Услови за Користење

Следниве се условите на договорниот правен договор („Договор“) помеѓу вас и MedmatchOpen, LLC (во натамошниот текст или „MedmatchOpen“ или „Company“) кои го регулираат пристапот, користењето, учеството и сите други форми на користење на компанијата веб-страница и сите други електронски податоци што ја сочинуваат деловната платформа на Компанијата („Сајт“). Со пристапот до страницата, вие потврдувате дека сте го прочитале, разбрале и се согласувате дека сте обврзани со Договорот и да се придржувате до сите важечки закони, правила и прописи на која било владина власт или на компанијата. Ако се регистрирате за бесплатен пробен период за нашите услуги, важечките одредби од Договорот ќе го регулираат и тој бесплатен пробен период. Ако не се согласувате да бидете обврзани со Договорот, не се регистрирајте како Корисник или на друг начин користете ја страницата.

СО ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, СО КЛИКАЊЕ НА РАБОТКА КОИ ГО Означува ВАШЕТО ПРИФАЌАЊЕ; СО ИЗВРШУВАЊЕ НА ФОРМУЛАР ЗА НАРАЧКА КОЈ РЕФЕРЕНТУВА НА ОВОЈ ДОГОВОР; ИЛИ СО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ БЕСПЛАТНО ВО БЕСПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД, СО КОРИСТЕЊЕ НА ТАКВИ УСЛУГИ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО УСЛОВИТЕ. ДОКОЛКУ СТАПУВАТЕ ВО ОВОЈ ДОГОВОР ВО ИМЕ НА КОМПАНИЈА ИЛИ ДРУГО ПРАВЕН ЛИЦЕ, ПОСТАВУВАТЕ ДЕКА ИМАТЕ ОВЛАСТ ДА ГО ПОВРЗАТЕ ТАКВИОТ ЕНТИТЕТ И НЕГОВИТЕ ПОВРЗАНИ СО „СИТЕ УСЛОВИ“ ПОВЕРЕТЕ СЕ НА ТАКВИОТ ЕНТИТЕТ И НЕГОВИТЕ ПОДРЖАНИ. АКО НЕМАТЕ ТАКВ ОВЛАСТ, ИЛИ АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ, НЕ СМЕЕТЕ ДА ГО ПРИФАТЕТЕ ОВОЈ ДОГОВОР И МОЖЕТЕ ДА НЕ ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ.

Не можете да пристапите до Услугите ако сте наш директен конкурент, освен со наша претходна писмена согласност. Дополнително, не смеете да пристапувате до Услугите заради следење на нивната достапност, изведба или функционалност, или за какви било други цели за споредување или конкурентни цели. Веб-страницата може да содржи други известувања за сопственост и информации за авторски права, чии услови мора да се почитуваат и следат и се со референца вградени во Договорот. Овој договор последен пат беше ажуриран на 31 мајst, 2021 година. Станува во сила помеѓу вас и нас од датумот на прифаќање на овој Договор.

1. ДЕФИНИЦИИ

„Подружница“ значи секој ентитет кој директно или индиректно контролира, е контролиран од или е под заедничка контрола со субјектот. „Контрола“, за целите на оваа дефиниција, значи директна или индиректна сопственост или контрола на повеќе од 50% од гласачките интереси на субјектот.

„Договор“ значи овој главен договор за претплата.

„Бета-услуги“ значи услуги или функционалност на MedmatchOpen што може да ви бидат достапни за да ги испробате по ваша опција без дополнителна наплата што е јасно означено како бета, пилот, ограничено издание, преглед на програмери, непроизводство, евалуација или слично опис.

„Содржина“ значи информации добиени од MedmatchOpen од јавно достапни извори или даватели на содржини од трети страни и достапни за Вас преку Услугите, Бета-услугите или во согласност со Формуларот за нарачка, како што е поцелосно опишано во Документацијата.

„Документација“ ја означува важечката документација за доверба и усогласеност на Услугата, како и нејзините упатства за користење и политики, како што се ажурираат одвреме-навреме, достапни преку help.MedmatchOpen.ai или најавете се на применливата Услуга.

„HIPAA“ значи дел 262 од Законот за преносливост и одговорност за здравствено осигурување, PL 104-191 („HIPAA“) кој го регулира користењето и преносот на индивидуално препознатливи здравствени информации.

„Злонамерен код“ значи код, датотеки, скрипти, агенти или програми наменети да нанесат штета, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, вируси, црви, темпирани бомби, малициозен софтвер, рекламен софтвер, тројански коњи и слично.

„Пазар“ значи онлајн директориум, каталог или пазар на апликации што интероперационираат со Услугите и сите веб-локации кои ќе го наследат.

„Application Non-MedmatchOpen“ значи веб-базиран, мобилен, офлајн или друг софтверски процес или функционалност што е обезбедена од Вас или трета страна и соработува со услуга, вклучувајќи, на пример, апликација која е развиена од или за Вас , е наведена на пазар, или е идентификувана како Salesforce Labs или со слична ознака.

„Формулар за нарачка“ значи документ за нарачка или онлајн нарачка во која се специфицирани Услугите што треба да се обезбедат подолу, а кој е склучен помеѓу вас и нас или било кој од нашите партнери, вклучувајќи ги и сите нивни додатоци и додатоци. Со внесување на Формулар за нарачка подолу, Филијалата се согласува да биде обврзана со условите на овој Договор како да е оригинална страна на овој договор.

„Заштитени здравствени информации“ се сите заштитени здравствени информации како што е дефинирано во HIPAA или какви било слични информации добиени од поединци како резултат на тоа што Клиентот обезбедува производи или услуги.

„Бесплатни услуги“ значи Услуги што MedmatchOpen ви ги овозможува бесплатно. Бесплатните услуги ги исклучуваат Услугите понудени како бесплатен пробен период и купените услуги.

„Купени услуги“ значи услуги што вие или вашиот партнер ги купувате според Формулар за нарачка, што се разликува од бесплатните услуги или оние што се обезбедуваат според бесплатен пробен период.

„Услуги“ значи производи и услуги што се нарачани од Вас според Формулар за нарачка или ви се обезбедени бесплатно (како што е применливо) или според бесплатен пробен период, и се достапни онлајн од нас, вклучувајќи ги поврзаните компоненти на MedmatchOpen офлајн или мобилните, како опишани во Документацијата. „Услугите“ ги исклучуваат апликациите за содржина и не-MedmatchOpen.

„Корисник“ значи, во случај на поединец да ги прифати овие услови во свое име, таков поединец или, во случај на поединец кој го прифаќа овој Договор во име на компанија или друго правно лице, поединец кој е овластен од Вас за да користите Услуга, за кого сте купиле претплата (или во случај на какви било Услуги обезбедени од нас без наплата, за кои е обезбедена услуга), и на кого вие (или, кога е применливо, ние во вашата барање) дале корисничка идентификација и лозинка (за Услуги кои користат автентикација). Корисниците може да ги вклучуваат, на пример, Вашите вработени, консултанти, изведувачи и агенти и трети страни со кои вршите бизнис.

„Ние“, „Нас“ или „Наше“ значи компанија MedmatchOpen, LLC опишана во Дел 13 (Со кого склучувате договор, известувања, владејачки закон и јурисдикција).

„Вие“, „Себе“ или „Ваше“ значи, во случај на поединец да го прифати овој Договор во свое име, таков поединец или во случај на поединец кој го прифаќа овој Договор во име на компанија или други правни ентитет, компанијата или друго правно лице за кое го прифаќате овој Договор и подружниците на таа компанија или ентитет кои влегле во формулари за нарачки.

„Ваши податоци“ значи електронски податоци и информации доставени од или за Вас до Услугите, со исклучок на содржината и апликациите што не се од MedmatchOpen.

2. БЕСПЛАТЕН ПРОБЕН И БЕСПЛАТНИ УСЛУГИ

2.1 Бесплатен пробен период.

Ако се регистрирате на нашата веб-локација за бесплатен пробен период, ние ќе ви направиме една или повеќе услуги достапни на пробна основа бесплатно до (а) крајот на бесплатниот пробен период за кој сте се регистрирале за да ги користите важечките Услуги(и) или (б) датумот на започнување на која било претплата за купена услуга нарачана од Вас за таква услуга(и) или (в) раскинување од Наша страна по наше дискреционо право. На веб-страницата за регистрација на пробната верзија може да се појават дополнителни пробни одредби и услови. Сите такви дополнителни одредби и услови се вградени во овој Договор со референца и се правно обврзувачки.

СЕКОЈ ПОДАТОЦ ШТО ГО ВНЕСУВАТЕ ВО УСЛУГИТЕ И СЕКОЈА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НАПРАВЕНИ ОД ИЛИ ЗА ВАС, ЗА ВРЕМЕ НА БЕСПЛАТНИОТ ПРОБА ЌЕ БИДАТ ТРАЈНО ИЗГУБЕН, ОСВЕН АКО НЕ КУПИТЕ ПРЕТПЛАТА НА КОМПЈАТА БЕСПЛАТНА, ИЗВЕЗЕТЕ ТАКВИ ПОДАТОЦИ ПРЕД КРАЈОТ НА ПРОБНИОТ ПЕРИОД. НЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕНЕСУВАТЕ ПОДАТОЦИТЕ ВНЕСЕНИ ИЛИ ПРИЛАГОДУВАЊАТА НАПРАВЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА БЕСПЛАТНОТО ПРОБА НА УСЛУГА КОЈА БИ БИДЕ НАМАЛУВАЊЕ ОД ТОА ПОКРИЕНО СО ПРОБНОТО (на пр., ОД ИЗДАНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗДАНИЕ); ЗАТОА, ДОКОЛКУ КУПИТЕ УСЛУГА КОЈА БИ БИДЕ НАМАЛУВАЊЕ ОД КОЈА СЕ ПОКРИВА СО пробниот период, МОРА ДА ГИ ИЗвезете ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ ПРЕД КРАЈ НА ПРОБНИОТ ПЕРИОД ИЛИ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ ТРАЈНО ЌЕ БИДАТ ИЗГУБЕН.

Без оглед на деловите 9 (репрезентации, гаранции, ексклузивни правни лекови и одрекувања) и 10.1 (обештетување од нас), за време на бесплатното судење, услугите се обезбедени „како што е“ без никаква гаранција и Медмакопен нема да има обврски за обештетување во однос на Услугите за услугите БЕСПЛАТНИОТ ПРОБЕН ПЕРИОД. БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ГОРЕНАТО, MEDMATCHOPEN И НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЦАРИ НЕ ВИ ЗАСТАПУВААТ ИЛИ ГАРАНТУВААТ ДЕКА: (А) ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ТЕКОТ НА БЕСПЛАТНИОТ ПРОБЕН ПЕРИОД ЌЕ ЈАСТАТУВААТ БЕСПЛАТНИОТ ПРОБЕН ПЕРИОД (ЌЕ ЈАСТАТУВААТ ВАШИОТ ТЕК) ПРОБНИОТ ПЕРИОД ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНУВАН, НАВРЕМЕН, БЕЗБЕДЕН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, И (В) ПОДАТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБАТА ОБЕДЕНИ ВО БЕСПЛАТНИОТ ПРОБЕН ПЕРИОД ЌЕ БИДАТ ТОЧНИ. БЕЗ НИШТО СПРОТИВНО ВО ДЕЛ 11.1 (ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА), ТИ СЕ ОДГОВАРА ЦЕЛОСНО СО ОВОЈ ДОГОВОР КОН MEDMATCHOPEN И НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ ЗА КОЈА ШТЕТА ЈА КОРИСТАТ ГЛАВАТА ГЛАВА ДОГОВОР И СЕКОЈА ОД ВАШИТЕ ОБВРСКИ ЗА ОБЕШТЕТУВАЊЕ ОД ОВДЕ.

3. НАШИТЕ ФУНКЦИИ

3.1 Обезбедување на купени услуги.

Ние (а) Ви ги ставаме достапни услугите и содржината во согласност со овој Договор и сите применливи формулари за нарачки, (б) ви обезбедуваме применлива стандардна поддршка на MedmatchOpen за купените услуги без дополнителна наплата и/или надградена поддршка доколку ја купите, ( в) користи комерцијално разумни напори за да ги направи достапни онлајн купените услуги 24 часа на ден, 7 дена во неделата, освен за: (i) планирани прекини (од кои однапред ќе дадеме електронско известување) и (ii) каква било недостапност предизвикана од околности надвор од нашата разумна контрола, вклучително, на пример, Божји чин, чин на влада, поплава, пожар, земјотрес, граѓански немири, чин на терор, штрајк или друг работен проблем (освен оној што ги вклучува нашите вработени), давател на интернет услуги неуспех или одложување, не-MedmatchOpen апликација или напад на одбивање на услугата. Видете дел 4.6 за одредени задржани права на компанијата.

3.2 Заштита на вашите податоци.

Ние одржуваме административни, физички и технички заштитни мерки за заштита на безбедноста, доверливоста и интегритетот на Вашите податоци, како што е опишано во Документацијата. Тие заштитни мерки ќе вклучуваат, но нема да бидат ограничени на, мерки за спречување пристап, употреба, измена или откривање на Вашите податоци од страна на нашиот персонал, освен (а) за обезбедување на купените услуги, (б) спречување или решавање на услуги или технички проблеми, ( в) како што е принудено со закон во согласност со Дел 8.3 (Присилно обелоденување) подолу, или (г) како што вие изрично дозволувате во писмена форма. Освен во однос на бесплатен пробен период, до степен до кој MedmatchOpen обработува какви било лични податоци (како што е дефинирано во DPA) содржани во податоците за клиентите, во име на клиентот, во обезбедувањето на Услугите, условите на додатокот за обработка на податоци на https: //www.MedmatchOpen.com/dataprocessingaddendum.pdf („ДПА“), кои овде се вградени со референца, ќе се применуваат и страните се согласуваат да ги почитуваат тие услови. За целите на Стандардните договорни клаузули прикачени на DPA, кога и како што е применливо, клиентот и неговите применливи подружници се секој извозник на податоци, а потпишувањето на овој Договор од страна на клиентот и потпишувањето на формулар за нарачка од применливиот партнер ќе се третираат како потпишување на Стандардните договорни клаузули и нивните прилози. Видете дел 4.6 за одредени задржани права на компанијата.

3.3 Нашиот персонал.

Ние го надгледуваме работењето на нашиот персонал (вклучувајќи ги нашите вработени и изведувачи) и нивната усогласеност со нашите обврски според овој Договор, освен ако поинаку не е наведено овде. Видете дел 4.6 за одредени задржани права на компанијата.

3.4 Бета услуги.

Од време на време, може да ви ги направиме Бета-услугите достапни бесплатно. Може да изберете да ги испробате таквите Бета-услуги или не по ваша дискреција. Бета услугите се наменети за евалуација, а не за производствена употреба, не се поддржани и може да подлежат на дополнителни услови. Бета-услугите не се сметаат за „услуги“ според овој Договор, меѓутоа, сите ограничувања, нашето задржување на правата и вашите обврски во врска со Услугите и употребата на сите поврзани апликации и содржини кои не се поврзани со MedmatchOpen, ќе се применуваат подеднакво за вашето користење на Бета-услугите. Освен ако не е поинаку наведено, секој пробен период на Бета Услугите ќе истече на почетокот од триесет дена од датумот на започнување на пробната верзија или датумот кога верзијата на Бета услугите ќе стане општо достапна без применливата ознака за Бета услуги. Можеме да ги прекинеме Бета-услугите во секое време по наше дискреционо право и никогаш нема да ги направиме општо достапни. Ние нема да имаме одговорност за каква било штета или штета што произлегува од или во врска со Бета услугата. Видете дел 4.6 за одредени задржани права на компанијата.

4. КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ И СОДРЖИНАТА

4.1 Претплати.

Освен ако не е поинаку предвидено во важечкиот Формулар за нарачка или документација, (а) купените услуги и пристапот до содржината се купуваат како претплати, (б) претплатите за купените услуги може да се додадат за време на периодот на претплата по иста цена како основната цена на претплатата, пропорционално за делот од тој период на претплата што останува во моментот кога се додаваат претплатите и (в) сите додадени претплати ќе прекинат на истиот датум како и основните претплати.

Одредени области на нашата страница може да бараат регистрација или на друг начин може да побараат од Вас да обезбедите информации за учество во одредени функции или пристап до одредени Содржини. Одлуката за обезбедување на овие информации е чисто изборна; сепак, ако одлучите да не давате такви информации, можеби нема да можете да пристапите до одредени Содржини или функции или да учествувате во различни области на нашата страница. Кога се регистрирате или станувате корисник на нашата страница или давате информации на нашата страница на кој било друг начин, се согласувате да давате само вистинити, точни, актуелни и целосни информации на сите страници за регистрација. Вие сте одговорни да одржувате свој кориснички профил со тековни информации. Обидот да се регистрирате, регистрирате или користите име различно од Вашето правно име или корисничко име е забрането. Вие се согласувате дека компанијата може да ги користи информациите што ни ги давате во согласност со Приватност на нашата страница. Секоја лажна или погрешна информација обезбедена од Вас е причина за итно исфрлање од страницата. Додека компанијата може да ве извести доколку друг корисник во вашата организација се обиде да промени одредени информации без овластување, компанијата не е одговорна за какви било промени на информациите за вашата сметка од Вас или други лица кои се обидуваат да дејствуваат во ваше име, со или без ваша дозвола. Компанијата нагласува дека ги чувате сите лозинки и други доверливи информации надвор од дофат на оние кои не се овластени да ги имаат информациите. Мора веднаш да ја известите компанијата за секое нарушување на безбедноста или неовластено користење на вашата сметка. Иако Компанијата нема да биде одговорна за вашите загуби предизвикани од какво било неовластено користење на вашата сметка, вие може да бидете одговорни за загубите на компанијата или други поради таквата неовластена употреба.

За да се регистрирате како лекар, мора да поседувате активна, валидно издадена државна медицинска лиценца за да се регистрирате на страницата. Ако сте сопственик или управител на помошна медицинска установа, вашата установа мора да биде соодветно лиценцирана во вашата држава и целиот персонал што обезбедува помошни медицински услуги мора да биде лиценциран или сертифициран во нивното соодветно поле/и на услуга.

Ако пристапите на нашата страница, се согласувате да ја прифатите одговорноста за сите активности што се случуваат под вашата сметка или лозинка и се согласувате дека нема да го продавате, пренесувате или доделувате вашето членство или какви било права за членство. Вие сте одговорни за одржување на доверливоста на вашата лозинка и за ограничување на пристапот до вашиот компјутер, така што другите нема да пристапат на нашата страница користејќи го вашето име целосно или делумно. Со регистрацијата, Вие се согласувате дека компанијата може да ве контактира на кој било начин вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, пошта, факс, е-пошта или телефон.

Ако конкурентна локација на компанијата е развиена од друг субјект, не смеете да барате од корисниците на компанијата да прекинат, да се предадат или на друг начин да ја напуштат страницата или да го префрлат деловното работење на оваа страница на таква конкурентна локација. Не смеете да префрлите кој било бизнис започнат на страницата на која било конкурентна локација и не смеете да контактирате со Корисниците на страницата за да објавите дека вршите трансакции на конкурентна локација.

Се согласувате да не ја користите страницата за: (а) кршење на кое било локално, државно, национално или меѓународно право или регулатива; (б) пренесуваат каков било материјал што е навредлив, вознемирувачки, злосторнички, клеветнички, вулгарен, порнографски, непристоен, клеветнички, навредлив во туѓата приватност, омразен или расен, етнички или на друг начин непристоен; (в) пренесува какво било несакано или неовластено рекламирање, промотивни материјали, несакана пошта, спам, верижни писма, пирамидални шеми или која било друга форма на барање; (г) пренесува каков било материјал што содржи adware, малициозен софтвер, шпионски софтвер, софтверски вируси или кој било друг компјутерски код, датотеки или програми дизајнирани да ја прекинат, уништуваат или ограничат функционалноста на кој било компјутерски софтвер или хардвер или телекомуникациска опрема; (д) демне, вознемирува или наштетува друг поединец, вклучително и откривање на идентитетот на кој било колега Корисник на страницата; (ѓ) да имитирате кое било лице или ентитет, или на друг начин погрешно да го претставите вашиот идентитет или поврзаност со лице или ентитет; (е) користете каков било „робот“, „пајак“, „длабока врска“, „ровер“, „скрепер“ или која било друга технологија за ископување податоци или автоматски или рачен процес за следење, кеширање, рамка, маскирање, извлекување податоци од , копирајте или дистрибуирајте какви било податоци од страницата, нашата мрежа или бази на податоци или обидете се да стекнете неовластен пристап до кој било дел или карактеристика на страницата или кои било други системи или мрежи поврзани на страницата; или (ж) да се меша или да ја наруши страницата или серверите на Нашите мрежи или да не ги почитува сите барања, процедури, политики или прописи на мрежите поврзани на страницата; (i) да ја испита, скенира или тестира ранливоста на страницата или која било мрежа поврзана на страницата, ниту да ги прекрши мерките за безбедност или автентикација на страницата или која било мрежа поврзана на страницата; (ѕ) обратно пребарување, следење или барање за следење на какви било информации за кој било друг корисник или посетител на страницата, (и) преземаат какви било дејства што наметнуваат неразумно или непропорционално големо оптоварување на инфраструктурата на страницата или на компанијата системи или мрежи или какви било системи или мрежи поврзани на страницата; (ј) користи какви било мета-ознаки или кој било друг „скриен текст“ што го користи името или заштитните знаци на MedmatchOpen без наша изречна писмена согласност или (м) фалсификува заглавија или на друг начин манипулира со идентификатори со цел да го прикрие потеклото на која било порака или пренос што ќе го испратите до компанијата или било кој на или преку страницата. БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОПШТАТА НА ГОРЕНАТО, КОПИРАЈТЕ ИЛИ РЕПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИ, ПРОГРАМИ, ПРОИЗВОДИ ИЛИ МАТЕРИЈАЛИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД МЕДМАТЧОТ ОТВОРЕТЕ НА КОЈ ДРУГ СЕРВЕР ИЛИ ЛОКАЦИЈА КОЈА Е ДРУГ СЕРВЕР ИЛИ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОНАТАМОШНА РЕПРОИЗВЕДУВАЊЕ.

Потребна е интернет-врска со голема брзина за правилно пренесување на страницата. Вие сте одговорни за набавка и одржување на мрежните врски што ја поврзуваат вашата мрежа со страницата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, софтвер за „прелистувач“ што поддржува протоколи што ги користи Компанијата и да ги следите процедурите за пристап до услугите што поддржуваат такви протоколи. Ние не сме одговорни да Ве известуваме за какви било надградби, поправки или подобрувања на кој било таков софтвер или за каков било компромис на податоци, вклучително и податоци од страницата, пренесени преку компјутерски мрежи или телекомуникациски објекти (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Интернет) кои не се во сопственост, управувана или контролирана од Друштвото. Ние не преземаме никаква одговорност за доверливоста или перформансите на какви било врски како што е опишано во овој дел.

Вистинската или обидот за неовластена употреба на страницата може да резултира со кривично и/или граѓанско гонење, вклучително, без ограничување, казнување според Законот за компјутерска измама и злоупотреба од 1986 година. Компанијата го задржува правото да ја гледа, следи и евидентира активноста на страницата без известување или дозвола од Ваша страна. Секоја информација добиена со мониторинг, преглед или снимање е предмет на преглед од страна на организациите за спроведување на законот во врска со истрагата или гонењето на можни криминални активности на страницата. Компанијата, исто така, ќе ги почитува сите судски налози кои вклучуваат барања за такви информации.

Сајтот е хостиран во Соединетите Американски Држави. Ако сте корисник кој пристапува на страницата од Европската унија, Азија или кој било друг регион со закони или прописи кои го регулираат собирањето, користењето и откривањето лични податоци, кои се разликуваат од законите на Соединетите Американски Држави, ве молиме да ве советуваме дека преку вашата континуирана употреба на Сајтот, кој е регулиран со американскиот закон, Известувањето за приватност и Договорот, ги пренесувате вашите информации во Соединетите држави и се согласувате на тој пренос. Компанијата се стреми да одржува комерцијално разумни административни, физички и технички заштитни мерки за заштита на безбедноста, доверливоста и интегритетот на податоците на страницата. Овие заштитни мерки може да вклучуваат шифрирање на податоците на страницата при пренос.

Компанијата, по своја дискреција, може да објавува огласи на трети страни на страницата. Вашата кореспонденција или какви било други зделки со огласувачите што се наоѓаат на страницата се исклучиво помеѓу Вас и таквиот огласувач. Вие се согласувате дека компанијата нема да биде одговорна за каква било загуба или штета настаната како резултат на такви зделки или како резултат на присуството на такви огласувачи на оваа страница. Покрај тоа, компанијата нема да биде одговорна или одговорна за изјавите или однесувањето на која било трета страна на оваа страница.

Вие се согласувате да не собирате или собирате какви било информации за лична идентификација, вклучувајќи ги и имињата на сметките, од страницата, ниту да ги користите комуникациските системи обезбедени од страната за какви било цели на комерцијални поттикнувања, освен оние директно достапни од страната. Вие сте одговорни за добивање и одржување на ваша цена на целата опрема и услуги потребни за пристап и користење на страницата. Кога ќе се регистрирате кај нас и секој пат кога ќе пристапите на страницата, можеби давате одредени информации за себе. Вие се согласувате дека можеме да ги користиме сите информации што ги добиваме за Вас во согласност со одредбите на нашата Приватност .

4.2 Ограничувања за користење.

Услугите и содржината подлежат на ограничувања за користење, вклучувајќи ги, на пример, количините наведени во Формуларите за нарачка и документацијата. Освен ако не е поинаку наведено, (а) количината во Формуларот за нарачка се однесува на Корисниците, а на услугата или содржината не смеат да им пристапат повеќе од тој број на корисници, (б) лозинката на корисникот не може да се сподели со кој било друг поединец, и (в) освен како што е наведено во Формуларот за нарачка, идентификацијата на корисникот може да се пренамени само на ново лице кое го заменува оној кој повеќе нема да ја користи услугата или содржината. Ако го надминете договорното ограничување за користење, можеме да работиме со вас за да се обидеме да го намалиме вашето користење за да се усогласи со тоа ограничување. Ако, и покрај нашите напори, не сте во можност или не сакате да се придржувате до договорното ограничување за користење, ќе извршите Формулар за нарачка за дополнителни количини на применливите услуги или содржини веднаш по наше барање и/или ќе платите каква било фактура за прекумерна употреба во согласност со Дел 6.2 (Фактурирање и плаќање).

4.3 Вашите одговорности.

Вие (а) ќе бидете одговорни за усогласеноста на корисниците со овој Договор, документи и формулари за нарачка, (б) ќе бидете одговорни за точноста, квалитетот и законитоста на вашите податоци, средствата со кои сте ги стекнале вашите податоци и вашата употреба на вашите податоци со нашите услуги, (в) користиме комерцијално разумни напори за да спречиме неовластен пристап или користење на услугите и содржината и веднаш нè известиме за таков неовластен пристап или употреба, (г) користиме услуги и содржина само во согласност со овој Договор, документација , Формуларите за нарачување и важечките закони и владините регулативи и (д) почитувајте ги условите за користење на која било апликација која не е MedmatchOpen со која користите услуги или содржина.

4.4 Ограничувања за употреба.

Вие нема да (а) правите услуги или содржини достапни на кој било друг освен на корисниците, или нема да користите било која услуга или содржина во корист на некој друг освен вас, освен ако не е поинаку наведено во Формуларот за нарачка или во документацијата, (б) продавате , препродавајте, лиценцирајте, подлиценцирајте, дистрибуирајте, ставајте достапни, изнајмувајте или изнајмувајте која било Услуга или содржина, или вклучете која било Услуга или содржина во биро за услуги или понуда за аутсорсинг, (в) користете услуга или апликација која не е MedmatchOpen за складирање или пренос на прекршување , клеветнички, или на друг начин незаконски или злосторнички материјал, или за складирање или пренесување материјал што ги прекршува правата за приватност на трети лица, (г) користи услуга или апликација Non-MedmatchOpen за складирање или пренесување Злонамерен код, (д) ​​мешање или нарушување на интегритет или изведба на која било услуга или податоци од трета страна содржани во неа, (ѓ) обид да се добие неовластен пристап до која било услуга или содржина или нејзините поврзани системи или мрежи, (е) да дозволи директен или индиректен пристап или употреба на која било услуга или содржинана начин што го заобиколува ограничувањето на договорната употреба или употребата на која било од нашите услуги на начин што ја прекршува нашата политика за прифатлива употреба и услуги за надворешно соочување , или за пристап или употреба на која било од нашата интелектуална сопственост, освен како што е дозволено според овој Договор, нарачка Формулар или документација, (ж) менување, копирање или креирање изведени дела врз основа на услуга или кој било дел, функција, функција или кориснички интерфејс од неа, (i) копирајте ја содржината освен како што е дозволено овде или во формулар за нарачка или документација , (ѕ) рамка или пресликување на кој било дел од која било услуга или содржина, освен кадрирање на ваши сопствени интранет или на друг начин за ваши внатрешни деловни цели или како што е дозволено во Документацијата, или (и) расклопување, обратно инженерство или декомпилирање услуга или содржина, или пристап до неа за (1) да изгради конкурентен производ или услуга, (2) да изгради производ или услуга користејќи слични идеи, карактеристики, функции или графики на Услугата, (3) да копира какви било идеи, карактеристики, функции или графики на услугата или (4 ) утврди дали Услугите се во опсегот на кој било патент. Секоја употреба на Услугите со прекршување на овој Договор, документација или формулари за нарачка, од Вас или Корисниците кои според наша проценка ја загрозуваат безбедноста, интегритетот или достапноста на нашите услуги, може да резултира со наше итно суспендирање на услугите, но ние ќе ги користиме комерцијално разумни напори под околностите да Ви обезбедат известување и можност да го поправите таквото прекршување или закана пред таквото суспендирање.

4.5 Отстранување на содржина и апликации кои не се MedmatchOpen.

Ако давателот на лиценцата бара од нас да ја отстраниме Содржината или да добиеме информации дека Содржините што ви се доставени може да ги прекршат важечките закони или правата на трети страни, може да ве известиме и во таков случај веднаш ќе ја отстраните таквата содржина од вашите системи. Ако добиеме информации дека апликацијата Non-MedmatchOpen хостирана на услуга од вас може да ја прекрши нашата политика за прифатлива употреба и услуги со надворешни лица или важечкиот закон или правата на трети страни, може да ве известиме и во таков случај веднаш ќе го оневозможите Non-MedmatchOpen апликација или изменете ја апликацијата Non-MedmatchOpen за да го решите потенцијалното прекршување. Доколку не ги преземете потребните дејствија во согласност со горенаведеното, може да ја оневозможиме применливата содржина, услуга и/или апликација која не е MedmatchOpen додека не се реши потенцијалното прекршување.

4.6 Компанијата ги задржа правата.

Помеѓу другите права што ги задржува Компанијата и без оглед на се што е спротивно во овој Договор, Компанијата го задржува правото и има апсолутна дискреција да ги спроведува условите од овој Договор. Компанијата може, по сопствена дискреција, веднаш да го раскине Договорот или какви било услуги поврзани со страницата во однос на вас, или генерално да престане да нуди или да одбие пристап до страницата или кој било дел од неа, во секое време од која било причина без известување или одговорност. на Вас или на која било трета страна. Оваа страница може да стане недостапна поради одржување или неисправност на компјутерската опрема или поради други причини и што, од непредвидени причини, може да резултира со оштетувања на вашите компјутерски системи или операции. Вие ќе бидете единствено одговорни да се осигурате дека секоја информација или содржина добиена од оваа страница не содржи вирус или друг компјутерски софтверски код или потпрограма дизајнирана да ги оневозможи, брише, оштети или на друг начин да ги оштети вашите системи, софтвер или податоци. Без ограничување, Компанијата исто така го задржува правото да пријави каква било активност (вклучувајќи и откривање соодветни податоци или информации за трговецот) за која се сомнева дека може да прекрши кој било закон или регулатива до соодветни службеници за спроведување на законот, регулатори или други соодветни трети страни. Компанијата, исто така, може да соработува со соодветните агенции за спроведување на законот за да помогне во истрагата и гонењето на какво било незаконско однесување. Доколку сакате да пријавите какви било прекршувања на овие упатства, ве молиме контактирајте со компанијата.

4.7 Конкурентно тестирање на локацијата.

Корисниците на страницата добиваат посебно знаење во врска со работењето на страницата. Затоа, сите корисници конкретно се согласуваат дека нема да учествуваат во рано тестирање, бета-тестирање или друга слична форма на тестирање на која било конкурентна локација што може да се формира. Иако Компанијата верува во здрава конкуренција, не верува дека би било корисно за Компанијата или нејзините корисници за деловни тајни и друга интелектуална сопственост на страницата да бидат пренесени на конкурентни страници од страна на нејзините корисници и таквото пренесување на какви било трговски тајни или интелектуалната сопственост на страницата на кое било лице е строго забранета. Корисниците конкретно признаваат дека таквите дејствија може да предизвикаат непоправлива штета на Компанијата и дека Компанијата може да ги побара сите правни лекови што и се достапни против секој Корисник кој пренесува такви забранети информации. Ве молиме пријавете ги сите можни прекршувања на адресата наведена во делот Известување.

4.8 Линкови и табли за пораки.

Компанијата може да обезбеди врски, по сопствена дискреција, до други страници за ваша погодност при лоцирање на поврзани информации, производи и услуги. Овие страници не се нужно прегледани од страна на Компанијата и се одржуваат од трети страни над кои компанијата нема контрола. Соодветно на тоа, Компанијата изрично се отфрла од секаква одговорност за содржината, материјалите, безбедноста на веб-страницата, точноста на информациите и/или квалитетот на производите или услугите обезбедени од или рекламирани на овие веб-страници на трети страни. Покрај тоа, овие врски не подразбираат одобрување во однос на трета страна или која било веб-страница или производи или услуги обезбедени од трета страна. Мора да ги преземете сите неопходни мерки на претпазливост за да се осигурате дека која било врска што ќе ја изберете за ваша употреба нема ставки како што се вируси, црви, тројански коњи и други предмети од деструктивна природа.

Компанијата поттикнува и дозволува текстуални врски до оваа страница. MedmatchOpen е организација посветена на највисоките етика и стандарди и затоа, какви било врски до оваа страница не треба да сугерираат дека Компанијата промовира или на друг начин поддржува производи, услуги, причини, кампањи, веб-локации, содржина или информации од трета страна. Секоја веб-локација што се поврзува со нас не смее погрешно да ја претставува својата врска со нас и не смее да се поврзе до која било страница на страницата освен до почетната страница. Покрај тоа, ниедна врска не смее да се користи за комерцијални цели или за собирање средства. Компанијата, исто така, ве потсетува дека врската не смее да користи или вклучува логоа, содржина или дизајн на MedmatchOpen без изречна писмена согласност од компанијата.

Веб-страницата може да им понуди на корисниците можност да објавуваат пораки на табли со пораки и форуми (заеднички, „Форуми“), кои може да бидат отворени за јавноста генерално, за сите корисници на страницата или за одредена група на корисници. Потврдувате дека целата содржина објавена на Форумите е генерирана од Корисници, а не од Компанијата, и со објавување на Форуми се согласувате да се придржувате до правилата и ограничувањата наведени погоре и сите други правила кои се конкретно применливи на тие Форуми. Компанијата го задржува правото, но се отфрла од секаква обврска или одговорност, да ве спречи да објавувате содржина на кој било форум и да ја ограничи или отстрани вашата содржина од форумот или да одбие да ја вклучи вашата содржина во форумот од која било причина во кое било време, во Само дискреционо право на компанијата и без известување до Вас.

4.9 Колачиња.

„Колаче“ е дел од податоци што страницата може да ги пренесе на вашиот компјутер што ве идентификува како единствен корисник за да ви овозможи полесно да комуницирате и да комуницирате со страницата. Компанијата може да користи колачиња за да го приспособи искуството на вашата страница, за да се погрижи да не ја гледате истата реклама постојано, да испорачува содржина специфична за вашите интереси и за други цели. Сепак, може да не дозволите колачиња преку вашиот веб-прелистувач и сепак да ја посетувате нашата страница. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, некои функции на страницата може да не функционираат правилно.

4.10 Кодекс на однесување.

При користење на страницата, мора да се однесувате на граѓански и почитуван начин во секое време. Понатаму, Вие се согласувате со сето следново:

 • Доколку сте дале корисничко име и/или лозинка, тогаш Вие сте одговорни за чување на доверливоста на Вашето корисничко име и/или лозинка.
 • Вие сте одговорни за сите активности што се случуваат под вашата сметка.
 • Вие сте единствено одговорни за вашето однесување и за секој материјал што го поднесувате, објавувате и прикажувате на страницата или што дозволувате другите да поднесуваат, објавуваат и/или прикажуваат на страницата под вашата сметка.
 • Нема да ги вознемирувате, заканувате, имитувате или заплашувате другите корисници на MedmatchOpen.
 • Нема да прикачувате, објавувате, е-пошта, пренесувате или на друг начин ставате достапна содржина што е незаконска, штетна, заканувачки, навредлива, порнографска, вознемирувачка, навредлива, клеветничка, вулгарна, непристојна, клеветничка, навредлива во туѓата приватност, омраза, или расно, етнички или на друг начин непристојно.
 • Нема да прикачувате, објавувате, е-пошта, пренесувате или на друг начин ставате достапно несакано или неовластено рекламирање, промотивни материјали, несакана пошта, спам, верижни писма, пирамидални шеми, партнерски врски или која било друга форма на барање.
 • Нема да пренесувате никакви црви, вируси или код од деструктивна природа.
 • Не смеете да прекршувате федерални, државни или локални закони во вашата јурисдикција (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на законите за интелектуална сопственост).
 • Не смеете да се обидувате да ограничите друг корисник да ја користи или да ужива на страницата и не смеете да поттикнувате или олеснувате прекршување на Договорот или други правила или прописи на компанијата.
 • Вие нема да ја користите страницата за каква било незаконска или неовластена цел.
 • Не смеете да менувате, менувате, прилагодувате или менувате Сајтот или менувате, менувате или менувате друга веб-локација за лажно да имплицирате дека е поврзана со страницата.
 • Ако сте меѓународен корисник, се согласувате да се придржувате до сите локални закони во врска со однесувањето на интернет и прифатливите содржини во вашата јурисдикција, како и со сите закони на САД.
 • Нема да креирате повеќе сметки со намера вештачки да ги зголемите рејтинзите или да искористувате други функции на страницата.
 • Нема да поднесувате материјали што се заштитени со авторски права, заштитени со деловна тајна или на друг начин предмет на сопственички права на трета страна, вклучувајќи ги правата на приватност и публицитет, освен ако не сте сопственик на таквите права или ако имате дозвола од сопственикот да го објавите материјалот и да дадете на компанијата сите права за лиценца дадени овде.
 • Вие ќе бидете единствено одговорни за вашите поднесоци и за последиците од нивното објавување или објавување.
 • Нема да го користите системот за оценување на злонамерен начин за да му наштетите на друг корисник или да си обезбедите неправедна предност за себе.
 • Нема да се заканувате, омаловажувате или на друг начин да заплашувате, на кој било начин, кој било корисник кој објавил рејтинг за вас што е помал од она што верувате дека го заслужувате.

4.11 Поддршка.

Обезбедуваме приоритетна поддршка преку е-пошта само за платените корисници. Не гарантираме одредено време на одговор и не обезбедуваме договор за ниво на услуга. Општо земено, ние работиме во работните денови од понеделник до петок, од 9 до 5 часот по источно време и вашата е-пошта обично ќе добие одговор во рок од еден работен ден, но може да потрае подолго кога ќе имаме големо оптоварување или за време на државни празници. Приоритетна поддршка се нуди на секој корисник. Ова значи дека можеме да ја ограничиме количината на поддршка што ја даваме на индивидуален клиент. Нашата приоритетна поддршка што им се нуди на корисниците е генерално ограничена на 10 е-пошта до нашиот тим за поддршка годишно. Го задржуваме правото да одбиеме понатамошна поддршка или да наплатиме за дополнителна поддршка надвор од 10-те е-пораки. Исто така, го задржуваме правото веднаш да ја прекинеме услугата на страницата без рефундирање доколку клиентот го навредува или навредува нашиот тим за поддршка. Ние се трудиме да ви обезбедиме одлична услуга за клиентите и ја вклучивме оваа клаузула за да го заштитиме нашиот тим за поддршка и да спречиме еден корисник да го преоптоварува нашиот систем за поддршка или да ги злоупотребува нашите услуги, а со тоа да влијае на квалитетот на поддршката што ја добиваат другите корисници.

4.12 Употреба од деца.

Посветени сме на заштита на приватноста на децата. Треба да знаете дека оваа страница не е наменета или дизајнирана да привлекува деца помлади од 13 години. Не собираме информации за лична идентификација од ниту едно лице за кое всушност знаеме дека е дете на возраст под 13 години.

4.13 Одговорности на HIPAA.

Вие признавате дека Заштитените здравствени информации бараат посебна заштита и се согласувате да ги почитувате законите на вашата компанија, држава и HIPAA во врска со заштитата и откривањето на Заштитените здравствени информации содржани на страницата.

Вие се согласувате дека е Ваша одговорност да спроведете разумни и соодветни административни, технички и физички заштитни мерки за заштита на доверливоста, интегритетот и достапноста на сите Заштитени здравствени информации и сите други доверливи информации достапни на или преку страницата.

Заштитените здравствени информации се складираат и пренесуваат според технолошките заштитни мерки во договор со Законот за преносливост и одговорност за здравствено осигурување од 1996 година (HIPAA). За пренос и обезбедување на ePHI се користат шифрирање од крај до крај, како и заштитени сервери. Воспоставени се протоколи за отстранување на ePHI и за справување со секое сомнително нарушување на безбедноста.

ИЗКЛУЧУВАЊЕ НА НИШТО СПРОТИВНО ВО ОВОЈ ДОГОВОР, КОМПАНИЈАТА ИЗРЧЕНО ОДГОВАРА КАКВАТА ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕОВЛАСТВЕНО ИЛИ НЕЗАКОНСКО ОТКРИВАЊЕ ИЛИ ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИИ.

5. ДАВАТЕЛИ НЕ МЕДМАТЧОПЕН

5.1 Достапност.

Ние или трети страни може да ставиме достапни (на пример, преку пазар, интерфејс за апликациска програма на трета страна или на друг начин) производи или услуги од трета страна, вклучително, на пример, апликации и имплементација на не-MedmatchOpen и други консултантски услуги. Секое стекнување од Вас на такви производи или услуги и каква било размена на податоци помеѓу Вас и кој било давател, производ или услуга што не е на MedmatchOpen е единствено помеѓу Вас и применливиот добавувач кој не е MedmatchOpen. Ние не гарантираме или поддржуваме Non-MedmatchOpen апликации или други производи или услуги што не се MedmatchOpen, без разлика дали тие се назначени од Наша страна како „сертифицирани“ или на друг начин, освен ако не е поинаку наведено во Формуларот за нарачка.

5.2 Не-MedmatchOpen апликации и вашите податоци.

Ако изберете да користите апликација која не е на MedmatchOpen со услуга, ни давате дозвола да дозволиме апликацијата Non-MedmatchOpen и нејзиниот добавувач да пристапуваат до Вашите податоци како што е потребно за интероперацијата на таа апликација која не е MedmatchOpen со услугата. Ние не сме одговорни за какво било откривање, модификација или бришење на Вашите податоци кои произлегуваат од пристапот на таквата апликација која не е MedmatchOpen или нејзиниот давател.

5.3 Интероперација со не-MedmatchOpen апликации.

Услугите може да содржат карактеристики дизајнирани да функционираат со апликации кои не се MedmatchOpen. За да ги користите таквите функции, можеби ќе треба да добиете пристап до таквите апликации што не се MedmatchOpen од нивните добавувачи и може да се бара да ни дозволите пристап до вашата сметка(и) на таквите апликации што не се MedmatchOpen. Не можеме да гарантираме за континуирана достапност на таквите функции на Услугата и може да престанеме да ги обезбедуваме без да ви дадеме право на враќање на средствата, кредит или друга компензација, ако на пример и без ограничување, давателот на апликацијата Non-MedmatchOpen престане да прави не- Апликацијата MedmatchOpen е достапна за интероперација со соодветните функции на услугата на начин прифатлив за нас.

6. НАДОМЕСТОЦИ И ПЛАЌАЊЕ ЗА КУПЕНИ УСЛУГИ

6.1 Надоместоци.

Ќе ги платите сите надоместоци наведени во Формуларите за нарачки. Освен ако не е поинаку наведено овде или во Формулар за нарачка, (i) надоместоците се засноваат на купените претплати за услуги и содржини, а не на вистинската употреба, (ii) обврските за плаќање се непонишливи и платените надоместоци се неповратни, и (iii) купените количини не можат да се намали за време на соодветниот период на претплата.

6.2 Фактурирање и плаќање.

Ќе ни дадете валидни и ажурирани информации за кредитната картичка или валидна нарачка за купување или алтернативен документ разумно прифатлив за нас. Ако ни дадете информации за кредитната картичка, нè овластувате да ја наплатиме таквата кредитна картичка за сите купени услуги наведени во Формуларот за нарачка за почетниот рок на претплата и кој било термин(и) за обновување на претплатата како што е наведено во Дел 12.2 (Услови на купени претплати ). Таквите трошоци ќе се направат однапред, годишно или во согласност со која било различна фреквенција на наплата наведена во важечкиот Формулар за нарачка. Доколку во Формуларот за нарачка е наведено дека плаќањето ќе се врши на друг начин освен со кредитна картичка, ние ќе ви фактурираме однапред и на друг начин во согласност со соодветниот формулар за нарачка. Освен ако не е поинаку наведено во Формуларот за нарачка, фактурираните трошоци се доспеваат нето 30 дена од датумот на фактурата. Вие сте одговорни да ни обезбедите целосни и точни информации за наплата и контакт и да не известите за какви било промени на таквите информации.

6.3 Задоцнети трошоци.

Ако некој фактуриран износ не го добиеме до датумот на доспевање, тогаш без ограничување на нашите права или правни лекови, (а) тие трошоци може да акумулираат задоцнета камата по стапка од 1.5% од неподмирениот биланс месечно, или максималната стапка дозволена од закон, кој и да е понизок, и/или (б) Можеме да ги условиме идните обновувања на претплатата и формуларите за нарачки со услови за плаќање пократки од оние наведени во Дел 6.2 (Фактурирање и плаќање).

6.4 Суспендирање на сервисот и забрзување.

Ако некој износ што го должите според овој или кој било друг договор за нашите услуги е задоцнет 30 или повеќе дена (или 10 или повеќе дена задоцнет во случај на износи што сте нè овластиле да ги наплатиме на вашата кредитна картичка), можеме, без ограничување Нашите други права и правни лекови, ги забрзуваат вашите обврски за неплатени такси според таквите договори, така што сите тие обврски ќе станат веднаш доспеани и исплатливи, и ги суспендираат Нашите услуги за Вас додека тие износи не се исплатат целосно. Освен за клиентите кои плаќаат со кредитна картичка или директно задолжување чие плаќање е одбиено, ќе ви дадеме известување најмалку 10 дена претходно дека вашата сметка е задоцнета, во согласност со Дел 13.2 (Начин на давање известување) за известувања за наплата, пред прекинување на услугата за вас.

6.5 Спорови за плаќање.

Ние нема да ги користиме нашите права според Дел 6.3 (Задоцнети трошоци) или 6.4 (Суспендирање на услугата и забрзување) погоре ако разумно и со добра волја ги оспорувате применливите давачки и внимателно соработувате за да го решите спорот.

6.6 Даноци.

Нашите такси не вклучуваат никакви даноци, давачки, давачки или слични владини проценки од каква било природа, вклучително, на пример, даноци за додадена вредност, продажба, користење или задржување на данок, што може да се процени според која било јурисдикција (заедно, „Даноци“). Вие сте одговорни за плаќање на сите даноци поврзани со вашите купувања подолу. Ако имаме законска обврска да плаќаме или наплатиме даноци за кои сте одговорни според овој Дел 6.6, ќе ви фактурираме и вие ќе ја платите таа сума освен ако ни доставите важечки сертификат за даночно ослободување овластен од соодветниот даночен орган. За јасност, ние сме единствено одговорни за даноците што се проценуваат против нас врз основа на нашиот приход, имот и вработени.

6.7 Идна функционалност.

Се согласувате дека Вашите купувања не се зависни од испораката на која било идна функционалност или одлика, или зависат од какви било усни или писмени јавни коментари дадени од Наша страна во врска со идните функционалности или карактеристики.

6.8 Попусти.

Можеме, по наша дискреција, да избереме да понудиме кредити или други попусти за страницата на различни начини, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, купони, промотивни кампањи и препораки. Компанијата го задржува правото да доделува кредити по своја дискреција. Кредитите немаат парична или готовинска вредност и може да ги користите само вие за да ги надоместите наведените трошоци за претплата. Кредитите може да се применат само на трошоците за претплата конкретно идентификувани од Компанијата при издавањето на кредитот. Кредитите може да ги користите само вие и не се преносливи. Доколку сте добиле кредити, освен ако во инструментот (вклучувајќи и кој било купон) е наведен претходен датум на истекување, овие кредити истекуваат и повеќе нема да може да се откупат шест (6) месеци од датумот на издавање на кредитот.

7. СОПСТВЕНИ ПРАВА И ЛИЦЕНЦИ

7.1 Резервација на права.

Предмет на ограничените права изрично дадени подолу, ние и нашите подружници, нашите даватели на лиценца и даватели на содржина ги задржуваат сите наши/нивни права, титула и интерес и за Услугите и содржината, вклучувајќи ги сите наши/нивни поврзани права на интелектуална сопственост. Никакви права не ви се доделуваат со ова, освен како што е изрично наведено овде.

7.2 Пристап до и користење на содржината.

Имате право да пристапите и да ја користите применливата Содржина која е предмет на условите на важечките Формулари за нарачка, овој Договор и Документацијата.

Оваа страница е обезбедена од MedmatchOpen, LLC. Како регистриран корисник, и предмет на вашата целосна усогласеност во секое време со условите на овој Договор и плаќање на сите применливи такси, Ви е обезбедена лична, отповиклива, ограничена, неексклузивна, без авторски права, непренослива лиценца за користење оваа страница е условена од Вашето континуирано усогласување со Договорот. Можете да печатите и преземате материјали и информации од оваа страница исклучиво за Ваша лична употреба, под услов сите печатени копии да ги содржат сите авторски права и други применливи известувања содржани во таквите материјали и информации. Ова е лиценца, а не задача или продажба. Сите права дадени со ова се лиценцирани и не се продаваат или на друг начин се пренесуваат на Вас. Соодветно на тоа, Вие изречно признавате и се согласувате дека Компанијата не пренесува никаква сопственост или интерес на интелектуална сопственост на и на страницата на Вас или на кој било друг.

Без оглед на горенаведеното, не смеете да менувате, менувате, преведувате, декомпилирате, создавате изведени дела на, копирајте, дистрибуирате, расклопувате, емитувате, пренесувате, репродуцирате, објавувате, отстранувате или менувате какви било сопственички известувања или етикети, лиценца, подлиценца, пренесете, продадете, огледате, обликувате, искористете, изнајмувате, изнајмувате, давате безбедносен интерес, пренесете какви било права на или на друг начин користете на кој било начин што не е изрично дозволен на оваа страница. Не смеете да обликувате или да користите техники за кадрирање за да ја приложите страницата или кој било дел од неа без наша претходна писмена согласност.

7.3 Лиценца за хостирање на вашите податоци и апликации.

Нам, на нашите партнери и на применливите изведувачи ни давате лиценца со ограничен рок за хостирање, копирање, прикажување и користење на какви било апликации што не се од MedmatchOpen и програмски код создадени од или за Вас користејќи Услуга или за употреба од Вас со Услугите, и Вашите податоци, секој како разумно потребен за да обезбедиме и обезбедиме правилно функционирање на нашите услуги и поврзаните системи во согласност со овој Договор. Предмет на ограничените лиценци дадени овде, ние не стекнуваме право, титула или интерес од Вас или Вашите даватели на лиценца според овој Договор во или кон која било од Вашите податоци, апликација која не е MedmatchOpen или таков програмски код.

7.4 Лиценца за користење повратни информации.

Нам и на нашите соработници ни давате светска, постојана, неотповиклива, лиценца без хонорар за користење и вклучување во нашите и/или услугите на нашите партнери каков било предлог, барање за подобрување, препорака, корекција или друга повратна информација обезбедена од Вас или од Корисниците во врска со работењето на нашите или услугите на нашите соработници.

7.5 Одредби за крајна употреба на федералната влада.

Ние ги обезбедуваме Услугите, вклучително поврзаниот софтвер и технологијата што може да се достават до краен корисник на федералната влада, за крајна крајна употреба на федералната влада исклучиво во согласност со следново: Техничките податоци на владата и правата на софтверот поврзани со Услугите ги вклучуваат само оние права што вообичаено се обезбедуваат на јавноста како што е наведено во овој Договор. Оваа вообичаена комерцијална лиценца е обезбедена во согласност со FAR 12.211 (Технички податоци) и FAR 12.212 (софтвер) и, за трансакции на Министерството за одбрана, DFAR 252.227-7015 (Технички податоци – Комерцијални предмети) и DFAR 227.7202-3 во Комерцијални компјутери Софтвер или документација за компјутерски софтвер). Ако некоја владина агенција има потреба од права кои не се доделени според овие услови, таа мора да преговара со нас за да утврди дали има прифатливи услови за доделување на тие права, а взаемно прифатлив писмен додаток кој конкретно ги доделува тие права мора да биде вклучен во секој важечки договор.

7.6 Авторски права, трговски марки и интелектуална сопственост.

Авторските права на сите материјали обезбедени на оваа страница ги поседува MedmatchOpen или оригиналниот креатор на материјалот. Освен како што е наведено овде, ниту еден од материјалите не смее да се копира, репродуцира, дистрибуира, повторно објавува, презема, прикажува, објавува или пренесува во која било форма или на кој било начин, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, електронски, механички, фотокопирање, снимање или на друг начин. , без претходна писмена дозвола од Компанијата или сопственикот на авторските права. Не смеете да „огледате“ каков било материјал содржан на оваа страница без изречна писмена дозвола од компанијата. Секоја неовластена употреба на материјалите содржани на оваа страница може да ги прекрши законите за авторски права, законите за трговски марки, законите за приватност и публицитет и/или прописите и статутите за комуникација. Целата содржина и функционалност на оваа страница, вклучувајќи текст, графика, логоа, икони и слики и нивниот избор и распоред, се ексклузивна сопственост на MedmatchOpen или неговите даватели на лиценца и се заштитени со американските и меѓународните закони за авторски права. Сите права кои не се изречно доделени се задржани.

Заштитните знаци, услужните марки и логоа („Заштитни знаци“) што се користат и прикажани на оваа страница се регистрирани и нерегистрирани заштитни знаци на MedmatchOpen. Други трговски марки, услужни марки и трговски имиња може да бидат во сопственост на други. Ништо на оваа страница не треба да се толкува како давање, со импликација, оневозможување или на друг начин, каква било лиценца или право за користење на која било трговска марка или која било друга интелектуална сопственост на MedmatchOpen прикажана на оваа страница. Компанијата агресивно ги спроведува своите права на интелектуална сопственост во целосна мерка на законот. Името MedmatchOpen и сите други заштитни знаци нема да се користат на кој било начин, вклучително и во рекламирање или публицитет во врска со дистрибуција на материјали на оваа страница, без претходна писмена дозвола од компанијата.

Ги почитуваме правата на интелектуална сопственост на другите. Според тоа, имаме политика за отстранување на поднесоци од трета страна за кои разумно веруваме дека може да го прекршат законот за авторски права, суспендирајќи го пристапот до страницата (или кој било дел од неа) од кое било лице кое ја користи страницата со очигледно кршење на законот за авторски права и/или прекинување во соодветни околности сметката на секој Корисник кој ја користи страницата со очигледно кршење на законот за авторски права. Согласно Наслов 17 од Кодексот на Соединетите Американски Држави, Дел 512, ние имплементиравме процедури за добивање писмено известување за наводното прекршување на авторските права и за решавање на таквите наводи. Ако мислите дека корисникот на страницата ги прекршува вашите авторски права, ве молиме доставете писмено известување до нашиот агент наведен во делот Известување од овој Договор за известување за тврдењата за прекршување на авторските права.

Вашето писмено известување мора: (а) да го содржи вашиот физички или електронски потпис; (б) да го идентификува делото заштитено со авторски права за кое се тврди дека е прекршено; (в) да го идентификува наводниот материјал за прекршување на доволно прецизен начин за да ни овозможи да го лоцираме тој материјал; (г) содржи соодветни информации со кои можеме да ве контактираме (вклучувајќи поштенска адреса, телефонски број и адреса на е-пошта); (д) содржи изјава дека имате добра волја дека употребата на материјалот заштитен со авторски права не е овластен од сопственикот на авторските права, агентот на сопственикот на авторските права или законот; (ѓ) содржи изјава дека информациите во писменото известување се точни; и (е) содржи изјава, под казна за лажно сведочење, дека сте овластени да дејствувате во име на сопственикот на авторските права.

Ако верувате дека вашата трговска марка се користи неправилно или без овластување на страницата, сопственикот или агентот на сопственикот може да не извести. Бараме секоја поплака да го даде точниот идентитет на сопственикот, како можеме да ве контактираме и специфичната природа на жалбата.

Освен ако не е поинаку наведено, MedmatchOpen ја поседува целата содржина достапна на оваа страница, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текстот, фотографиите, сликите, графиките, аудио клиповите и секоја нивна компилација или аранжман. Целата содржина е заштитена со Соединетите Американски Држави и меѓународните закони во врска со авторските права, трговските марки, трговските тајни и другите сопственички права.

8. ДОВЕРЛИВОСТ

8.1 Дефиниција на доверливи информации.

„Доверливи информации“ ги означува сите информации откриени од страната („Страната што открива“) на другата страна („страна што прима“), без разлика дали се усно или писмено, кои се означени како доверливи или кои разумно треба да се сфатат дека се доверливи со оглед на природата на информациите и околностите на откривање. Вашите доверливи информации ги вклучуваат вашите податоци; Нашите доверливи информации ги вклучуваат услугите и содржината; и Доверливите информации на секоја страна ги вклучуваат условите и условите на овој Договор и сите Формулари за нарачка (вклучувајќи ги и цените), како и деловни и маркетинг планови, технолошки и технички информации, планови и дизајни за производи и деловни процеси откриени од таа страна. Сепак, доверливите информации не вклучуваат никакви информации кои (i) се или стануваат општо познати на јавноста без прекршување на која било обврска што се должи на Страната што открива, (ii) ѝ биле познати на Страната што ја прима пред нејзиното откривање од страната што открива без прекршување на која било обврска што се должи на Страната што открива, (iii) е добиено од трета страна без прекршување на која било обврска што се должи на Страната што открива, или (iv) е независно развиена од страната што ја прима.

Страната што прима ќе го користи истиот степен на грижа што ја користи за да ја заштити доверливоста на сопствените доверливи информации од сличен вид (но не помалку од разумна грижа) за да (i) да не користи никакви доверливи информации на Страната што открива за која било цел надвор од опсегот на овој Договор и (ii) освен ако не е поинаку овластено од страната што открива во писмена форма, ограничете го пристапот до доверливите информации на страната што открива на оние вработени и изведувачи на нејзините и нејзините Филијали на кои им е потребен тој пристап за цели во согласност со овој Договор и кои имаат потпишано договори за доверливост со Страната примач кои содржат заштита не материјално помалку заштитнички на доверливите информации од оние овде. Ниту една страна нема да ги открие условите од овој Договор или формуларот за нарачка на трета страна, освен нејзините Подружници, правниот советник и сметководителите без претходна писмена согласност од другата страна, под услов странката која ќе направи такво обелоденување на нејзиниот партнер, правниот советник или сметководителите ќе останат одговорни за усогласеноста на таквиот Огранок, правен совет или сметководител со овој дел „Доверливост“. Без оглед на горенаведеното, ние може да ги откриеме условите од овој Договор и кој било применлив формулар за нарачка на подизведувач или добавувач на апликации што не е на MedmatchOpen до степен што е неопходен за извршување на нашите обврски кон Вас според овој Договор, според условите за доверливост материјално како заштитни како што е наведено овде.

8.2 Присилно обелоденување.

Страната што ја прима може да открие доверливи информации на страната што открива до степен што е принуден со закон да го стори тоа, под услов Страната што ја прима претходно да ја извести Страната која обелоденува за принудното откривање (до степен што е законски дозволен) и разумна помош, на страната што открива трошок, доколку страната што открива сака да го оспори обелоденувањето. Доколку Страната што ја прима е принудена со закон да ги открие доверливите информации на Страната што ги обелоденува како дел од граѓанска постапка во која Страната што открива е странка, а Страната што открива не го оспорува откривањето, Страната што открива ќе и ги надомести на Страната што ги прима разумни трошоци за составување и обезбедување безбеден пристап до тие доверливи информации.

9. ПРЕТСТАВУВАЊА, ГАРАНЦИИ, ЕКСКЛУЗИВНИ ЛЕКОВИ И ОДГОВОРИ

9.1 Водечка технологија.

MedmatchOpen работи на начин да им обезбеди врвна технологија на своите корисници. Технолошката индустрија брзо се развива, многу е подложна на безбедносни прашања и многу тешко се одржуваат тековните трендови и безбедносни грижи. Поради оваа и други причини, ја признавате неопходноста MedmatchOpen да се откаже од СИТЕ гаранции и штети и сериозно да ја ограничи својата одговорност кон корисниците и сите други заинтересирани страни. Сите побарувања што можете да ги поднесете против компанијата ќе бидат исклучиво против компанијата и нема да бидат извршни против кој било друг поврзан субјект, кој било службеник, кој било директор или кој било вработен во Компанијата.

9.2 Репрезентации.

Секоја страна претставува дека валидно го склучила овој Договор и има законска моќ да го стори тоа.

9.3 Одрекувања од одговорност.

ИЗВРЗ НИШТО СПРОТИВНО ВО ОВОЈ ДОГОВОР, САЈТОТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ СИТЕ УСЛУГИ, ПРОФИЛИ, ВОДЕЊЕ, СОДРЖИНА, СОФТВЕР, ФУНКЦИИ, МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ СЕ ДОСТАПНИ НА ДРУГИ ПАРТИ, ОСНОВА „КАКО ШТО СЕ“ И „КАКО ДОСТАПНА“ БЕЗ ПРЕТСТАВУВАЊА ИЛИ ГАРАНЦИИ ОД КАКОВ ВИД ИЗРАЗИ И ИМЛИЦИРАНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРЕКРШАЊЕ, ПРОГОВОРНА ПОВРЕДА. MEDMATCHOPEN НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА УСЛУГИТЕ, ФУНКЦИИТЕ, ФОНКУЦИИТЕ ИЛИ СОДРЖИНАТА СОДРЖАНИ ВО САЈТОТ ЌЕ БИДАТ НЕПРЕКИНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ДЕКА ДЕФЕКТИ ЌЕ БИДАТ ПОПРАВЕНИ ИЛИ ТОА ПОСЕГА ПОСЕБЕ; НИТУ ДАВААТ КАКВА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА ТОЧНОСТА, ЗНАЧЕНОСТА ИЛИ ВЕРОДАВНОСТА НА СТРАНИЦАТА, СОДРЖИНАТА, ПРОФИЛИТЕ, ВОДЕЊЕТО, ДАНОЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ, УСЛУГИ, БЕСПЛАТНИ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМИРАЊА ВРСКИ ДО, ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ЗА СЕКОЈА ПОВРЕДА НА БЕЗБЕДНОСТА ПОВРЗАН СО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕКУ САЈТОТ ИЛИ КОЈА ПОВРЗАНА САЈТ. MEDMATCHOPEN НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ И НЕ СЕ ОДГОВАРА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА САЈТОТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, СОДРЖИНАТА И БИЛО ГРЕШКИ КОИ СЕ СОДРЖУВААТ ВО НИКАКВА ДИРЕКТНА ИЛИ НЕДИРЕКТНА БЕЗ ОБРЗА, КОМПЈА, НЕ ОГРАНИЧУВАЊЕ. ДОКОЛКУ СТЕ НЕЗАДОВОЛНИ ОД САЈТОТ, УСЛУГИТЕ ИЛИ БИЛО МАТЕРИЈАЛИ НА САЈТОТ, ВАШ ЕДИНСТВЕН ЛЕК Е ДА ПРЕКИНИТЕ КОРИСТЕЊЕ НА САЈТОТ. КОМПАНИЈАТА НЕ ПРЕЗЕМА НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ЗА БРИШЕЊЕТО ИЛИ НЕСПРОЧУВАЊЕТО НА КОЈА ПОРАКА.

Под никакви околности, Медмакопен, неговите филијали, подружници, инвеститори, вработени, службеници, директори, агенти, претставници, адвокати и нивните наследници, наследници и доделувања се одговорни за какви било посебни, казнени, инцидентни или последователни штети што се директно или индиректно поврзани ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА, ИЛИ НЕМОЖНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ, СТРАНИЦАТА И СОДРЖИНАТА, МАТЕРИЈАЛИТЕ, УСЛУГИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА САЈТОТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗАГУБЕЊЕ НА ПРИХОДИ ИЛИ ОЧЕКУВАНАТА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ДОБИВ СОВЕТУВААТ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ. НЕКОИ ДРЖАВИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СЛУЧАЈНИ ИЛИ СОСЕДНИЧКИ ШТЕТИ, ПА ГОРЕНАТО ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖЕ НА ВАС. КАДЕ ДРЖАВИТЕ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СЛУЧАЈНИ ИЛИ СОСЕДНИЧКИ ШТЕТИ, ШТЕТИТЕ ЌЕ БИДАТ ОГРАНИЧЕНИ ДО НАЈГОЛЕМ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН ОД ТАКВАТА ДРЖАВА. Во никој случај не е вкупната одговорност на Медмакопен, неговите филијали, подружници, инвеститори, вработени, службеници, директори, агенти, претставници, адвокати и нивни наследници, наследници и доделувања за сите штети, загуби и причини за дејствување (без разлика дали е во договор ИЛИ ДЕЛИКТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕН НА, НЕМОРНИЦА ИЛИ ПОинаку) КОИ ПРОИЗЛЕКУВААТ ОД ОВИЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА СТРАНИЦАТА ИЛИ УСЛУГИТЕ СЕ НАДМИНАТ ВО АГРЕГАТОТ НА ГЛАСНИОТ КОМПРЕДЕН, ГЛАСНИОТ НА КОРИСТЕЊЕ.

Вие конкретно одобрувате општо ослободување во корист на компанијата за какви било спорови што може да се појават помеѓу корисниците и која било трета страна. Понатаму, вие изрично се откажувате од сите права според член 1542 од Граѓанскиот законик на Калифорнија, кој предвидува дека „Општото ослободување не се однесува на побарувањата за кои доверителот не знае или се сомнева дека постојат во негова или нејзина корист во моментот на извршувањето на ослободувањето што ако го знае тој или таа мора да има материјално влијание врз неговото порамнување со должникот.'

10. ЗАЕМНИЧКИ ОБЕШТЕТУВАЊЕ

10.1 Оштетување од наша страна.

Ние ќе ве браниме од секое барање, барање, тужба или постапка поднесена или покрената против Вас од страна на трето лице со тврдење дека која било купена услуга ги прекршува или присвојува правата на интелектуална сопственост на таквата трета страна („Побарување против вас“) и ќе ве обештети од какви било штети, адвокатски такси и трошоци конечно досудени против Вас како резултат на, или за износите платени од Вас според спогодбата одобрена од нас во писмена форма, за барањето против вас, под услов (а) веднаш да ни дадете писмено известување за барањето Против Вас, (б) ни дадете единствена контрола врз одбраната и решавањето на побарувањето против вас (освен што не смееме да решиме ниту едно побарување против вас, освен ако тоа безусловно не ве ослободи од секаква одговорност), и (в) ни дадете сета разумна помош , на наш трошок. Доколку добиеме информации за барање за прекршување или ненаменски присвојување поврзано со некоја услуга, ние може по наше дискреционо право и без ваша цена (i) да ги менуваме Услугите за да не се тврди дека повеќе ги прекршуваат или присвојуваат, (ii) да добиеме лиценца за Вашето континуирано користење на таа Услуга во согласност со овој Договор, или (iii) да ги прекинете вашите претплати за таа Услуга по писмено известување од 30 дена и да ви ги врати сите однапред платени такси што го покриваат остатокот од рокот на прекинатите претплати. Горенаведените обврски за одбрана и обештетување не се применуваат доколку (1) во тврдењето не е конкретно наведено дека нашите услуги се основата на барањето против вас; (2) Побарувањето против Вас произлегува од употребата или комбинацијата на нашите Услуги или кој било дел од нив со софтвер, хардвер, податоци или процеси кои не се обезбедени од Наша страна, доколку нашите Услуги или нивната употреба нема да прекршат без таква комбинација; (3) Побарувањето против Вас произлегува од Услугите под Формулар за нарачка за кој не се наплаќа; (4) Побарувањето против Вас се заснова на традиционалната функционалност за трговија на интернет-продавница која е или била во општа употреба во индустријата; или (5) Побарување против Вас произлегува од содржина, апликација која не е отворена за Medmatch или Вашето користење на услугите што го прекршува овој Договор, документацијата или важечките формулари за нарачка.

10.2 Оштетување од Вас.

Ќе нè браните нас и нашите соработници против секое барање, барање, тужба или постапка поднесена или покрената против нас од трета страна која тврди дека (а) некој од вашите податоци или вашата употреба на вашите податоци со нашите услуги, (б) не- Апликацијата MedmatchOpen обезбедена од вас, или (в) комбинацијата на апликација која не е MedmatchOpen обезбедена од вас и се користи со нашите услуги, ги прекршува или присвојува правата на интелектуална сопственост на таквите трети лица или произлегуваат од вашата употреба на услугите или содржината во незаконски начин или со прекршување на Договорот, документацијата или формуларот за нарачка (секое „побарување против нас“), и ќе не обесштетите од каква било штета, адвокатски такси и трошоци конечно доделени против нас како резултат на или за какви било суми платени од нас според спогодбата одобрена од вас во писмена форма за барање против нас, под услов ние (а) навремено да ви дадеме писмено известување за барањето против нас, (б) да ви дадеме единствена контрола врз одбраната и решавањето на барањето против нас Нас (освен што не можете да видите отфрли какво било барање против нас, освен ако тоа безусловно не нè ослободи од секаква одговорност) и (в) Ви ја дава целата разумна помош, на ваша сметка.

Овој Дел 10 ја наведува единствената одговорност на обештетувачката страна и ексклузивниот правен лек на обештетената страна против другата страна за кој било вид побарување опишано во овој Дел 10.

11. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

11.1 Ограничување на одговорноста.

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕМА ГОГРЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА КОМПАНИЈАТА ЗАЕДНО СО СИТЕ НЕЈЗИ ФИФИЛИАЦИ, ВРАБОТЕНИ, СЛУЖБЕНИЦИ, СОПСТВЕНИЦИ И АГЕНТИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИЛИ ПОВРЗАНИ СО ОВОЈ ДОГОВОР ДА ГО ИЗВЕДУВААТ СО ОВОЈ ДОГОВОР ВО ДВАНАЕСЕТ МЕСЕЦИТЕ КОИ ПРЕТХОДУВААТ НА ПРВИОТ ИНЦИДЕНТ ОД КОЈ ИЗЈАВА ОДГОВОРНОСТА. ГОРЕВОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ ЌЕ ВАЖИ ДАЛИ ДЕЈСТВОТО Е ВО ДОГОВОР ИЛИ ДЕЛИКТ И БЕЗ РАЗГОВОР ОД ТЕОРИЈАТА НА ОДГОВОРНОСТ, НО НЕМА ДА ГИ ОГРАНИЧУВА ОБВРСКИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ВАШИТЕ И НА ВАШИТЕ ПОДРЖАНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАЌАЊЕ СПОРЕД НАДОМЕСТОЦИТЕ И НА ПЛАЌАЊЕТО.

11.2 Исклучување на последователни и поврзани штети.

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ КОМПАНИЈАТА ИЛИ НЕЈЗИНИТЕ ПОДРУЖНИЦИ, ВРАБОТЕНИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ, СОПСТВЕНИЦИТЕ И АГЕНТИТЕ НЕМА ДА ИМААТ ОДГОВОРНОСТ КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ ПОВРЗАН СО ОВОЈ ДОГОВОР ЗА БИЛО ИЗГУБЕН ПРОФИТ, ПРИХОД, ПРИХОД, ПРИХОД, ПРИХОД, ГО, КАЗНЕНИ ШТЕТИ, ДАЛИ ЕДНО ДЕЈСТВО Е ВО ДОГОВОР ИЛИ ДЕЛИКТ И БЕЗ РАЗГОВОР ОД ТЕОРИЈАТА НА ОДГОВОРНОСТА, ДУРИ И АКО КОМПАНИЈАТА Е СОВЕТУВАНА ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВА ШТЕТА ИЛИ ДРУГА НЕДЕЛНА ПАРНОСТ. ГОРЕВОТО ОДГОВОР НЕМА ДА ВАЖИ ДО СТЕПЕН ЗАБРАНЕТ СО ЗАКОН.

12. МАКЕДОНСКИ И ПРЕСТАНОК

12.1 Рок на договорот.

Овој Договор започнува на датумот кога вие прво го прифативте и продолжува се додека сите претплати подолу не истечат или не се прекинат.

12.2 Рок на купени претплати.

Терминот на секоја претплата ќе биде како што е наведено во важечкиот Формулар за нарачка. Освен ако не е поинаку наведено во Формуларот за нарачка, претплатите автоматски ќе се обновуваат за дополнителни периоди еднакви на периодот на претплата што истекува или една година (која и да е пократка), освен ако која било од страните не ѝ даде на другата известување за необновување најмалку 30 дена пред крајот на соодветниот термин за претплата. Цената по единица за време на кој било рок на обновување ќе се зголеми до 7% над важечката цена во претходниот мандат, освен ако не Ви обезбедиме известување за различни цени најмалку 60 дена пред важечкиот рок за обновување. Освен како што е изрично наведено во важечкиот Формулар за нарачка, обновувањето на промотивните претплати или претплатите со еднократна цена ќе биде по Нашата применлива цена на списокот што ќе важи во моментот на применливото обновување. Без оглед на спротивното, секое обновување во кое обемот на претплата за која било Услуга е намален од претходниот термин ќе резултира со повторна цена при обновување без оглед на цената на претходниот термин по единица.

12.3 Престанок.

Страната може да го раскине овој Договор од причина (i) по 30 дена писмено известување до другата страна за материјално прекршување ако таквото прекршување остане неизлечено на истекот на тој период, или (ii) ако другата страна стане предмет на петиција во стечај или која било друга постапка поврзана со несолвентност, стечај, ликвидација или отстапување во корист на доверителите.

12.4 Рефундирање или плаќање по раскинување.

Ако овој Договор е раскинат од Вас во согласност со Дел 12.3 (Раскинување), ќе ви ги вратиме сите однапред платени трошоци што го покриваат остатокот од рокот на сите Формулари за нарачка по датумот на стапување во сила на раскинувањето. Ако овој Договор е раскинат од нас во согласност со Дел 12.3, ќе платите неплатени надоместоци што го покриваат остатокот од рокот на сите формулари за нарачка. Раскинувањето во никој случај нема да Ве ослободи од вашата обврска да платите какви било такси што ни се плаќаат за периодот пред датумот на стапување во сила на раскинувањето.

12.5 Преносливост и бришење на вашите податоци.

На барање од Вашето направено во рок од 30 дена по датумот на стапување во сила на раскинувањето или истекувањето на овој Договор, Вашите податоци ќе ви ги направиме достапни за извоз или преземање како што е предвидено во Документацијата. По таков период од 30 дена, ние нема да имаме обврска да одржуваме или да даваме какви било Ваши податоци, а како што е предвидено во Документацијата потоа ќе ги избришеме или уништиме сите копии од вашите податоци во нашите системи или на друг начин што ги поседуваме или контролираме, освен ако тоа не е законски забрането .

12.6 Преживеани одредби.

Деловите со наслов „Бесплатни услуги“, „Надоместоци и плаќање“, „Сопственички права и лиценци“, „Доверливост“, „Одрекувања“, „Заемно обесштетување“, „Ограничување на одговорноста“, „Враќање средства или плаќање по раскинување“, „ Преносливоста и бришењето на вашите податоци“, „Отстранување на содржина и апликации кои не се од MedmatchOpen“, „Одредби за преживување“ и „Општи одредби“ ќе го преживеат секое раскинување или истекување на овој Договор.

13. СО КОГО ДОГОВОРУВАТЕ, ИЗВЕСТУВАЊА, ВЛАДЕЕЊЕ НА ЗАКОН И ЈУРИСДИКЦИЈА

13.1 Општо.

Според овој Договор треба да ги упатите известувањата до MedmatchOpen, LLC, компанија со ограничена одговорност во Делавер, 1935 Commerce Lane, Suite 6, Jupiter, FL 33458, USA, Attn: VP, Legal.

13.2 Начин на давање известување.

Освен ако не е поинаку наведено во овој Договор, сите известувања поврзани со овој Договор ќе бидат во писмена форма и ќе бидат ефективни по (а) лична испорака, (б) вториот работен ден по испраќањето по пошта, или (в), освен известувањата за раскинување или побарување кое може да се надомести („Правни известувања“), кое јасно ќе може да се идентификува како Правни известувања, денот на испраќање по е-пошта. Известувањата за наплата до Вас ќе бидат упатени до соодветниот контакт за наплата назначен од Вас. Сите други известувања до Вас ќе бидат упатени до соодветниот системски администратор за услуги назначен од Вас.

13.3 Договор за владејачко право и јурисдикција.

Договорот ќе се регулира со законите на државата Флорида. Секоја страна со ова се согласува со ексклузивната лична јурисдикција и место на одржување на федералните и државните судови со јурисдикција во округот Палм Бич, Флорида, за решавање на сите спорови кои произлегуваат од изградбата, толкувањето или спроведувањето на која било одредба од Договорот, и секоја страна со ова се откажува од тврдењето или одбраната дека таквите судови претставуваат незгоден форум. СЕКОЈА СТРАНКА СО ОВА СЕСНО И ДОБРОВОЛНО СЕ ОТКАЖУВА СЕКОЕ ПРАВО ИЛИ ПРИВИЛЕГИЈА ОД СУДЕЊЕ НА ПОРТА ВО ВРСКА СО ТАКВИ РАБОТИ. Во случај некоја парница или која било слична постапка (колективно, „Парница“) е започната или одбрана од која било страна која тврди дека, во таква парница или одбрана, прекршување на Договорот од другата страна, или се обидува да спроведе кое било право или правен лек според Договорот, или да бара толкување или конструкција на Договорот, и во случај кога таквата страна која го започнала или брани е успешна по основаноста на таквото барање или одбрана и суштински преовладува во парницата („Преовладувачка страна“), странката против кого е поднесено таквото барање или е наведена таква одбрана ќе и ги плати на Преовладувачката страна сите трошоци и трошоци, вклучително, без ограничување, судските трошоци, адвокатските трошоци и трошоците за вештаците и истрагата (без разлика дали на судење, по жалба, или за време на предистражната постапка), на Преовладувачката страна во гонењето на таквото тврдење или воспоставувањето таква одбрана. Секоја страна се согласува со важечкото владејачко право погоре, без оглед на правилата за избор или судир на законите, како и за ексклузивната јурисдикција на применливите судови погоре.

13.4 Не Агенција.

За да се избегне сомнеж, ние го склучуваме овој Договор како главен, а не како застапник за која било друга компанија MedmatchOpen, LLC. Предмет на секое дозволено доделување според Дел 14.4, обврските што ги должиме според овој Договор ќе ви бидат должни само на нас, а обврските што ги должите Вие според овој Договор ќе ни ги должиме само нам.

14. ОПШТИ ОДРЕДБИ

14.1 Усогласеност со извозот.

Услугите, содржината, другата технологија што ја ставаме на располагање и нивните деривати може да подлежат на извозните закони и прописи на Соединетите Држави и други јурисдикции. Секоја партија претставува дека не е именувана на ниту една американска владина листа на негирани партии. Нема да им дозволите на корисниците да пристапуваат или да користат какви било услуги или содржини во земја под ембарго на САД (во моментов Куба, Иран, Северна Кореја, Судан, Сирија или Крим) или со прекршување на кој било закон или регулатива за извоз на САД.

14.2 Антикорупциска.

Се согласувате дека не сте примиле или не ви биле понудени незаконски или несоодветни поткуп, мито, плаќање, подарок или нешто вредно од кој било од нашите вработени или агенти во врска со овој Договор. Разумните подароци и забавата обезбедени во вообичаениот тек на деловното работење не го прекршуваат горенаведеното ограничување. Ако дознаете за какво било прекршување на горенаведеното ограничување, ќе вложите разумни напори за навремено да го известите нашиот правен оддел на правни support@MedmatchOpen.com

14.3 Целосен договор и ред на првенство.

Овој Договор е целосниот договор помеѓу вас и нас во врска со Вашето користење на услугите и содржината и ги заменува сите претходни и современи договори, предлози или претстави, писмени или усни, во врска со неговата тема. Освен ако не е поинаку предвидено овде, ниту една измена, измена или откажување од која било одредба од овој Договор нема да биде ефективно освен ако во писмена форма и не е потпишана од страната против која треба да се тврди измената, измената или откажувањето. Страните се согласуваат дека секој термин или услов наведен во вашата нарачка или во која било друга документација за вашата нарачка (со исклучок на формуларите за нарачка) е неважечка. Во случај на каков било конфликт или недоследност меѓу следните документи, редоследот на предност ќе биде: (1) важечкиот Формулар за нарачка, (2) овој Договор и (3) Документацијата.

14.4 Доделување.

Ниту една од страните не може да отстапи ниту едно од своите права или обврски согласно со ова, без разлика дали е во сила на закон или на друг начин, без претходна писмена согласност од другата страна (да не се задржува неразумно); под услов, сепак, која било од страните може да го отстапи овој Договор во целост (заедно со сите формулари за нарачка), без согласност на другата страна на нејзиниот партнер или во врска со спојување, стекнување, корпоративна реорганизација или продажба на сите или суштински сите негови средства. Без оглед на горенаведеното, ако една страна е купена од, ги продаде суштински сите нејзини средства на директен конкурент на другата страна или претрпи промена на контролата во корист на директен конкурент на другата страна, тогаш таа друга страна може да го раскине овој Договор по писмено известување. Во случај на такво раскинување, ќе Ви ги вратиме сите однапред платени надоместоци што се распределени на остатокот од рокот на сите претплати за периодот по датумот на стапување во сила на таквото раскинување. Согласно горенаведеното, овој Договор ќе ги обврзува и ќе влијае во корист на страните, нивните соодветни наследници и дозволените овластувања.

14.5 Однос на страните.

Страните се независни изведувачи. Овој Договор не создава партнерство, франшиза, заедничко вложување, агенција, фидуцијар или работен однос меѓу страните.

14.6 Трети лица корисници.

Нема трети лица корисници според овој Договор.

14.7 Откажување.

Ниту еден неуспех или одложување од страна на која било страна во остварувањето на кое било право според овој Договор нема да претставува откажување од тоа право.

14.8 Седливост.

Доколку некоја одредба од овој Договор смета дека судот со надлежна јурисдикција е спротивна на законот, одредбата ќе се смета за ништовна, а останатите одредби од овој Договор ќе останат во сила.

14.9 Амандмани.

MedmatchOpen може, по своја дискреција и без најава, да го измени Договорот во секое време со ажурирање на оваа објава. Измените на Договорот ќе бидат ефективни по објавувањето на таквите ажурирани услови од страна на компанијата на оваа локација. Вашиот континуиран пристап или користење на страницата по таквото објавување претставува ваша согласност да бидете обврзани со Договорот, како што е изменет. Доколку се спротивставите на какви било изменети услови, ваш единствен регрес ќе биде да ја прекинете употребата на страницата при вашата прва посета на страницата по објавувањето на таквиот амандман.

14.10 Резервација на права.

Сите права што не се изрично дадени од страна на компанијата овде се задржани на компанијата.

14.11 Политика за лозинка.

Пристапот и употребата на заштитени со лозинка и/или безбедни области на страницата е ограничена само на овластени корисници. Неовластени лица кои се обидуваат да пристапат до овие области на страницата може да бидат предмет на кривично гонење. Вие сте единствено одговорни за заштитата на Вашата единствена лозинка.

14.12 Политика за приватност.

Информациите собрани од страната ќе се третираат во согласност со политиката за приватност на компанијата лоцирана на страницата која е инкорпорирана овде преку референца.

14.13 Виша сила.

Компанијата нема да одговара за какви било загуби кои произлегуваат од доцнењето или прекинот на извршувањето на обврските поради какви било Божји дејствија, акти на цивилни или воени власти, граѓански немири, војни, штрајкови или други работни спорови, пожари, непредвидени транспортни ситуации, прекини во телекомуникациите, комуналните услуги, Интернет-услугите или услугите на мрежни добавувачи, дејствија или пропусти од трето лице, инфилтрација или прекин на страницата од трета страна или други катастрофи или појави кои се надвор од разумната контрола на Компанијата.