέτοιες πληροφορίες.

Ο ιστότοπος φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν είστε Χρήστης που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ασία ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή με νόμους ή κανονισμούς που διέπουν τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι διαφέρουν από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, σας ενημερώνουμε ότι μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης του Ιστότοπος, ο οποίος διέπεται από το δίκαιο των ΗΠΑ, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Συμφωνία, μεταφέρετε τις πληροφορίες σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συναινείτε σε αυτήν τη μεταφορά. Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί εμπορικά εύλογες διοικητικές, φυσικές και τεχνικές διασφαλίσεις για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων του ιστότοπου. Αυτές οι διασφαλίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση των δεδομένων του ιστότοπου κατά τη μετάδοση.

Η Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να δημοσιεύει διαφημίσεις τρίτων στην Ιστοσελίδα. Η αλληλογραφία σας ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές με διαφημιστές που βρίσκονται στον Ιστότοπο είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του εν λόγω διαφημιστή. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε τέτοιων συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας τέτοιων διαφημιστών σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ή ευθύνη για τις δηλώσεις ή τη συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε να μην συλλέγετε ή να συλλέγετε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων λογαριασμών, από τον Ιστότοπο, ούτε να χρησιμοποιείτε τα συστήματα επικοινωνίας που παρέχονται από τον Ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς άλλους από αυτούς που διατίθενται άμεσα από τον Ιστότοπο. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και τη συντήρηση με δικά σας έξοδα όλου του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Όταν εγγράφεστε σε εμάς και κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο, ενδέχεται να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνουμε για εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις μας Πολιτική Απορρήτου .

4.2 Όρια χρήσης.

Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο υπόκεινται σε όρια χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ποσοτήτων που καθορίζονται στις Φόρμες Παραγγελίας και στην Τεκμηρίωση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, (α) μια ποσότητα σε μια Φόρμα Παραγγελίας αναφέρεται σε Χρήστες και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην Υπηρεσία ή στο Περιεχόμενο από περισσότερους από αυτόν τον αριθμό Χρηστών, (β) ο κωδικός πρόσβασης χρήστη δεν επιτρέπεται να κοινοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο άτομο και (γ) εκτός από όσα ορίζονται σε μια Φόρμα Παραγγελίας, η αναγνώριση χρήστη μπορεί να εκχωρηθεί εκ νέου μόνο σε νέο άτομο που αντικαθιστά ένα άτομο που δεν θα χρησιμοποιεί πλέον την Υπηρεσία ή το Περιεχόμενο. Εάν υπερβείτε ένα συμβατικό όριο χρήσης, ενδέχεται να συνεργαστούμε μαζί σας για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη χρήση σας, ώστε να συμμορφώνεται με αυτό το όριο. Εάν, παρά τις προσπάθειές μας, δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να τηρήσετε ένα συμβατικό όριο χρήσης, θα εκτελέσετε μια Φόρμα Παραγγελίας για πρόσθετες ποσότητες των ισχυόντων Υπηρεσιών ή Περιεχομένου αμέσως κατόπιν αιτήματός μας και/ή θα πληρώσετε οποιοδήποτε τιμολόγιο για υπερβολική χρήση σύμφωνα με με την Ενότητα 6.2 (Τιμολόγηση και πληρωμή).

4.3 Οι ευθύνες σας.

Θα είστε (α) υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση των χρηστών με την παρούσα Συμφωνία, Τεκμηρίωση και Έντυπα Παραγγελίας, (β) είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των δεδομένων σας, τα μέσα με τα οποία αποκτήσατε τα δεδομένα σας και τη χρήση των δεδομένων σας με τις Υπηρεσίες μας, (γ) καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση Υπηρεσιών και Περιεχομένου και μας ειδοποιούμε αμέσως για οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, (δ) χρησιμοποιούμε τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, Τεκμηρίωση , Φόρμες Παραγγελίας και ισχύοντες νόμοι και κυβερνητικοί κανονισμοί και (ε) συμμορφώνονται με τους όρους παροχής υπηρεσιών οποιωνδήποτε Εφαρμογών που δεν είναι MedmatchOpen με τις οποίες χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες ή Περιεχόμενο.

4.4 Περιορισμοί χρήσης.

Δεν (α) δεν θα διαθέσετε καμία Υπηρεσία ή Περιεχόμενο σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από Χρήστες, ούτε θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Περιεχόμενο προς όφελος οποιουδήποτε άλλου εκτός από εσάς, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά σε μια Φόρμα Παραγγελίας ή στην Τεκμηρίωση, (β) να πουλήσετε , μεταπώληση, άδεια χρήσης, υποάδεια χρήσης, διανομή, διάθεση, ενοικίαση ή μίσθωση οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή Περιεχομένου ή συμπεριλάβετε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Περιεχόμενο σε ένα γραφείο υπηρεσιών ή προσφορά εξωτερικής ανάθεσης, (γ) χρησιμοποιήστε μια Υπηρεσία ή μια εφαρμογή που δεν είναι MedmatchOpen για αποθήκευση ή μετάδοση παραβίασης , συκοφαντικό ή άλλως παράνομο ή αδικοπρακτικό υλικό, ή για αποθήκευση ή μετάδοση υλικού κατά παράβαση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου τρίτων, (δ) χρήση Υπηρεσίας ή Εφαρμογής Non-MedmatchOpen για αποθήκευση ή μετάδοση Κακόβουλου Κώδικα, (ε) παρεμβαίνει ή διακόπτει την ακεραιότητα ή απόδοση οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή δεδομένων τρίτων που περιέχονται σε αυτήν, (στ) προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Περιεχόμενο ή τα σχετικά συστήματα ή δίκτυά της, (ζ) να επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση πρόσβαση ή χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή Περιεχομένουμε τρόπο που παρακάμπτει ένα συμβατικό όριο χρήσης ή χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες μας με τρόπο που παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και Υπηρεσιών Εξωτερικής Αντιμετώπισης ή για πρόσβαση ή χρήση οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας μας εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την παρούσα Συμφωνία, μια παραγγελία φόρμα ή την Τεκμηρίωση, (η) να τροποποιήσει, να αντιγράψει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα που βασίζονται σε μια Υπηρεσία ή οποιοδήποτε μέρος, χαρακτηριστικό, λειτουργία ή διεπαφή χρήστη αυτής, (i) να αντιγράψει Περιεχόμενο εκτός από όσα επιτρέπεται στο παρόν ή σε Φόρμα Παραγγελίας ή Τεκμηρίωση , (ι) πλαισιώνετε ή αντικατοπτρίζετε οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή Περιεχομένου, εκτός από το καδράρισμα στα δικά σας ενδοδίκτυα ή με άλλο τρόπο για δικούς σας εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς ή όπως επιτρέπεται στην Τεκμηρίωση, ή (ια) αποσυναρμολογείτε, αναθεωρήστε ή απομεταγλωττίστε μια Υπηρεσία ή Περιεχόμενο ή πρόσβαση σε αυτό για (1) δημιουργία ανταγωνιστικού προϊόντος ή υπηρεσίας, (2) δημιουργία προϊόντος ή υπηρεσίας χρησιμοποιώντας παρόμοιες ιδέες, χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γραφικά της Υπηρεσίας, (3) αντιγραφή οποιωνδήποτε ιδεών, χαρακτηριστικών, λειτουργιών ή γραφικών της Υπηρεσίας ή (4 ) καθορίστε εάν οι Υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, Τεκμηρίωσης ή Φόρμα Παραγγελίας, από εσάς ή από χρήστες που κατά την κρίση μας απειλεί την ασφάλεια, την ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας, μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αναστολή των Υπηρεσιών, ωστόσο θα χρησιμοποιήσουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες υπό τις περιστάσεις για να σας παρέχουμε ειδοποίηση και την ευκαιρία να διορθώσετε μια τέτοια παραβίαση ή απειλή πριν από αυτήν την αναστολή.

4.5 Κατάργηση Περιεχομένου και Εφαρμογών Non-MedmatchOpen.

Εάν μας ζητηθεί από έναν δικαιοπάροχο να αφαιρέσουμε Περιεχόμενο ή να λάβουμε πληροφορίες ότι το Περιεχόμενο που παρέχεται σε εσάς ενδέχεται να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαιώματα τρίτων, μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε και σε τέτοια περίπτωση θα αφαιρέσετε αμέσως αυτό το Περιεχόμενο από τα συστήματά σας. Εάν λάβουμε πληροφορίες ότι μια εφαρμογή Non-MedmatchOpen που φιλοξενείται σε μια Υπηρεσία από εσάς ενδέχεται να παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και Υπηρεσιών Εξωτερικής Αντιμετώπισης ή την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαιώματα τρίτων, μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε και σε τέτοια περίπτωση θα απενεργοποιήσετε αμέσως Εφαρμογή Non-MedmatchOpen ή τροποποιήστε την εφαρμογή Non-MedmatchOpen για να επιλύσετε την πιθανή παραβίαση. Εάν δεν προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την ισχύουσα Εφαρμογή Περιεχομένου, Υπηρεσίας ή/και Μη MedmatchOpen μέχρι να επιλυθεί η πιθανή παράβαση.

4.6 Η Εταιρεία διατήρησε δικαιώματα.

Μεταξύ άλλων δικαιωμάτων που διατηρεί η Εταιρεία και ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο στην παρούσα Συμφωνία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια να επιβάλει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η Εταιρεία δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει αμέσως τη Συμφωνία ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο σε σχέση με εσάς, ή γενικά να σταματήσει να προσφέρει ή να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού, ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος λόγω συντήρησης ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού υπολογιστών ή για άλλους λόγους και ο οποίος, για απρόβλεπτους λόγους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές στα συστήματα ή τις λειτουργίες του υπολογιστή σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που λαμβάνεται από αυτόν τον ιστότοπο δεν περιέχει ιούς ή άλλο κώδικα λογισμικού υπολογιστή ή υπορουτίνα που έχει σχεδιαστεί για να απενεργοποιεί, να διαγράφει, να αλλοιώνει ή με άλλο τρόπο να βλάπτει τα συστήματα, το λογισμικό ή τα δεδομένα σας. Χωρίς περιορισμό, η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναφέρει οποιαδήποτε δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης κατάλληλων δεδομένων ή πληροφοριών εμπόρου) που υποπτεύεται ότι μπορεί να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό σε αρμόδιους αξιωματούχους επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή άλλα κατάλληλα τρίτα μέρη. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τις κατάλληλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να βοηθήσει στην έρευνα και τη δίωξη οποιασδήποτε παράνομης συμπεριφοράς. Εάν θέλετε να αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις αυτών των οδηγιών, επικοινωνήστε με την Εταιρεία.

4.7 Ανταγωνιστικές δοκιμές τοποθεσίας.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποκτούν ειδικές γνώσεις σχετικά με τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, όλοι οι Χρήστες συμφωνούν συγκεκριμένα ότι δεν θα συμμετέχουν σε καμία πρόωρη δοκιμή, beta-test ή άλλη παρόμοια μορφή δοκιμών οποιουδήποτε ανταγωνιστικού ιστότοπου που ενδέχεται να δημιουργηθεί. Ενώ η Εταιρεία πιστεύει στον υγιή ανταγωνισμό, δεν πιστεύει ότι θα ήταν επωφελές για την Εταιρεία ή τους χρήστες της τα εμπορικά μυστικά και άλλη πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας να μεταδίδονται σε ανταγωνιστικές τοποθεσίες από τους Χρήστες της και τέτοια μετάδοση οποιωνδήποτε εμπορικών μυστικών ή πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε πρόσωπο απαγορεύεται αυστηρά. Οι χρήστες αναγνωρίζουν συγκεκριμένα ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στην Εταιρεία και ότι η Εταιρεία μπορεί να αναζητήσει όλα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της κατά οποιουδήποτε Χρήστη που μεταδίδει τέτοιες απαγορευμένες πληροφορίες. Αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Ειδοποίηση.

4.8 Σύνδεσμοι και πίνακες μηνυμάτων.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει συνδέσμους, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, προς άλλους ιστότοπους για τη διευκόλυνσή σας στον εντοπισμό σχετικών πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτοί οι ιστότοποι δεν έχουν αναγκαστικά ελεγχθεί από την Εταιρεία και διατηρούνται από τρίτα μέρη στα οποία η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, το υλικό, την ασφάλεια του ιστότοπου, την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται ή διαφημίζονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπλέον, αυτοί οι σύνδεσμοι δεν υποδηλώνουν έγκριση σε σχέση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή οποιονδήποτε ιστότοπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτο μέρος. Πρέπει να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι οποιοσδήποτε σύνδεσμος που θα επιλέξετε για τη χρήση σας δεν περιέχει στοιχεία όπως ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσης.

Η Εταιρεία ενθαρρύνει και επιτρέπει συνδέσμους κειμένου σε αυτόν τον ιστότοπο. Το MedmatchOpen είναι ένας οργανισμός που δεσμεύεται με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και ως εκ τούτου, τυχόν σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι η Εταιρεία προωθεί ή εγκρίνει με άλλο τρόπο προϊόντα, υπηρεσίες, αιτίες, καμπάνιες, ιστότοπους, περιεχόμενο ή πληροφορίες τρίτων. Οποιοσδήποτε ιστότοπος που συνδέεται με εμάς δεν επιτρέπεται να παραποιεί τη σχέση του με εμάς και δεν επιτρέπεται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου εκτός από την αρχική σελίδα. Επιπλέον, κανένας σύνδεσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς ή για άντληση κεφαλαίων. Η Εταιρεία σας υπενθυμίζει επίσης ότι ένας σύνδεσμος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να περιλαμβάνει λογότυπα, περιεχόμενο ή σχέδια MedmatchOpen χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Ο ιστότοπος μπορεί να προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μηνύματα σε πίνακες μηνυμάτων και φόρουμ (συλλογικά, «Φόρουμ»), τα οποία μπορεί να είναι ανοιχτά στο κοινό γενικά, σε όλους τους Χρήστες του Ιστότοπου ή σε μια επιλεγμένη ομάδα Χρηστών. Αναγνωρίζετε ότι όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα Φόρουμ δημιουργείται από Χρήστες και όχι από την Εταιρεία, και με τη δημοσίευση σε Φόρουμ συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τους περιορισμούς που ορίζονται παραπάνω και με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες που ισχύουν ειδικά για αυτά τα Φόρουμ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά αποποιείται κάθε υποχρέωσης ή ευθύνης, να σας εμποδίσει να δημοσιεύσετε περιεχόμενο σε οποιοδήποτε Φόρουμ και να περιορίσει ή να αφαιρέσει το περιεχόμενό σας από ένα Φόρουμ ή να αρνηθεί να συμπεριλάβει το περιεχόμενό σας σε ένα Φόρουμ για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή, στο Κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

4.9 μπισκότα.

Ένα "cookie" είναι ένα κομμάτι δεδομένων που μπορεί να μεταφέρει ο Ιστότοπος στον υπολογιστή σας, το οποίο σας προσδιορίζει ως μοναδικό χρήστη για να σας επιτρέψει να επικοινωνείτε και να αλληλεπιδράτε πιο εύκολα με τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies για να προσαρμόσει την εμπειρία του Ιστότοπού σας, για να βεβαιωθεί ότι δεν θα βλέπετε την ίδια διαφήμιση επανειλημμένα, για να παρέχει περιεχόμενο ειδικά για τα ενδιαφέροντά σας και για άλλους σκοπούς. Ωστόσο, μπορείτε να απαγορεύσετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο Web και να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

4.10 Κώδικας Δεοντολογίας.

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, πρέπει να συμπεριφέρεστε με ευγένεια και σεβασμό ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, συμφωνείτε με όλα τα ακόλουθα:

 • Εάν έχετε δώσει ένα Όνομα χρήστη και/ή κωδικό πρόσβασης, τότε είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασής σας.
 • Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας και οποιοδήποτε υλικό που υποβάλλετε, δημοσιεύετε και προβάλλετε στον Ιστότοπο ή που επιτρέπετε σε άλλους να υποβάλουν, να δημοσιεύσουν ή/και να εμφανίσουν στον Ιστότοπο στο λογαριασμό σας.
 • Δεν θα παρενοχλήσετε, δεν θα απειλήσετε, θα υποδυθείτε ή θα εκφοβίσετε άλλους χρήστες του MedmatchOpen.
 • Δεν θα ανεβάσετε, δημοσιεύσετε, στείλετε e-mail, μεταδώσετε ή άλλως διαθέσετε περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, αδικοπραξιακό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, προσβλητικό στο απόρρητο άλλου, μίσος, ή φυλετικά, εθνοτικά ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.
 • Δεν θα ανεβάσετε, δεν θα δημοσιεύσετε, θα στείλετε e-mail, θα μεταδώσετε ή με άλλον τρόπο θα διαθέσετε καμία ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδας, συνδέσμους συνεργατών ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης.
 • Δεν θα μεταδώσετε κανένα σκουλήκι, ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης.
 • Δεν πρέπει να παραβιάζετε οποιονδήποτε ομοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας).
 • Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να περιορίσετε άλλο Χρήστη από τη χρήση ή την απόλαυση της Ιστοσελίδας και δεν πρέπει να ενθαρρύνετε ή να διευκολύνετε παραβιάσεις της Συμφωνίας ή οποιωνδήποτε άλλων εταιρικών κανόνων ή κανονισμών.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
 • Δεν πρέπει να αλλάξετε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ή να τροποποιήσετε τον Ιστότοπο ή να αλλάξετε, να τροποποιήσετε ή να τροποποιήσετε άλλον ιστότοπο ώστε να υπονοείται ψευδώς ότι σχετίζεται με τον Ιστότοπο.
 • Εάν είστε διεθνής χρήστης, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς νόμους σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο στη δικαιοδοσία σας, καθώς και με όλη τη νομοθεσία των ΗΠΑ.
 • Δεν θα δημιουργήσετε πολλούς λογαριασμούς με σκοπό να αυξήσετε τεχνητά τις αξιολογήσεις ή να εκμεταλλευτείτε άλλες δυνατότητες στον Ιστότοπο.
 • Δεν θα υποβάλετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προστατεύεται από εμπορικό μυστικό ή υπόκειται με άλλο τρόπο σε δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας, εκτός εάν είστε ο κάτοχος τέτοιων δικαιωμάτων ή έχετε άδεια από τον κάτοχο να δημοσιεύσετε το υλικό και να παραχωρήσετε της Εταιρείας όλα τα δικαιώματα άδειας χρήσης που παρέχονται στο παρόν.
 • Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις υποβολές σας και τις συνέπειες της ανάρτησης ή της δημοσίευσής τους.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε το σύστημα αξιολόγησης με κακόβουλο τρόπο για να βλάψετε έναν άλλο Χρήστη ή για να παρέχετε αθέμιτο πλεονέκτημα στον εαυτό σας.
 • Δεν θα απειλήσετε, υποτιμήσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκφοβίσετε, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιονδήποτε Χρήστη έχει δημοσιεύσει μια βαθμολογία που αφορά εσάς που είναι μικρότερη από αυτή που πιστεύετε ότι σας αξίζει.

4.11 Υποστήριξη.

Παρέχουμε υποστήριξη κατά προτεραιότητα μέσω email μόνο σε Χρήστες επί πληρωμή. Δεν εγγυόμαστε συγκεκριμένο χρόνο απόκρισης και δεν παρέχουμε συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών. Γενικά, λειτουργούμε καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. έως 5 μ.μ. ανατολική ώρα και το email σας θα λαμβάνει συνήθως απάντηση εντός μίας εργάσιμης ημέρας, αλλά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο όταν αντιμετωπίζουμε υψηλό φορτίο ή κατά τη διάρκεια των επίσημων αργιών. Η υποστήριξη κατά προτεραιότητα προσφέρεται σε κάθε χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να περιορίσουμε το ποσό της υποστήριξης που παρέχουμε σε έναν μεμονωμένο πελάτη. Η προτεραιότητά μας υποστήριξη που προσφέρουμε στους Χρήστες περιορίζεται γενικά σε 10 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ομάδα υποστήριξής μας ανά έτος. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε περαιτέρω υποστήριξη ή να χρεώσουμε για πρόσθετη υποστήριξη πέραν των 10 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως την υπηρεσία στον Ιστότοπο χωρίς επιστροφή χρημάτων, εάν ένας πελάτης προσβάλλει ή προσβάλλει την ομάδα υποστήριξής μας. Προσπαθούμε να σας παρέχουμε άριστη εξυπηρέτηση πελατών και έχουμε συμπεριλάβει αυτήν τη ρήτρα για να προστατεύσουμε την ομάδα υποστήριξής μας και να αποτρέψουμε έναν μεμονωμένο χρήστη από την υπερφόρτωση του συστήματος υποστήριξής μας ή την κατάχρηση των υπηρεσιών μας, επηρεάζοντας έτσι την ποιότητα της υποστήριξης που λαμβάνουν άλλοι Χρήστες.

4.12 Χρήση από παιδιά.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των παιδιών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται ούτε έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει παιδιά κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης από οποιοδήποτε άτομο που γνωρίζουμε ότι είναι παιδί κάτω των 13 ετών.

4.13 Ευθύνες HIPAA.

Αναγνωρίζετε ότι οι Προστατευόμενες Πληροφορίες Υγείας απαιτούν ειδική διασφάλιση και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους νόμους της εταιρείας σας, της πολιτείας και της HIPAA σχετικά με την προστασία και την αποκάλυψη των Προστατευόμενων Πληροφοριών Υγείας που περιέχονται στον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να εφαρμόζετε εύλογες και κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των Προστατευόμενων Πληροφοριών Υγείας και οποιασδήποτε άλλης εμπιστευτικής πληροφορίας που είναι προσβάσιμη στον ή μέσω του Ιστότοπου.

Οι Προστατευμένες Πληροφορίες Υγείας αποθηκεύονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τις τεχνολογικές διασφαλίσεις σε συμφωνία με τον Νόμο Φορητότητας & Λογοδοσίας Ασφάλισης Υγείας του 1996 (HIPAA). Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο καθώς και οι ασφαλείς διακομιστές χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και την ασφάλεια του ePHI. Υπάρχουν πρωτόκολλα για την απόρριψη του ePHI και για τον χειρισμό κάθε ύποπτης παραβίασης ασφάλειας.

ΠΑΡΑ ΟΤΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

5. ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΗ ΜΕΣΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

5.1 Διαθεσιμότητα.

Εμείς ή τρίτα μέρη ενδέχεται να διαθέτουμε (για παράδειγμα, μέσω Marketplace, διεπαφής προγράμματος εφαρμογών τρίτου μέρους ή με άλλο τρόπο) προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, εφαρμογών και υλοποίησης Non-MedmatchOpen και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οποιαδήποτε απόκτηση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών από Εσάς και οποιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Εσάς και οποιουδήποτε παρόχου, προϊόντος ή υπηρεσίας που δεν είναι MedmatchOpen γίνεται αποκλειστικά μεταξύ Εσάς και του ισχύοντος παρόχου Non-MedmatchOpen. Δεν εγγυόμαστε ούτε υποστηρίζουμε εφαρμογές Non-MedmatchOpen ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες Non-MedmatchOpen, ανεξάρτητα από το αν έχουν χαρακτηριστεί από εμάς ως «πιστοποιημένα» ή με άλλο τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά σε μια Φόρμα Παραγγελίας.

5.2 Εφαρμογές Non-MedmatchOpen και τα δεδομένα σας.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή Non-MedmatchOpen με μια Υπηρεσία, Μας εκχωρείτε την άδεια να επιτρέψουμε στην Εφαρμογή Non-MedmatchOpen και στον πάροχο της να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας, όπως απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα αυτής της εφαρμογής Non-MedmatchOpen με την Υπηρεσία. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποκάλυψη, τροποποίηση ή διαγραφή των Δεδομένων σας που προκύπτει από την πρόσβαση από αυτήν την Εφαρμογή Non-MedmatchOpen ή τον πάροχο της.

5.3 Διαλειτουργία με μη-MedmatchOpen Εφαρμογές.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με εφαρμογές Non-MedmatchOpen. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις Μη MedmatchOpen Εφαρμογές από τους παρόχους τους και μπορεί να μας ζητηθεί να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας σε τέτοιες εφαρμογές που δεν είναι MedmatchOpen. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνέχιση της διαθεσιμότητας τέτοιων λειτουργιών Υπηρεσίας και ενδέχεται να σταματήσουμε να τις παρέχουμε χωρίς να σας δίνουμε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, πίστωσης ή άλλης αποζημίωσης, εάν για παράδειγμα και χωρίς περιορισμό, ο πάροχος μιας Μη-MedmatchOpen Εφαρμογής σταματήσει να κάνει τη μη- Η εφαρμογή MedmatchOpen είναι διαθέσιμη για διαλειτουργικότητα με τις αντίστοιχες λειτουργίες της Υπηρεσίας με τρόπο αποδεκτό από εμάς.

6. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6.1 Τέλη.

Θα πληρώσετε όλα τα τέλη που καθορίζονται στις Φόρμες Παραγγελίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή σε μια Φόρμα Παραγγελίας, (i) οι χρεώσεις βασίζονται σε συνδρομές Υπηρεσιών και Περιεχομένου που αγοράστηκαν και όχι στην πραγματική χρήση, (ii) οι υποχρεώσεις πληρωμής δεν μπορούν να ακυρωθούν και οι χρεώσεις που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται και (iii) οι ποσότητες που αγοράστηκαν δεν μπορούν να μειωθεί κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου συνδρομής.

6.2 Τιμολόγηση και πληρωμή.

Θα μας παρέχετε έγκυρα και ενημερωμένα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή μια έγκυρη εντολή αγοράς ή εναλλακτικό έγγραφο εύλογα αποδεκτό από Εμάς. Εάν Μας παρέχετε στοιχεία πιστωτικής κάρτας, μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε αυτήν την πιστωτική κάρτα για όλες τις Αγορασμένες Υπηρεσίες που αναφέρονται στη Φόρμα Παραγγελίας για την αρχική περίοδο συνδρομής και τυχόν όρους συνδρομής ανανέωσης όπως ορίζεται στην Ενότητα 12.2 (Όρος αγορασμένων συνδρομών ). Αυτές οι χρεώσεις θα γίνονται εκ των προτέρων, είτε ετησίως είτε σύμφωνα με οποιαδήποτε διαφορετική συχνότητα χρέωσης που αναφέρεται στην ισχύουσα Φόρμα Παραγγελίας. Εάν η Φόρμα Παραγγελίας προσδιορίζει ότι η πληρωμή θα γίνει με άλλη μέθοδο εκτός από πιστωτική κάρτα, θα σας τιμολογήσουμε εκ των προτέρων και διαφορετικά σύμφωνα με τη σχετική Φόρμα Παραγγελίας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη Φόρμα Παραγγελίας, οι χρεώσεις τιμολογήσεων οφείλονται καθαρά 30 ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή ολοκληρωμένων και ακριβών στοιχείων χρέωσης και επικοινωνίας σε εμάς και την ειδοποίησή μας για τυχόν αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες.

6.3 Εκπρόθεσμες χρεώσεις.

Εάν οποιοδήποτε τιμολογημένο ποσό δεν ληφθεί από Εμάς μέχρι την ημερομηνία λήξης, τότε χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματά μας ή τα ένδικα μέσα μας, (α) αυτές οι χρεώσεις ενδέχεται να συγκεντρώσουν τόκους καθυστέρησης με επιτόκιο 1.5% του οφειλόμενου υπολοίπου ανά μήνα ή το μέγιστο επιτόκιο που επιτρέπεται από νόμος, όποιο είναι χαμηλότερο και/ή (β) Ενδέχεται να εξαρτήσουμε τις μελλοντικές ανανεώσεις συνδρομής και τα Έντυπα Παραγγελίας με όρους πληρωμής μικρότερους από αυτούς που καθορίζονται στην Ενότητα 6.2 (Τιμολόγηση και πληρωμή).

6.4 Αναστολή Σέρβις και Επιτάχυνση.

Εάν οποιοδήποτε ποσό που οφείλετε εσείς βάσει αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας για τις υπηρεσίες μας είναι καθυστερημένο 30 ή περισσότερες ημέρες (ή 10 ή περισσότερες ημέρες καθυστερημένο στην περίπτωση ποσών που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να χρεώσουμε στην πιστωτική σας κάρτα), μπορούμε, χωρίς περιορισμό Τα άλλα δικαιώματά μας και τα ένδικα μέσα μας, επιταχύνουν τις απλήρωτες υποχρεώσεις σας για αμοιβές βάσει τέτοιων συμφωνιών, έτσι ώστε όλες αυτές οι υποχρεώσεις να καταστούν άμεσα ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες και να αναστέλλουν τις υπηρεσίες μας προς εσάς έως ότου εξοφληθούν πλήρως τα ποσά αυτά. Εκτός από τους πελάτες που πληρώνουν με πιστωτική κάρτα ή πάγια χρέωση των οποίων η πληρωμή έχει απορριφθεί, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα ότι ο λογαριασμός σας είναι καθυστερημένος, σύμφωνα με την Ενότητα 13.2 (Τρόπος ειδοποίησης ειδοποίησης) για τις ειδοποιήσεις χρέωσης, πριν αναστολή της υπηρεσίας σε εσάς.

6.5 Διαφορές πληρωμής.

Δεν θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας σύμφωνα με την Ενότητα 6.3 (Εκπρόθεσμες χρεώσεις) ή 6.4 (Αναστολή υπηρεσίας και επιτάχυνση) παραπάνω εάν αμφισβητείτε τις ισχύουσες χρεώσεις εύλογα και καλή τη πίστη και συνεργάζεστε επιμελώς για την επίλυση της διαφοράς.

6.6 Φόροι.

Οι αμοιβές μας δεν περιλαμβάνουν φόρους, εισφορές, δασμούς ή παρόμοιες κρατικές εκτιμήσεις οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, φόρων προστιθέμενης αξίας, πωλήσεων, χρήσης ή παρακράτησης φόρων, που υπολογίζονται από οποιαδήποτε δικαιοδοσία (συλλογικά, «Φόροι»). Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των Φόρων που σχετίζονται με τις αγορές σας που αναφέρονται στο παρόν. Εάν έχουμε τη νομική υποχρέωση να πληρώσουμε ή να εισπράξουμε Φόρους για τους οποίους είστε υπεύθυνοι σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα 6.6, θα τιμολογήσουμε Εσείς και εσείς θα πληρώσετε αυτό το ποσό, εκτός εάν μας παράσχετε έγκυρο πιστοποιητικό φορολογικής απαλλαγής εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή. Για λόγους σαφήνειας, είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους φόρους που καταλογίζονται εναντίον μας βάσει του εισοδήματός μας, της περιουσίας και των εργαζομένων μας.

6.7 Μελλοντική λειτουργικότητα.

Συμφωνείτε ότι οι αγορές σας δεν εξαρτώνται από την παράδοση οποιασδήποτε μελλοντικής λειτουργικότητας ή λειτουργιών, ούτε εξαρτώνται από τυχόν προφορικά ή γραπτά δημόσια σχόλια από Εμάς σχετικά με μελλοντικές λειτουργίες ή λειτουργίες.

6.8 Εκπτώσεις.

Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επιλέξουμε να προσφέρουμε πιστώσεις ή άλλες εκπτώσεις για τον Ιστότοπο με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κουπονιών, των διαφημιστικών καμπανιών και των παραπομπών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απονέμει πιστώσεις κατά την απόλυτη κρίση της. Οι πιστώσεις δεν έχουν χρηματική ή χρηματική αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εσάς για να αντισταθμίσετε τις αναφερόμενες χρεώσεις συνδρομής. Οι πιστώσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε χρεώσεις συνδρομής που προσδιορίζονται συγκεκριμένα από την Εταιρεία κατά την έκδοση της πίστωσης. Οι πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εσάς και δεν μεταβιβάζονται. Στο βαθμό που σας έχουν απονεμηθεί πιστώσεις, εκτός εάν το μέσο (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κουπονιού) αναφέρει προγενέστερη ημερομηνία λήξης, αυτές οι πιστώσεις θα λήγουν και δεν θα είναι πλέον εξαργυρώσιμες έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της πίστωσης.

7. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ

7.1 Επιφύλαξη Δικαιωμάτων.

Με την επιφύλαξη των περιορισμένων δικαιωμάτων που παραχωρούνται ρητά σύμφωνα με το παρόν, Εμείς και οι Συνεργάτες μας, οι δικαιοπάροχοι και οι πάροχοι περιεχομένου μας επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντά μας και για τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών μας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κανένα δικαίωμα δεν παραχωρείται σε εσάς βάσει του παρόντος εκτός από όσα ορίζονται ρητά στο παρόν.

7.2 Πρόσβαση και χρήση του Περιεχομένου.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του ισχύοντος Περιεχομένου με την επιφύλαξη των όρων των ισχυόντων Φόρμων Παραγγελίας, της παρούσας Συμφωνίας και της Τεκμηρίωσης.

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται από τη MedmatchOpen, LLC. Ως εγγεγραμμένος χρήστης, και με την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσής σας ανά πάσα στιγμή με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και την πληρωμή όλων των ισχυόντων τελών, σας παρέχεται μια προσωπική, ανακλητή, περιορισμένη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης αυτός ο ιστότοπος υπόκειται στη συνέχιση της συμμόρφωσής σας με τη Συμφωνία. Μπορείτε να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε υλικό και πληροφορίες από αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έντυπα αντίγραφα περιέχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σχετικές σημειώσεις που περιέχονται σε τέτοιο υλικό και πληροφορίες. Αυτή είναι άδεια και όχι εκχώρηση ή πώληση. Οποιαδήποτε δικαιώματα παραχωρούνται με το παρόν αδειοδοτούνται και δεν πωλούνται ή μεταβιβάζονται με άλλο τρόπο σε εσάς. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει κανένα ιδιοκτησιακό ή πνευματικό συμφέρον στον Ιστότοπο σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον.

Παρά τα προαναφερθέντα, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να τροποποιήσετε, να μεταφράσετε, να απομεταγλωττίσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να αποσυναρμολογήσετε, να μεταδώσετε, να μεταδώσετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε τυχόν ιδιόκτητες ανακοινώσεις ή ετικέτες, άδεια χρήσης, υποάδεια, μεταβίβαση, πώληση, καθρέφτης, πλαίσιο, εκμετάλλευση, ενοικίαση, μίσθωση, εκχώρηση δικαιωμάτων ασφάλειας, μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος ή άλλη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά στην Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται να πλαισιώνετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να περικλείσετε τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα του χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση.

7.3 Άδεια φιλοξενίας των δεδομένων και των εφαρμογών σας.

Παραχωρείτε σε εμάς, τους Συνεργάτες μας και τους ισχύοντες εργολάβους μια παγκόσμια άδεια περιορισμένης διάρκειας για φιλοξενία, αντιγραφή, εμφάνιση και χρήση οποιωνδήποτε Μη-MedmatchOpen Εφαρμογών και κώδικα προγράμματος που δημιουργήθηκαν από ή για εσάς χρησιμοποιώντας μια Υπηρεσία ή για χρήση από εσάς με τις Υπηρεσίες, και Τα Δεδομένα σας, καθένα ως ευλόγως απαραίτητο για Εμάς για να παρέχουμε και να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών μας και των σχετικών συστημάτων μας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Με την επιφύλαξη των περιορισμένων αδειών χρήσης που παρέχονται στο παρόν, δεν αποκτούμε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον από εσάς ή τους δικαιοπαρόχους σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε ή σε οποιαδήποτε από τα Δεδομένα σας, την Εφαρμογή Non-MedmatchOpen ή τέτοιο κωδικό προγράμματος.

7.4 Άδεια χρήσης σχολίων.

Παραχωρείτε σε εμάς και τους Συνεργάτες μας μια παγκόσμια, αέναη, αμετάκλητη, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης και ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες μας ή/και των Συνδεδεμένων μας οποιασδήποτε πρότασης, αίτημα βελτίωσης, σύσταση, διόρθωση ή άλλο σχόλιο που παρέχεται από εσάς ή τους χρήστες σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μας ή των Συνδεδεμένων μας.

7.5 Ομοσπονδιακές Κυβερνητικές Διατάξεις Τελικής Χρήσης.

Παρέχουμε τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου σχετικού λογισμικού και τεχνολογίας που μπορεί να παραδοθεί σε τελικό χρήστη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, για την τελική τελική χρήση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αποκλειστικά σύμφωνα με τα ακόλουθα: Τα τεχνικά δεδομένα της κυβέρνησης και τα δικαιώματα λογισμικού που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες περιλαμβάνουν μόνο τα δικαιώματα που παρέχονται συνήθως στο κοινό όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία. Αυτή η συνήθης εμπορική άδεια παρέχεται σύμφωνα με τα FAR 12.211 (Τεχνικά Δεδομένα) και FAR 12.212 (Λογισμικό) και, για τις συναλλαγές του Υπουργείου Άμυνας, DFAR 252.227-7015 (Τεχνικά Δεδομένα – Εμπορικά είδη) και DFAR 227.7202-3 σε Εμπορικούς Υπολογιστές Λογισμικό ή Τεκμηρίωση Λογισμικού Υπολογιστών). Εάν μια κρατική υπηρεσία έχει ανάγκη για δικαιώματα που δεν παραχωρούνται βάσει αυτών των όρων, πρέπει να διαπραγματευτεί μαζί μας για να καθορίσει εάν υπάρχουν αποδεκτοί όροι για την παραχώρηση αυτών των δικαιωμάτων και μια αμοιβαία αποδεκτή γραπτή προσθήκη που εκχωρεί συγκεκριμένα αυτά τα δικαιώματα πρέπει να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε ισχύουσα συμφωνία.

7.6 Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και πνευματική ιδιοκτησία.

Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο κατέχονται από το MedmatchOpen ή από τον αρχικό δημιουργό του υλικού. Εκτός από όσα αναφέρονται στο παρόν, κανένα από τα υλικά δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευτεί, μεταφορτωθεί, επιδειχθεί, αναρτηθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ηλεκτρονικών, μηχανικών, φωτοτυπιών, ηχογράφησης ή με άλλο τρόπο , χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται να «καθρεφτίζετε» οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί απορρήτου και δημοσιότητας ή/και κανονισμούς και καταστατικά επικοινωνίας. Όλο το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικονιδίων και εικόνων, καθώς και η επιλογή και η διαρρύθμισή τους, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του MedmatchOpen ή των δικαιοπαρόχων του και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ και τους διεθνείς. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται.

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα (τα «Εμπορικά σήματα») που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα του MedmatchOpen. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες ενδέχεται να ανήκουν σε άλλους. Τίποτα σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση, σιωπηρά, καταχρηστικά ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας MedmatchOpen που εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία επιβάλλει επιθετικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Το όνομα MedmatchOpen και οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή της δημοσιότητας σχετικά με τη διανομή υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την Εταιρεία.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Συνεπώς, έχουμε μια πολιτική κατάργησης υποβολών τρίτων που εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να παραβιάζουν τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, αναστέλλοντας την πρόσβαση στον Ιστότοπο (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού) από οποιοδήποτε άτομο που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κατά προφανή παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και/ή τερματίζοντας υπό κατάλληλες συνθήκες ο λογαριασμός οποιουδήποτε Χρήστη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κατά προφανή παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον Τίτλο 17 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 512, έχουμε εφαρμόσει διαδικασίες για τη λήψη γραπτής ειδοποίησης για εικαζόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και για την αντιμετώπιση τέτοιων ισχυρισμών. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρήστης του ιστότοπου παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, δώστε γραπτή ειδοποίηση στον αντιπρόσωπό μας που αναφέρεται στην ενότητα Ειδοποίηση της παρούσας Συμφωνίας για ειδοποίηση αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η γραπτή ειδοποίησή σας πρέπει: (α) να περιέχει τη φυσική ή ηλεκτρονική σας υπογραφή· (β) να προσδιορίσει το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί· (γ) να προσδιορίσει το φερόμενο ως παραβατικό υλικό με επαρκώς ακριβή τρόπο ώστε να μας επιτρέψει να εντοπίσουμε αυτό το υλικό. (δ) περιέχει επαρκείς πληροφορίες μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης e-mail). (ε) περιέχει μια δήλωση ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπο του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων ή τη νομοθεσία. (στ) περιέχει δήλωση ότι οι πληροφορίες στη γραπτή ειδοποίηση είναι ακριβείς· και (ζ) περιέχει μια δήλωση, με την ποινή της ψευδορκίας, ότι έχετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εάν πιστεύετε ότι το εμπορικό σήμα σας χρησιμοποιείται ακατάλληλα ή χωρίς εξουσιοδότηση στον Ιστότοπο, ο κάτοχος ή ένας αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη μπορεί να Μας ειδοποιήσει. Ζητάμε οποιαδήποτε καταγγελία να παρέχει την ακριβή ταυτότητα του ιδιοκτήτη, τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας και τη συγκεκριμένη φύση της καταγγελίας.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το MedmatchOpen κατέχει όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κειμένου, των φωτογραφιών, των εικόνων, των γραφικών, των ηχητικών αποσπασμάτων και οποιασδήποτε συλλογής ή διευθέτησής τους. Όλο το περιεχόμενο προστατεύεται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και τους διεθνείς νόμους σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

8.1 Ορισμός Εμπιστευτικών Πληροφοριών.

«Εμπιστευτικές Πληροφορίες» σημαίνει όλες τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται από ένα μέρος («Μέρος που αποκαλύπτει») στο άλλο μέρος («Μέρος Λήψης»), είτε προφορικά είτε γραπτά, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή που ευλόγως θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές, δεδομένης της τη φύση των πληροφοριών και τις συνθήκες αποκάλυψης. Οι εμπιστευτικές σας πληροφορίες περιλαμβάνουν τα δεδομένα σας. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες μας περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο. και Εμπιστευτικές Πληροφορίες κάθε συμβαλλόμενου μέρους περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και όλες τις Φόρμες Παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης), καθώς και επιχειρηματικά σχέδια και σχέδια μάρκετινγκ, τεχνολογικές και τεχνικές πληροφορίες, σχέδια και σχέδια προϊόντων και επιχειρηματικές διαδικασίες που αποκαλύπτονται από το εν λόγω μέρος. Ωστόσο, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που (i) είναι ή γίνονται γενικά γνωστές στο κοινό χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που οφείλεται στο Συμβαλλόμενο Μέρος που αποκαλύπτει, (ii) ήταν γνωστές στο Μέρος Λήψης πριν από την αποκάλυψή τους από το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποκαλύπτει παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης οφειλόμενης προς το Συμβαλλόμενο Μέρος που γνωστοποιεί, (iii) λαμβάνεται από τρίτο μέρος χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης οφειλόμενης στο Συμβαλλόμενο Μέρος που γνωστοποιεί, ή (iv) αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το Μέρος Λήψης.

Το Μέρος Λήψης θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο βαθμό φροντίδας που χρησιμοποιεί για να προστατεύσει το απόρρητο των δικών του εμπιστευτικών πληροφοριών παρόμοιου είδους (αλλά όχι λιγότερο από εύλογη προσοχή) ώστε (i) να μην χρησιμοποιήσει καμία εμπιστευτική πληροφορία του μέρους που αποκαλύπτει για οποιονδήποτε εξωτερικό σκοπό το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας και (ii) εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί διαφορετικά από το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποκαλύπτει γραπτώς, περιορίζει την πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου Μέρους σε εκείνους των υπαλλήλων και των εργολάβων του και των Συνδεδεμένων του που χρειάζονται αυτήν την πρόσβαση για σκοπούς που συνάδουν με την παρούσα Συμφωνία και οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας με το Συμβαλλόμενο Μέρος παραλαβής που περιέχουν προστασίες που δεν προστατεύουν ουσιωδώς λιγότερο τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται στο παρόν. Κανένα μέρος δεν θα αποκαλύψει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή οποιουδήποτε εντύπου παραγγελίας σε τρίτο μέρος εκτός από τους Συνεργάτες, τους νομικούς συμβούλους και τους λογιστές του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι ένα μέρος που κάνει οποιαδήποτε τέτοια αποκάλυψη στη Συνεργάτη του, νομικό σύμβουλο ή Οι λογιστές θα παραμείνουν υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση του Συνεργάτη, του νομικού συμβούλου ή του λογιστή με αυτήν την ενότητα «Εμπιστευτικότητα». Παρά τα προαναφερθέντα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και κάθε ισχύον Έντυπο Παραγγελίας σε υπεργολάβο ή Πάροχο Εφαρμογών που δεν είναι MedmatchOpen στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας, υπό τους όρους της εμπιστευτικότητας που είναι ουσιαστικά προστατευτικοί όπως ορίζεται εν τούτω.

8.2 Αναγκαστική αποκάλυψη.

Το Συμβαλλόμενο Μέρος που λαμβάνει μπορεί να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου Μέρους στο βαθμό που υποχρεούται από το νόμο να το πράξει, υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβαλλόμενο Μέρος που λαμβάνει γνωστοποιεί εκ των προτέρων σχετικά με την αναγκαστική αποκάλυψη (στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) και εύλογη βοήθεια, από το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποκαλύπτει κόστος, εάν το συμβαλλόμενο μέρος που αποκαλύπτει επιθυμεί να αμφισβητήσει τη γνωστοποίηση. Εάν το Μέρος Λήψης υποχρεωθεί από το νόμο να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου Μέρους που αποκαλύπτει ως μέρος μιας πολιτικής διαδικασίας στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποκαλύπτει και το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποκαλύπτει δεν αμφισβητεί τη γνωστοποίηση, το Μέρος που αποκαλύπτει θα αποζημιώσει το Μέρος που λαμβάνει λογικό κόστος συλλογής και παροχής ασφαλούς πρόσβασης σε αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

9. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

9.1 Τεχνολογία αιχμής.

Το MedmatchOpen λειτουργεί με τρόπο ώστε να παρέχει τεχνολογία αιχμής στους χρήστες του. Ο κλάδος της τεχνολογίας εξελίσσεται ταχέως, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ζητήματα ασφάλειας και είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν οι τρέχουσες τάσεις και οι ανησυχίες για την ασφάλεια. Για αυτόν και για άλλους λόγους, αναγνωρίζετε την ανάγκη για το MedmatchOpen να αρνηθεί ΟΛΕΣ τις εγγυήσεις και τις ζημιές και να περιορίσει σοβαρά την ευθύνη του προς τους Χρήστες και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οποιεσδήποτε αξιώσεις που μπορείτε να ασκήσετε κατά της Εταιρείας θα είναι αποκλειστικά εναντίον της Εταιρείας και δεν θα είναι εκτελεστές έναντι οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου νομικού προσώπου, οποιουδήποτε αξιωματικού, οποιουδήποτε διευθυντή ή οποιουδήποτε υπαλλήλου της Εταιρείας.

9.2 Αναπαραστάσεις.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δηλώνει ότι έχει συνάψει έγκυρα την παρούσα Συμφωνία και έχει τη νομική εξουσία να το πράξει.

9.3 Αποποίηση ευθυνών.

ΠΑΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΜΙΑ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΥ. Το MEDMATCHOPEN ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΥΤΟΝ. ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΦΙΛ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΛΙΚΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ, ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Το MEDMATCHOPEN ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ.

Σε καμία περίπτωση, οι θυγατρικές της, οι θυγατρικές της, οι επενδυτές, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι, οι δικηγόροι και οι αντίστοιχοι κληρονόμοι, οι διάδοχοι και οι εκχωρήσεις τους είναι υπεύθυνοι για τυχόν ειδικές, τιμωρητικές, παρεμπιπτόντες ή επακόλουθες ζημίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ή ΤΗΝ Αδυναμία ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΠΙΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΟΠΟΥ ΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΙΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της MedMatchOpen, των θυγατρικών της, των θυγατρικών, των επενδυτών, των υπαλλήλων, των αξιωματικών, των διευθυντών, των αντιπροσώπων, των εκπροσώπων, των δικηγόρων και των αντίστοιχων κληρονόμων, των διαδόχων και των εκχωρήσεων για όλες τις ζημίες, τις απώλειες και τις αιτίες δράσης (είτε στη σύμβαση, στη σύμβαση, Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ, ​​ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟ.

Παραχωρείτε συγκεκριμένα μια γενική απελευθέρωση υπέρ της Εταιρείας για τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των Χρηστών και οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Επιπλέον, παραιτείστε ρητώς από όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με το Άρθρο 1542 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια, το οποίο προβλέπει ότι «Η γενική απαλλαγή δεν εκτείνεται σε αξιώσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι υπάρχουν υπέρ του κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της αποδέσμευσης το οποίο εάν γνωρίζει ο ίδιος πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη».

10. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

10.1 Αποζημίωση από εμάς.

Θα σας υπερασπιστούμε έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, απαίτησης, αγωγής ή διαδικασίας που υποβάλλεται ή ασκείται εναντίον σας από τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε Αγορασμένη Υπηρεσία παραβιάζει ή υπεξαιρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του τρίτου μέρους («Αξίωση εναντίον σας») και θα σας αποζημιώσει από οποιεσδήποτε αποζημιώσεις, αμοιβές δικηγόρου και έξοδα που τελικά επιδικάστηκαν εναντίον σας ως αποτέλεσμα, ή για ποσά που καταβλήθηκαν από εσάς στο πλαίσιο διακανονισμού που εγκρίθηκε από εμάς εγγράφως, μιας αξίωσης εναντίον σας, υπό την προϋπόθεση ότι (α) μας γνωστοποιήσετε αμέσως γραπτή ειδοποίηση για την αξίωση Εναντίον σας, (β) μας παραχωρήσετε τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και του διακανονισμού της αξίωσης εναντίον σας (εκτός από το ότι δεν μπορούμε να διευθετήσουμε καμία αξίωση εναντίον σας εκτός εάν σας απαλλάσσει άνευ όρων από κάθε ευθύνη) και (γ) να μας παράσχετε κάθε εύλογη βοήθεια , με δικά μας έξοδα. Εάν λάβουμε πληροφορίες σχετικά με αξίωση παραβίασης ή υπεξαίρεσης που σχετίζεται με μια Υπηρεσία, μπορούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς κόστος για εσάς (i) να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες έτσι ώστε να μην ισχυρίζονται πλέον ότι παραβιάζουν ή ιδιοποιούνται, (ii) λάβουμε άδεια για τη συνεχιζόμενη χρήση αυτής της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή (iii) να τερματίσετε τις συνδρομές σας για αυτήν την Υπηρεσία μετά από γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών και να σας επιστρέψετε τυχόν προπληρωμένα τέλη που καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας των τερματισμένων συνδρομών. Οι παραπάνω υποχρεώσεις υπεράσπισης και αποζημίωσης δεν ισχύουν εάν (1) ο ισχυρισμός δεν αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι Υπηρεσίες μας αποτελούν τη βάση της αξίωσης εναντίον σας. (2) Αξίωση εναντίον σας προκύπτει από τη χρήση ή συνδυασμό των Υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε μέρους τους με λογισμικό, υλικό, δεδομένα ή διαδικασίες που δεν παρέχονται από Εμάς, εάν οι Υπηρεσίες μας ή η χρήση τους δεν θα παραβίαζε χωρίς τέτοιο συνδυασμό. (3) Αξίωση εναντίον σας προκύπτει από Υπηρεσίες βάσει Έντυπου Παραγγελίας για την οποία δεν υπάρχει χρέωση. (4) μια αξίωση εναντίον σας βασίζεται στην παραδοσιακή λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου της βιτρίνας που χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται γενικά στον κλάδο. ή (5) Αξίωση εναντίον σας που προκύπτει από Περιεχόμενο, Αίτηση Μη MedmatchOpen ή χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, της Τεκμηρίωσης ή των ισχυόντων Φορμών Παραγγελίας.

10.2 Αποζημίωση από εσάς.

Θα υπερασπιστείτε εμάς και τους Συνεργάτες μας έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, απαίτησης, αγωγής ή διαδικασίας που υποβάλλεται ή ασκείται εναντίον μας από τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι (α) οποιαδήποτε από τα δεδομένα σας ή η χρήση των δεδομένων σας με τις Υπηρεσίες μας, (β) μη Η εφαρμογή MedmatchOpen που παρέχεται από εσάς ή (γ) ο συνδυασμός μιας εφαρμογής που παρέχεται από εσάς και χρησιμοποιείται με τις Υπηρεσίες μας, παραβιάζει ή υπεξαιρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τέτοιων τρίτων ή που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου από εσάς σε παράνομη τρόπο ή κατά παράβαση της Συμφωνίας, της Τεκμηρίωσης ή του Έντυπου Παραγγελίας (το καθένα είναι "Αξίωση εναντίον μας") και θα μας αποζημιώσετε από τυχόν ζημιές, αμοιβές δικηγόρου και έξοδα που τελικά επιδικάστηκαν εναντίον μας ως αποτέλεσμα ή για οποιοδήποτε ποσό πληρώνεται από εμάς στο πλαίσιο διακανονισμού που εγκρίθηκε από εσάς εγγράφως, μιας αξίωσης εναντίον μας, υπό την προϋπόθεση ότι (α) σας δίνουμε έγκαιρα γραπτή ειδοποίηση για την αξίωση εναντίον μας, (β) σας δίνουμε τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και του διακανονισμού της αξίωσης κατά μας Εμείς (εκτός από το ότι δεν μπορείτε να δείτε απορρίψει οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας, εκτός εάν Μας απαλλάσσει άνευ όρων από κάθε ευθύνη) και (γ) Σας παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια, με δικά σας έξοδα.

Αυτή η ενότητα 10 δηλώνει την αποκλειστική ευθύνη του αποζημιωθέντος μέρους και την αποκλειστική ένδικη προστασία του αποζημιωθέντος μέρους έναντι του άλλου μέρους για οποιοδήποτε είδος αξίωσης που περιγράφεται στην παρούσα Ενότητα 10.

11. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

11.1 Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΗΚΕ Η ΕΥΘΥΝΗ. Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΣΑΣ ΣΤΙΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ".

11.2 Εξαίρεση Αποθετικών και Συναφών Ζημιών.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΣΟΔΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΣΟΔΑ, ΤΙΜΩΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΕΑΝ ΑΛΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ. Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

12.1 Διάρκεια σύμβασης.

Η παρούσα Συμφωνία ξεκινά την ημερομηνία που την αποδέχεστε για πρώτη φορά και συνεχίζεται μέχρι να λήξουν ή να τερματιστούν όλες οι συνδρομές που αναφέρονται στο παρόν.

12.2 Διάρκεια αγορασμένων συνδρομών.

Η διάρκεια κάθε συνδρομής θα είναι όπως ορίζεται στην ισχύουσα Φόρμα Παραγγελίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε μια Φόρμα Παραγγελίας, οι συνδρομές θα ανανεώνονται αυτόματα για πρόσθετες περιόδους ίσες με τη διάρκεια της συνδρομής που λήγει ή ένα έτος (όποιο είναι μικρότερο), εκτός εάν κάποιο από τα μέρη ειδοποιήσει το άλλο για μη ανανέωση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη της τον σχετικό όρο συνδρομής. Η τιμολόγηση ανά μονάδα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου ανανέωσης θα αυξηθεί έως και 7% πάνω από την ισχύουσα τιμολόγηση του προηγούμενου όρου, εκτός εάν Σας παρέχουμε ειδοποίηση για διαφορετική τιμολόγηση τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ισχύουσα περίοδο ανανέωσης. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην ισχύουσα Φόρμα Παραγγελίας, η ανανέωση των προωθητικών ή εφάπαξ συνδρομών θα γίνεται στην ισχύουσα τιμή καταλόγου μας που ισχύει τη στιγμή της ισχύουσας ανανέωσης. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο, οποιαδήποτε ανανέωση στην οποία ο όγκος συνδρομής για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο θα έχει ως αποτέλεσμα την ανατιμολόγηση κατά την ανανέωση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τιμολόγηση του προηγούμενου όρου ανά μονάδα.

12.3 Τερματισμός.

Ένα μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία για λόγους (i) μετά από γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών προς το άλλο μέρος για ουσιώδη παραβίαση, εάν αυτή η παραβίαση παραμένει αδιόρατη κατά τη λήξη αυτής της περιόδου, ή (ii) εάν το άλλο μέρος γίνει αντικείμενο αναφοράς σε πτώχευση ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που σχετίζεται με αφερεγγυότητα, διαχείριση, εκκαθάριση ή εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών.

12.4 Επιστροφή χρημάτων ή πληρωμή κατά τον τερματισμό.

Εάν η παρούσα Συμφωνία τερματιστεί από εσάς σύμφωνα με την Ενότητα 12.3 (Τερματισμός), θα σας επιστρέψουμε τυχόν προπληρωμένα τέλη που καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας όλων των Φόρμων Παραγγελίας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας. Εάν η παρούσα Συμφωνία τερματιστεί από εμάς σύμφωνα με την Ενότητα 12.3, θα πληρώσετε τυχόν απλήρωτες χρεώσεις που καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας όλων των Φόρμων Παραγγελίας. Σε καμία περίπτωση η καταγγελία δεν θα σας απαλλάξει από την υποχρέωσή σας να καταβάλετε τυχόν τέλη που πρέπει να καταβάλουμε σε εμάς για την περίοδο πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας.

12.5 Φορητότητα και διαγραφή των δεδομένων σας.

Κατόπιν αιτήματος που υποβάλατε εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας ή λήξης της παρούσας Συμφωνίας, θα διαθέσουμε τα Δεδομένα σας για εξαγωγή ή λήψη όπως προβλέπεται στην Τεκμηρίωση. Μετά από μια τέτοια περίοδο 30 ημερών, δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρήσουμε ή να παρέχουμε τα δεδομένα σας και, όπως προβλέπεται στην Τεκμηρίωση, στη συνέχεια θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε όλα τα αντίγραφα των Δεδομένων σας στα συστήματά μας ή άλλως που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, εκτός εάν απαγορεύεται νομικά .

12.6 Επιζώντες Προμήθειες.

Οι ενότητες με τίτλο «Δωρεάν υπηρεσίες», «Τέλη και πληρωμή», «Ιδιοκτησιακά δικαιώματα και άδειες», «Εμπιστευτικότητα», «Αποποίηση ευθυνών», «Αμοιβαία αποζημίωση», «Περιορισμός ευθύνης», «Επιστροφή χρημάτων ή πληρωμή κατά τον τερματισμό», « Η Φορητότητα και η Διαγραφή των Δεδομένων σας», «Κατάργηση Περιεχομένου και Εφαρμογών Μη MedmatchOpen», «Διατάξεις επιβίωσης» και «Γενικές Διατάξεις» θα επιβιώσουν από τυχόν καταγγελία ή λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

13. ΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΤΕ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

13.1 Γενικά.

Θα πρέπει να απευθύνετε ειδοποιήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας προς τη MedmatchOpen, LLC, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Delaware, 1935 Commerce Lane, Suite 6, Jupiter, FL 33458, USA, Attn: VP, Legal.

13.2 Τρόπος ειδοποίησης.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, όλες οι ειδοποιήσεις που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία θα είναι γραπτές και θα ισχύουν κατά (α) προσωπική παράδοση, (β) τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ταχυδρομική αποστολή, ή (γ), εκτός από ειδοποιήσεις καταγγελίας ή μια αποζημιώσιμη αξίωση («Νομικές ειδοποιήσεις»), η οποία θα είναι σαφώς αναγνωρίσιμη ως Νομικές ειδοποιήσεις, την ημέρα αποστολής μέσω email. Οι ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις χρεώσεις προς εσάς θα απευθύνονται στη σχετική επαφή χρέωσης που έχετε ορίσει εσείς. Όλες οι άλλες ειδοποιήσεις προς εσάς θα απευθύνονται στον σχετικό διαχειριστή συστήματος Υπηρεσιών που έχετε ορίσει εσείς.

13.3 Συμφωνία για το ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία.

Η Συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Φλόριντα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συναινεί στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής των ομοσπονδιακών και πολιτειακών δικαστηρίων με δικαιοδοσία στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, για την επίλυση όλων των διαφορών που προκύπτουν από την κατασκευή, την ερμηνεία ή την επιβολή οποιασδήποτε διάταξης της Συμφωνίας, και Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραιτείται από τον ισχυρισμό ή την υπεράσπιση ότι τέτοια δικαστήρια αποτελούν ένα άβολο φόρουμ. ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΝΟΡΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΜΑ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε αντιδικία ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία (συλλογικά, «Δικαστική διαμάχη») ξεκινήσει ή υπερασπίζεται οποιοδήποτε μέρος που ισχυρίζεται, σε αυτή τη διαφορά ή υπεράσπιση, παραβίαση της Συμφωνίας από το άλλο μέρος ή προσπαθεί να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο σύμφωνα με τη Συμφωνία, ή επιδιώκοντας ερμηνεία ή κατασκευή της Συμφωνίας, και, σε περίπτωση που το εν λόγω μέρος που ξεκίνησε ή υπερασπίζεται είναι επιτυχές επί της ουσίας αυτής της αξίωσης ή υπεράσπισης και υπερισχύει ουσιαστικά στη δίκη (ένα «Επικρατούν Μέρος»), το μέρος εναντίον του οποίου υποβάλλεται τέτοια αξίωση ή υποστηρίζεται αυτή η υπεράσπιση θα καταβάλει στο Επικρατέστερο Μέρος όλα τα έξοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαστικών εξόδων, των αμοιβών των δικηγόρων και των εξόδων πραγματογνωμόνων και έρευνας (είτε σε δίκη, μετά από έφεση, ή κατά τη διάρκεια της προανάκρισης), του Επικρατούντος Μέρους κατά τη δίωξη αυτής της αξίωσης ή τη δημιουργία αυτής της υπεράσπισης. Κάθε μέρος συμφωνεί με το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει παραπάνω, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες επιλογής ή σύγκρουσης νόμων, και με την αποκλειστική δικαιοδοσία των εφαρμοστέων παραπάνω δικαστηρίων.

13.4 Χωρίς Οργανισμό.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, συνάπτουμε αυτήν τη Συμφωνία ως κύριος και όχι ως αντιπρόσωπος οποιασδήποτε άλλης εταιρείας MedmatchOpen, LLC. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε επιτρεπόμενης Εκχώρησης σύμφωνα με την Ενότητα 14.4, οι υποχρεώσεις που οφείλονται από εμάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα οφείλονται σε εσάς αποκλειστικά από εμάς και τις υποχρεώσεις που οφείλετε εσείς βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα οφείλονται αποκλειστικά σε εμάς.

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14.1 Συμμόρφωση με τις εξαγωγές.

Οι Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο, η άλλη τεχνολογία που διαθέτουμε και τα παράγωγά τους ενδέχεται να υπόκεινται στους νόμους και κανονισμούς εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων δικαιοδοσιών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δηλώνει ότι δεν περιλαμβάνεται σε καμία λίστα κομμάτων αρνημένων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν θα επιτρέπετε στους Χρήστες να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Περιεχόμενο σε χώρα υπό εμπάργκο των ΗΠΑ (επί του παρόντος Κούβα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Σουδάν, Συρία ή Κριμαία) ή κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού για τις εξαγωγές των ΗΠΑ.

14.2 Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Συμφωνείτε ότι δεν έχετε λάβει ή δεν σας έχει προσφερθεί καμία παράνομη ή ακατάλληλη δωροδοκία, μίζα, πληρωμή, δώρο ή αντικείμενο αξίας από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία. Τα εύλογα δώρα και η ψυχαγωγία που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών δεν παραβιάζουν τον παραπάνω περιορισμό. Εάν μάθετε για οποιαδήποτε παραβίαση του παραπάνω περιορισμού, θα καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσετε αμέσως το Νομικό μας Τμήμα στη νομική support@MedmatchOpen.com

14.3 Πλήρης συμφωνία και σειρά προτεραιότητας.

Η παρούσα Συμφωνία είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου από εσάς και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, προτάσεις ή παραστάσεις, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενό της. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, καμία τροποποίηση, τροποποίηση ή παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική, εκτός εάν εγγράφως και υπογραφεί από το μέρος έναντι του οποίου η τροποποίηση, τροποποίηση ή παραίτηση πρόκειται να διεκδικηθεί. Τα μέρη συμφωνούν ότι οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση που αναφέρεται στην παραγγελία αγοράς σας ή σε οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση της παραγγελίας σας (εκτός από τις Φόρμες Παραγγελίας) είναι άκυρος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ των ακόλουθων εγγράφων, η σειρά προτεραιότητας θα είναι: (1) το ισχύον Έντυπο Παραγγελίας, (2) η παρούσα Συμφωνία και (3) η Τεκμηρίωση.

14.4 Ανάθεση.

Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν, είτε βάσει νόμου είτε με άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους (να μην παρακρατηθεί αδικαιολόγητα). υπό τον όρο, ωστόσο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εκχωρήσει το παρόν Συμφωνητικό στο σύνολό του (μαζί με όλα τα Έντυπα Παραγγελίας), χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου μέρους στη Θυγατρική του ή σε σχέση με συγχώνευση, εξαγορά, εταιρική αναδιοργάνωση ή πώληση του συνόλου ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακά στοιχεία. Παρά τα προαναφερθέντα, εάν ένα μέρος εξαγοραστεί από, πουλήσει ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά του στοιχεία σε άμεσο ανταγωνιστή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή υποστεί αλλαγή ελέγχου προς όφελος ενός άμεσου ανταγωνιστή του άλλου μέρους, τότε αυτό το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία κατόπιν γραπτής ειδοποίησης. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, θα σας επιστρέψουμε τυχόν προπληρωμένες χρεώσεις που διατίθενται στο υπόλοιπο της διάρκειας όλων των συνδρομών για την περίοδο μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η παρούσα Συμφωνία θα δεσμεύει και θα ισχύει προς όφελος των μερών, των αντίστοιχων διαδόχων τους και των επιτρεπόμενων εκχωρήσεων.

14.5 Σχέσεις των Μερών.

Τα μέρη είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι. Η παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί σχέση συνεργασίας, δικαιόχρησης, κοινοπραξίας, αντιπροσωπείας, καταπιστευματικής ή εργασιακής σχέσης μεταξύ των μερών.

14.6 Δικαιούχοι Τρίτων.

Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

14.7 Παραίτηση.

Καμία αποτυχία ή καθυστέρηση από οποιοδήποτε μέρος στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.

14.8 Διαχωρισμός.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ως αντίθετη με το νόμο, η διάταξη θα θεωρηθεί άκυρη και οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ.

14.9 Τροποποιήσεις.

Το MedmatchOpen μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Οι τροποποιήσεις στη Συμφωνία θα ισχύουν από την ανάρτηση από την Εταιρεία τέτοιων ενημερωμένων όρων σε αυτήν την τοποθεσία. Η συνέχιση της πρόσβασής σας ή η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από μια τέτοια δημοσίευση συνιστά τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τη Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε. Εάν αντιταχθείτε σε οποιουσδήποτε τροποποιημένους όρους, η μόνη σας δυνατότητα θα είναι να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μετά τη δημοσίευση μιας τέτοιας τροποποίησης.

14.10 Επιφύλαξη Δικαιωμάτων.

Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά από την Εταιρεία στο παρόν επιφυλάσσονται στην Εταιρεία.

14.11 Πολιτική κωδικού πρόσβασης.

Η πρόσβαση και η χρήση προστατευμένων με κωδικό πρόσβασης ή/και ασφαλών περιοχών του ιστότοπου περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα που επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές του ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε δίωξη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του δικού σας μοναδικού κωδικού πρόσβασης.

14.12 Πολιτική απορρήτου.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στον Ιστότοπο, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν με παραπομπή.

14.13 Δύναμη ανωτέρας βίας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την καθυστέρηση ή τη διακοπή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της λόγω πράξεων του Θεού, πράξεων πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, εμφύλιες αναταραχές, πολέμους, απεργίες ή άλλες εργατικές διαφορές, πυρκαγιές, έκτακτες μεταφορές, διακοπές σε τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υπηρεσίες Διαδικτύου ή υπηρεσίες παρόχου δικτύου, πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, διείσδυση ή διακοπή της Ιστοσελίδας από τρίτο μέρος ή άλλες καταστροφές ή περιστατικά που είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο της Εταιρείας.

x ->