Mga palatuntunan

Ang sumusunod ay mga tuntunin ng isang kontraktwal na legal na kasunduan (“Kasunduan”) sa pagitan mo at ng MedmatchOpen, LLC (mula rito ay tinutukoy bilang alinman sa “MedmatchOpen” o “Kumpanya”) na namamahala sa pag-access, paggamit, paglahok at lahat ng iba pang paraan ng paggamit ng Kumpanya website at lahat ng iba pang electronic data na binubuo ng business platform ng Kumpanya (“Site”). Sa pamamagitan ng pag-access sa Site, kinikilala mo na nabasa mo, naunawaan at sumasang-ayon na sumailalim sa Kasunduan at sumunod sa lahat ng naaangkop na batas, tuntunin at regulasyon ng anumang awtoridad ng pamahalaan o ng Kumpanya. Kung magparehistro ka para sa isang limitadong panahon na libreng pagsubok para sa aming mga serbisyo, ang mga naaangkop na probisyon ng Kasunduan ay pamamahalaan din ang libreng panahon ng pagsubok na iyon. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumailalim sa Kasunduan, huwag magrehistro bilang isang User o kung hindi man ay gamitin ang Site.

SA PAMAMAGITAN NG PAGTANGGAP SA MGA TUNTUNIN, SA PAMAMAGITAN NG PAG-CLICK NG ISANG BOX NA NAGSASAAD NG IYONG PAGTANGGAP; SA PAMAMAGITAN NG PAGSASANAY NG ORDER FORM NA NAGSASAngguni sa KASUNDUAN NA ITO; O SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO NG LIBRE SA PANAHON NG WALANG PAGSUBOK, SA PAGGAMIT NG MGA GANITONG SERBISYO, SUMASANG-AYON KA SA MGA TUNTUNIN. KUNG PUMASOK KA SA KASUNDUANG ITO SA PANGALAN NG ISANG KUMPANYA O IBA PANG LEGAL NA ENTITY, IKINAKAWAN MO NA MAY AWTORIDAD KA NA MAGBIGAY NG GANITONG ENTITY AT ANG MGA KAANIB NITO SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NA ITO, KUNG SAAN ANG MGA TERMINO NA “IKAW” O “IYO” SANGGUNIAN ANG GANITONG ENTITY AT ANG MGA KAANIB NITO. KUNG WALA KANG GANITONG AWTORIDAD, O KUNG HINDI KA SANG-AYON SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NA ITO, HINDI MO DAPAT TANGGAPIN ANG KASUNDUANG ITO AT MAAARING HINDI GAMITIN ANG MGA SERBISYO.

Hindi mo maaaring ma-access ang Mga Serbisyo kung Ikaw ay Aming direktang katunggali, maliban sa Aming naunang nakasulat na pahintulot. Bilang karagdagan, hindi mo maaaring i-access ang Mga Serbisyo para sa mga layunin ng pagsubaybay sa kanilang kakayahang magamit, pagganap, o pagpapagana, o para sa anumang iba pang layunin sa pag-benchmark o mapagkumpitensya. Ang Site ay maaaring maglaman ng iba pang pagmamay-ari na mga abiso at impormasyon sa copyright, ang mga tuntunin na dapat sundin at sundin at sa pamamagitan ng sanggunian ay isinama sa Kasunduan. Huling na-update ang Kasunduang ito noong Mayo 31st, 2021. Ito ay may bisa sa pagitan Mo at Amin simula sa petsa ng pagtanggap Mo sa Kasunduang ito.

1. MGA DEFINISYON

Ang ibig sabihin ng "Affiliate" ay anumang entity na direkta o hindi direktang kumokontrol, kinokontrol ng, o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa entity ng paksa. Ang "Kontrol," para sa mga layunin ng kahulugang ito, ay nangangahulugang direkta o hindi direktang pagmamay-ari o kontrol ng higit sa 50% ng mga interes sa pagboto ng entity ng paksa.

Ang ibig sabihin ng "Kasunduan" ay ang Pangunahing Kasunduan sa Subscription na ito.

Ang ibig sabihin ng "Mga Serbisyong Beta" ay MedmatchOpen na mga serbisyo o functionality na maaaring ibigay sa Iyo upang subukan sa Iyong opsyon nang walang karagdagang bayad na malinaw na itinalaga bilang beta, pilot, limitadong paglabas, preview ng developer, hindi produksyon, pagsusuri, o ng katulad na paglalarawan.

Ang ibig sabihin ng "Nilalaman" ay impormasyong nakuha ng MedmatchOpen mula sa mga mapagkukunang available sa publiko o mga third party na provider ng nilalaman at ginawang available sa Iyo sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, Mga Serbisyong Beta o alinsunod sa isang Order Form, gaya ng mas kumpletong inilalarawan sa Dokumentasyon.

Ang ibig sabihin ng “Dokumentasyon” ay ang dokumentasyon ng Trust and Compliance ng naaangkop na Serbisyo, at ang mga gabay at patakaran sa paggamit nito, na ina-update paminsan-minsan, na naa-access sa pamamagitan ng help.MedmatchOpen.ai o mag-login sa naaangkop na Serbisyo.

Ang “HIPAA” ay nangangahulugang Seksyon 262 ng Health Insurance Portability and Accountability Act, PL 104-191 (“HIPAA”) na namamahala sa paggamit at paghahatid ng indibidwal na makikilalang impormasyon sa kalusugan.

Ang ibig sabihin ng “Malicious Code” ay code, mga file, script, ahente o program na nilayon na gumawa ng pinsala, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga virus, worm, time bomb, malware, adware, Trojan horse at mga katulad nito.

Ang ibig sabihin ng "Marketplace" ay isang online na direktoryo, catalog o marketplace ng mga application na nakikipag-ugnayan sa Mga Serbisyo, at anumang mga website na kapalit.

Ang "Non-MedmatchOpen Application" ay nangangahulugang isang Web-based, mobile, offline o iba pang proseso ng software o functionality na ibinigay Mo o ng isang third party at nakikipagtulungan sa isang Serbisyo, kabilang ang, halimbawa, isang application na binuo ng o para sa Iyo. , ay nakalista sa isang Marketplace, o kinilala bilang Salesforce Labs o sa pamamagitan ng katulad na pagtatalaga.

Ang ibig sabihin ng “Form ng Order” ay isang dokumento sa pag-order o online na order na tumutukoy sa Mga Serbisyong ibibigay sa ilalim nito na ipinasok sa pagitan Mo at Amin o alinman sa Aming Mga Kaakibat, kabilang ang anumang addenda at mga pandagdag dito. Sa pamamagitan ng pagpasok sa isang Order Form sa ilalim nito, ang isang Affiliate ay sumasang-ayon na sumailalim sa mga tuntunin ng Kasunduang ito na parang ito ay isang orihinal na partido dito.

Ang “Protektadong Impormasyong Pangkalusugan” ay nangangahulugang anumang Protektadong Impormasyong Pangkalusugan tulad ng tinukoy sa HIPAA o anumang katulad na impormasyong nakuha mula sa mga indibidwal bilang resulta ng Customer na nagbibigay ng mga produkto o serbisyo.

Ang ibig sabihin ng “Libreng Serbisyo” ay Mga Serbisyo na ginagawang available sa Iyo ng MedmatchOpen nang walang bayad. Ang mga Libreng Serbisyo ay hindi kasama ang Mga Serbisyong inaalok bilang isang libreng pagsubok at Mga Binili na Serbisyo.

Ang ibig sabihin ng "Mga Serbisyong Binili" ay Mga Serbisyo na binibili Mo o ng Iyong Kaakibat sa ilalim ng Form ng Pag-order, na nakikilala sa Mga Libreng Serbisyo o sa mga ibinigay alinsunod sa isang libreng pagsubok.

Ang ibig sabihin ng "Mga Serbisyo" ay ang mga produkto at serbisyo na Inorder Mo sa ilalim ng Order Form o ibinigay sa Iyo nang walang bayad (kung naaangkop) o sa ilalim ng libreng pagsubok, at ginawang available online ng Amin, kabilang ang nauugnay na MedmatchOpen offline o mobile na mga bahagi, bilang inilarawan sa Dokumentasyon. Hindi kasama sa “Mga Serbisyo” ang Nilalaman at Mga Non-MedmatchOpen na Application.

Ang ibig sabihin ng “User” ay, sa kaso ng isang indibidwal na tumatanggap ng mga tuntuning ito sa kanyang ngalan, ang naturang indibidwal, o, sa kaso ng isang indibidwal na tumanggap sa Kasunduang ito sa ngalan ng isang kumpanya o iba pang legal na entity, isang indibidwal na awtorisado sa pamamagitan ng Iyong gumamit ng Serbisyo, kung kanino Ka bumili ng subscription (o sa kaso ng anumang Mga Serbisyong ibinigay sa Amin nang walang bayad, kung kanino ang isang Serbisyo ay ibinigay), at kung kanino Mo (o, kapag naaangkop, Kami sa Iyong kahilingan) ay nagbigay ng pagkakakilanlan ng gumagamit at password (para sa Mga Serbisyong gumagamit ng pagpapatunay). Maaaring kabilang sa mga user, halimbawa, ang Iyong mga empleyado, consultant, kontratista at ahente, at mga ikatlong partido kung saan Ka nakikipagtransaksiyon sa negosyo.

Ang ibig sabihin ng “Kami,” “Amin” o “Amin” ay ang kumpanyang MedmatchOpen, LLC na inilarawan sa Seksyon 13 (Kanino Mo Kontratahin, Mga Paunawa, Namamahala sa Batas at Jurisdiction).

Ang ibig sabihin ng "Ikaw," "Iyong Sarili" o "Iyo", sa kaso ng isang indibidwal na tinatanggap ang Kasunduang ito sa kanyang ngalan, ang naturang indibidwal, o sa kaso ng isang indibidwal na tinatanggap ang Kasunduang ito sa ngalan ng isang kumpanya o iba pang legal entity, ang kumpanya o iba pang legal na entity kung saan mo tinatanggap ang Kasunduang ito, at mga Affiliate ng kumpanya o entity na iyon na pumasok sa Mga Form ng Order.

Ang ibig sabihin ng "Iyong Data" ay elektronikong data at impormasyong isinumite ng o para sa Iyo sa Mga Serbisyo, hindi kasama ang Nilalaman at Mga Aplikasyon na Hindi MedmatchOpen.

2. LIBRENG PAGSUBOK AT LIBRENG SERBISYO

2.1 Libreng Pagsubok.

Kung magparehistro Ka sa Aming website para sa isang libreng pagsubok, gagawin Namin ang isa o higit pang Mga Serbisyo na magagamit sa Iyo sa isang pagsubok na batayan nang walang bayad hanggang sa mas maaga ng (a) katapusan ng panahon ng libreng pagsubok kung saan Ikaw ay nagparehistro upang gamitin ang naaangkop (Mga) Serbisyo, o (b) ang petsa ng pagsisimula ng anumang mga subscription sa Binili na Serbisyo na iniutos Mo para sa (mga) Serbisyo, o (c) pagwawakas ng Amin sa aming sariling paghuhusga. Maaaring lumitaw ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon ng pagsubok sa web page ng pagpaparehistro ng pagsubok. Anumang mga karagdagang tuntunin at kundisyon ay isinama sa Kasunduang ito sa pamamagitan ng sanggunian at legal na may bisa.

ANUMANG DATA NA IPINAPASOK MO SA MGA SERBISYO, AT ANUMANG MGA PAG-CUSTOMIZATION NA GINAWA SA MGA SERBISYO NG O PARA SA IYO, SA PANAHON NG ATING LIBRENG PAGSUBOK AY PERMANENTENG MAWAWALA MALIBAN KUNG BUMILI KA NG SUBSCRIPTION SA PAREHONG MGA SERBISYO NA NASASAKPAN NG TRIAL, BUMILI NG APPLICABLE I-EXPORT ANG GANITONG DATA, BAGO TAPOS ANG PANAHON NG PAGSUBOK. HINDI MO MAAARING ILIPAT ANG DATA NA NAISAK O MGA CUSTOMIZATION NA GINAWA SA PANAHON NG LIBRENG PAGSUBOK SA ISANG SERBISYO NA MAGIGING DOWNGRADE MULA SA SAKLAW NG PAGSUBOK (HALI., MULA SA ENTERPRISE EDITION HANGGANG PROFESSIONAL EDITION); KAYA, KUNG BUMILI KA NG SERBISYO NA MAGIGING DOWNGRADE MULA SA SAKLAW NG TRIAL, DAPAT MO I-EXPORT ANG IYONG DATA BAGO TAPOS ANG PANAHON NG PAGSUBOK O ANG IYONG DATA AY PERMANENTE NA MAWAWALA.

SA kabila ng SECTIONS 9 (REPRESENTATIONS, WARRANTY, EXCLUSIVE REMEIES AND DISCLAIMER) AT 10.1 (INDEMNIFICATION BY US), SA PANAHON NG LIBRENG PAGSUBOK ANG MGA SERBISYO AY IBINIGAY "AS-IS" NA WALANG ANUMANG WARRANTY AT SHA MEDMATICATION NA HINDI OPEN SA PAGBASA. ANG FREE TRIAL PERIOD. WALANG LIMITAHAN ANG NAUNA, ANG MEDMATCHOPEN AT ANG MGA AFFILIATE NITO AT ANG MGA LISENSOR NITO AY HINDI KINAKATAWAN O GINAGANTAYA SA IYO NA: (A) ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO SA PANAHON NG LIBRENG PAGSUBOK AY MAKAKATUTO SA IYONG MGA KINAKAILANGAN, (DALA) ANG IYONG LIBRENG PAGGAMIT NG SERBISYO ANG PANAHON NG PAGSUBOK AY HINDI MAAANTALA, napapanahon, SECURE O LIBRE SA ERROR, AT (C) MAGIGING TUMPAK ANG DATA NG PAGGAMIT NA IBINIGAY SA PANAHON NG LIBRENG PAGSUBOK. SA KAHIT ANUMANG BAGAY NA KASALITAN SA SEKSYON 11.1 (LIMITASYON NG PANANAGUTAN), IKAW AY LUBOS NA MANANAGOT SA ILALIM NG KASUNDUANG ITO SA MEDMATCHOPEN AT SA MGA KAANIB NITO PARA SA ANUMANG MGA PINSALA NA MAGMUMULA SA IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO SA PANAHON NG LIBRENG PAGSASANAY MO. KASUNDUAN AT ANUMANG IYONG MGA OBLIGASYON SA INDEMNIFICATION DITO.

3. ATING MGA TUNGKULIN

3.1 Probisyon ng Binili na Serbisyo.

Kami (a) ginagawang available sa Iyo ang Mga Serbisyo at Nilalaman alinsunod sa Kasunduang ito at anumang naaangkop na Mga Form ng Pag-order, (b) nagbibigay sa Iyo ng naaangkop na MedmatchOpen na karaniwang suporta para sa Mga Binili na Serbisyo nang walang karagdagang bayad, at/o na-upgrade na suporta kung binili, ( c) gumamit ng mga pagsisikap na makatwiran sa komersyo upang gawing available ang online na Mga Serbisyong Binili 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, maliban sa: (i) nakaplanong downtime (na kung saan kami ay magbibigay ng maagang elektronikong abiso), at (ii) anumang hindi magagamit na sanhi ng mga pangyayaring lampas sa Aming makatwirang kontrol, kabilang ang, halimbawa, isang gawa ng Diyos, kilos ng pamahalaan, baha, sunog, lindol, kaguluhang sibil, gawa ng terorismo, welga o iba pang problema sa paggawa (maliban sa isa na kinasasangkutan ng Aming mga empleyado), Internet service provider pagkabigo o pagkaantala, Non-MedmatchOpen Application, o denial of service attack. Tingnan ang Seksyon 4.6 para sa ilang mga karapatan na pinanatili ng Kumpanya.

3.2 Proteksyon ng Iyong Data.

Pinapanatili namin ang administratibo, pisikal, at teknikal na mga pananggalang para sa proteksyon ng seguridad, pagiging kompidensyal at integridad ng Iyong Data, gaya ng inilarawan sa Dokumentasyon. Kasama sa mga pananggalang na iyon ang, ngunit hindi limitado sa, mga hakbang para sa pagpigil sa pag-access, paggamit, pagbabago o pagsisiwalat ng Iyong Data ng Aming mga tauhan maliban sa (a) upang ibigay ang Mga Binili na Serbisyo, (b) maiwasan o matugunan ang serbisyo o mga teknikal na problema, ( c) bilang pinilit ng batas alinsunod sa Seksyon 8.3 (Pinapilitang Pagbubunyag) sa ibaba, o (d) kung hayagang pinahihintulutan Mo sa pamamagitan ng pagsulat. Maliban sa paggalang sa isang Libreng Pagsubok, hanggang sa ang MedmatchOpen ay nagpoproseso ng anumang Personal na Data (tulad ng tinukoy sa DPA) na nilalaman sa Data ng Customer, sa ngalan ng Customer, sa probisyon ng Mga Serbisyo, ang mga tuntunin ng addendum sa pagproseso ng data sa https: //www.MedmatchOpen.com/dataprocessingaddendum.pdf ("DPA"), na kung saan ay isinama sa pamamagitan ng sanggunian, ay ilalapat at ang mga partido ay sumang-ayon na sumunod sa mga naturang tuntunin. Para sa mga layunin ng Standard Contractual Clause na naka-attach sa DPA, kapag at kung naaangkop, ang Customer at ang mga naaangkop na Affiliate nito ay ang bawat isa sa exporter ng data, at ang paglagda ng Customer sa Kasunduang ito, at ang paglagda ng isang naaangkop na Affiliate sa isang Order Form, ay ituring bilang paglagda sa mga Standard Contractual Clause at ang kanilang mga Appendice. Tingnan ang Seksyon 4.6 para sa ilang mga karapatan na pinanatili ng Kumpanya.

3.3 Ang Ating Tauhan.

Aming pinangangasiwaan ang pagganap ng Aming mga tauhan (kabilang ang Aming mga empleyado at kontratista) at ang kanilang pagsunod sa Aming mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito, maliban kung iba ang tinukoy dito. Tingnan ang Seksyon 4.6 para sa ilang mga karapatan na pinanatili ng Kumpanya.

3.4 Mga Serbisyong Beta.

Paminsan-minsan, maaari naming gawing available sa Iyo ang Mga Serbisyong Beta nang walang bayad. Maaari mong piliing subukan ang naturang Mga Serbisyong Beta o hindi sa Iyong sariling paghuhusga. Ang Mga Serbisyo ng Beta ay inilaan para sa mga layunin ng pagsusuri at hindi para sa paggamit ng produksyon, ay hindi suportado, at maaaring sumailalim sa mga karagdagang tuntunin. Ang Mga Serbisyo ng Beta ay hindi itinuturing na "Mga Serbisyo" sa ilalim ng Kasunduang ito, gayunpaman, ang lahat ng mga paghihigpit, ang Aming reserbasyon ng mga karapatan at Iyong mga obligasyon hinggil sa Mga Serbisyo, at ang paggamit ng anumang nauugnay na Non- MedmatchOpen na Mga Aplikasyon at Nilalaman, ay dapat na pantay na nalalapat sa Iyong paggamit ng Mga Serbisyong Beta. Maliban kung iba ang nakasaad, ang anumang panahon ng pagsubok ng Mga Serbisyo ng Beta ay mag-e-expire sa mas maagang bahagi ng tatlumpung araw mula sa petsa ng pagsisimula ng pagsubok o ang petsa na ang isang bersyon ng Mga Serbisyo ng Beta ay karaniwang magagamit nang walang naaangkop na pagtatalaga ng Mga Serbisyo ng Beta. Maaari naming ihinto ang Mga Serbisyo ng Beta anumang oras sa Aming sariling paghuhusga at hindi kailanman maaaring gawing available ang mga ito sa pangkalahatan. Wala kaming pananagutan para sa anumang pinsala o pinsala na magmumula sa o may kaugnayan sa isang Serbisyong Beta. Tingnan ang Seksyon 4.6 para sa ilang mga karapatan na pinanatili ng Kumpanya.

4. PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AT NILALAMAN

4.1 Mga subscription.

Maliban kung iba ang ibinigay sa naaangkop na Order Form o Dokumentasyon, (a) Binili ang Mga Serbisyo at access sa Nilalaman ay binili bilang mga subscription, (b) ang mga subscription para sa Binili na Serbisyo ay maaaring idagdag sa panahon ng isang termino ng subscription sa parehong pagpepresyo gaya ng pinagbabatayan na pagpepresyo ng subscription, prorated para sa bahagi ng termino ng subscription na iyon na natitira sa oras na idinagdag ang mga subscription, at (c) ang anumang idinagdag na mga subscription ay magwawakas sa parehong petsa ng pinagbabatayan na mga subscription.

Ang ilang mga bahagi ng aming Site ay maaaring mangailangan ng pagpaparehistro o maaaring hilingin sa Iyo na magbigay ng impormasyon upang makilahok sa ilang mga tampok o ma-access ang ilang Nilalaman. Ang desisyon na ibigay ang impormasyong ito ay purong opsyonal; gayunpaman, kung pipiliin Mong hindi magbigay ng ganoong impormasyon, maaaring hindi Mo ma-access ang ilang Nilalaman o mga tampok o makilahok sa iba't ibang bahagi ng Aming Site. Kapag nagparehistro ka o naging Gumagamit ng Aming Site o nagbigay ng impormasyon sa Aming Site sa anumang iba pang paraan, sumasang-ayon ka na magbigay lamang ng totoo, tumpak, kasalukuyan, at kumpletong impormasyon sa lahat ng pahina ng pagpaparehistro. Responsibilidad mong panatilihin ang Iyong sariling profile ng User na may kasalukuyang impormasyon. Ang pagtatangkang magparehistro, magparehistro, o gumamit ng pangalan maliban sa Iyong sariling legal na pangalan o user name ay ipinagbabawal. Sumasang-ayon ka na maaaring gamitin ng Kumpanya ang impormasyong ibinibigay Mo sa amin ayon sa Pribadong Patakaran sa Aming Site. Anumang mali o mapanlinlang na impormasyon na ibinigay Mo ay dahilan para sa agarang pagpapatalsik mula sa Site. Bagama't maaaring abisuhan ka ng Kumpanya kung ang isa pang user sa Iyong organisasyon ay sumubok na baguhin ang ilang partikular na impormasyon nang walang pahintulot, ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang mga pagbabago sa Iyong impormasyon ng account na ginawa Mo o ng iba pang sumusubok na kumilos para sa Iyo, mayroon man o wala ang Iyong pahintulot. Idiniin ng Kumpanya na Iyong itinatago ang lahat ng mga password at iba pang kumpidensyal na impormasyon na hindi maaabot ng mga hindi awtorisadong magkaroon ng impormasyon. Dapat mong ipaalam kaagad sa Kumpanya ang anumang paglabag sa seguridad o hindi awtorisadong paggamit ng Iyong account. Bagama't hindi mananagot ang Kumpanya para sa Iyong mga pagkalugi na dulot ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng Iyong account, maaari kang managot para sa mga pagkalugi ng Kumpanya o ng iba pa dahil sa naturang hindi awtorisadong paggamit.

Upang magparehistro bilang isang manggagamot, Dapat kang humawak ng isang aktibo, wastong ibinigay na lisensyang medikal ng Estado upang magparehistro sa Site. Kung Ikaw ay isang may-ari o tagapamahala ng isang pantulong na pasilidad na medikal, ang Iyong pasilidad ay dapat na nararapat na lisensyado sa Iyong Estado at lahat ng mga tauhan na nagbibigay ng mga karagdagang serbisyong medikal ay dapat na lisensyado o sertipikado sa kani-kanilang larangan ng serbisyo.

Kung na-access Mo ang aming Site, sumasang-ayon ka na tanggapin ang responsibilidad para sa lahat ng aktibidad na nangyayari sa ilalim ng Iyong account o password, at sumasang-ayon na hindi Ka magbebenta, maglilipat, o magtatalaga ng iyong membership o anumang mga karapatan sa pagiging miyembro. Ikaw ay may pananagutan sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng Iyong password at para sa paghihigpit sa pag-access sa Iyong computer upang hindi ma-access ng iba ang aming Site gamit ang Iyong pangalan nang buo o bahagi. Sa pamamagitan ng pagpaparehistro, sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay maaaring makipag-ugnayan sa Iyo sa anumang paraan kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mail, fax, email, o telepono.

Kung ang isang nakikipagkumpitensyang site sa Kumpanya ay binuo ng ibang entity, hindi Mo maaaring hilingin ang mga Gumagamit ng Kumpanya na wakasan, isuko o kung hindi man ay umalis sa Site o ilipat ang negosyong nakatransaksiyon sa Site sa naturang nakikipagkumpitensyang site. Hindi mo maaaring ilipat ang anumang negosyo na sinimulan sa Site sa anumang nakikipagkumpitensyang site at hindi ka maaaring makipag-ugnayan sa Mga Gumagamit ng Site upang ipahayag na ikaw ay nakikipagtransaksyon ng negosyo sa isang nakikipagkumpitensyang site.

Sumasang-ayon kang huwag gamitin ang Site para: (a) lumabag sa anumang lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas o regulasyon; (b) magpadala ng anumang materyal na mapang-abuso, nanliligalig, mapang-abuso, mapanirang-puri, bulgar, pornograpiko, malaswa, mapanirang-puri, invasive sa privacy ng iba, mapoot, o lahi, etniko, o kung hindi man ay hindi kanais-nais; (c) magpadala ng anumang hindi hinihingi o hindi awtorisadong pag-advertise, mga materyal na pang-promosyon, junk mail, spam, chain letter, pyramid scheme, o anumang iba pang paraan ng pangangalap; (d) magpadala ng anumang materyal na naglalaman ng adware, malware, spyware, software virus, o anumang iba pang computer code, file, o program na idinisenyo upang matakpan, sirain, o limitahan ang functionality ng anumang computer software o hardware o kagamitan sa telekomunikasyon; (e) stalks, harass, o saktan ang isa pang indibidwal, kabilang ang pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ng sinumang kapwa User sa Site; (f) magpanggap bilang sinumang tao o entity, o kung hindi man ay mali ang iyong pagkakakilanlan o kaugnayan sa isang tao o entity; (g) gumamit ng anumang “robot,” “spider,” “deep link,” “rover,” “scraper,” o anumang iba pang teknolohiya sa pagmimina ng data o awtomatiko o manu-manong proseso upang subaybayan, i-cache, frame, mask, i-extract ang data mula sa , kopyahin, o ipamahagi ang anumang data mula sa Site, Aming network o mga database, o subukang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa anumang bahagi o tampok ng Site o anumang iba pang mga system o network na konektado sa Site; o (h) makagambala o makagambala sa Site o mga server sa Aming mga network, o sumuway sa anumang mga kinakailangan, pamamaraan, patakaran, o regulasyon ng mga network na konektado sa Site; (i) suriin, i-scan, o subukan ang kahinaan ng Site o anumang network na konektado sa Site, o lumabag sa mga hakbang sa seguridad o pagpapatunay sa Site o anumang network na konektado sa Site; (j) baligtarin ang paghahanap, pagsubaybay, o paghangad na masubaybayan ang anumang impormasyon sa sinumang iba pang gumagamit ng o bisita sa Site, (k) gumawa ng anumang aksyon na nagpapataw ng hindi makatwiran o hindi katimbang na malaking pagkarga sa imprastraktura ng Site o ng Kumpanya. mga system o network o anumang mga system o network na konektado sa Site; (l) gumamit ng anumang meta tag o anumang iba pang "nakatagong teksto" na gumagamit ng pangalan o mga trademark ng MedmatchOpen nang wala ang aming malinaw na nakasulat na pahintulot o (m) pekeng mga header o kung hindi man ay manipulahin ang mga identifier upang itago ang pinagmulan ng anumang mensahe o transmittal na ipinadala Mo sa ang Kumpanya o sinuman sa o sa pamamagitan ng Site. WALANG LIMITAHAN ANG HENERALIDAD NG NAbanggit, PAGKOPYA O PAG-REPRODUCE NG ANUMANG SERBISYO, PROGRAMA, PRODUKTO, O MATERYAL NA IBINIGAY NG MEDMATCHOPEN SA ANUMANG IBA PANG SERVER O LOKASYON PARA SA KARAGDAGANG PAG-REPRODUKSI O REDISTRIBUSYON AY TAHASANG PROHIBISYON.

Ang isang mataas na bilis ng koneksyon sa Internet ay kinakailangan para sa wastong paghahatid ng Site. Responsibilidad mo ang pagkuha at pagpapanatili ng mga koneksyon sa network na kumokonekta sa Iyong network sa Site, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, software ng "browser" na sumusuporta sa mga protocol na ginagamit ng Kumpanya, at upang sundin ang mga pamamaraan para sa pag-access sa mga serbisyong sumusuporta sa mga naturang protocol. Hindi kami mananagot sa pag-abiso sa Iyo ng anumang mga pag-upgrade, pag-aayos o pagpapahusay sa anumang naturang software o para sa anumang kompromiso ng data, kabilang ang data ng Site, na ipinadala sa mga network ng computer o mga pasilidad ng telekomunikasyon (kabilang ang ngunit hindi limitado sa Internet) na hindi pagmamay-ari, pinapatakbo o kinokontrol ng Kumpanya. Wala kaming pananagutan para sa pagiging maaasahan o pagganap ng anumang mga koneksyon tulad ng inilarawan sa seksyong ito.

Ang aktwal o pagtatangka ng hindi awtorisadong paggamit ng Site ay maaaring magresulta sa kriminal at/o sibil na pag-uusig, kabilang ang, nang walang limitasyon, parusa sa ilalim ng Computer Fraud and Abuse Act of 1986. Inilalaan ng Kumpanya ang karapatang tingnan, subaybayan, at itala ang aktibidad sa Site nang walang abiso o pahintulot mula sa Iyo. Ang anumang impormasyong nakuha sa pamamagitan ng pagsubaybay, pagsusuri, o pagre-record ay napapailalim sa pagsusuri ng mga organisasyong nagpapatupad ng batas kaugnay ng pagsisiyasat o pag-uusig ng posibleng kriminal na aktibidad sa Site. Susunod din ang Kumpanya sa lahat ng utos ng hukuman na may kinalaman sa mga kahilingan para sa naturang impormasyon.

Ang Site ay naka-host sa Estados Unidos. Kung Ikaw ay isang User na nag-a-access sa Site mula sa European Union, Asia, o anumang iba pang rehiyon na may mga batas o regulasyon na namamahala sa pagkolekta, paggamit, at pagsisiwalat ng personal na data, na naiiba sa mga batas ng Estados Unidos, mangyaring maabisuhan na sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Site, na pinamamahalaan ng batas ng US, ang Paunawa sa Pagkapribado, at ang Kasunduan, Inililipat Mo ang Iyong impormasyon sa United States at pumapayag Ka sa paglipat na iyon. Nagsusumikap ang Kumpanya na mapanatili ang makatwirang pang-komersyal na administratibo, pisikal at teknikal na mga pananggalang upang maprotektahan ang seguridad, pagiging kompidensiyal at integridad ng data ng Site. Maaaring kasama sa mga pananggalang na ito ang pag-encrypt ng data ng Site sa paghahatid.

Ang Kumpanya, sa sarili nitong pagpapasya, ay maaaring mag-post ng mga patalastas ng mga ikatlong partido sa Site. Ang iyong pagsusulatan o anumang iba pang pakikitungo sa mga advertiser na makikita sa Site ay sa pagitan mo at ng naturang advertiser. Sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala sa anumang uri na natamo bilang resulta ng anumang ganoong pakikitungo o bilang resulta ng pagkakaroon ng naturang mga advertiser sa Site na ito. Bukod dito, ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot para sa mga pahayag o pag-uugali ng anumang ikatlong partido sa Site na ito.

Sumasang-ayon ka na hindi mangolekta o mag-ani ng anumang personal na makikilalang impormasyon, kabilang ang mga pangalan ng account, mula sa Site, o gamitin ang mga sistema ng komunikasyon na ibinigay ng Site para sa anumang layunin ng komersyal na pangangalap maliban sa mga direktang magagamit ng Site. Ikaw ay may pananagutan para sa pagkuha at pagpapanatili sa iyong sariling gastos ang lahat ng kagamitan at serbisyo na kailangan para sa pag-access at paggamit ng Site. Kapag nagparehistro Ka sa Amin at sa tuwing maa-access Mo ang Site, maaari kang nagbibigay ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa Iyong Sarili. Sumasang-ayon ka na maaari Naming gamitin ang anumang impormasyon na nakuha Namin tungkol sa Iyo alinsunod sa mga probisyon ng Aming Pribadong Patakaran .

4.2 Mga Limitasyon sa Paggamit.

Ang mga Serbisyo at Nilalaman ay napapailalim sa mga limitasyon sa paggamit, kabilang ang, halimbawa, ang mga dami na tinukoy sa Mga Form ng Order at Dokumentasyon. Maliban kung tinukoy, (a) ang isang dami sa isang Order Form ay tumutukoy sa Mga User, at ang Serbisyo o Nilalaman ay hindi maaaring ma-access ng higit sa bilang ng mga User, (b) ang password ng isang User ay hindi maaaring ibahagi sa sinumang iba pang indibidwal, at (c) maliban kung itinakda sa isang Order Form, ang pagkakakilanlan ng User ay maaari lamang italagang muli sa isang bagong indibidwal na papalit sa isa na hindi na gagamit ng Serbisyo o Nilalaman. Kung lumagpas Ka sa limitasyon sa paggamit ng kontraktwal, maaari kaming makipagtulungan sa Iyo upang subukang bawasan ang Iyong paggamit nang sa gayon ay umayon ito sa limitasyong iyon. Kung, sa kabila ng Aming mga pagsusumikap, hindi Mo magagawa o ayaw sumunod sa limitasyon sa paggamit ng kontraktwal, magpapatupad Ka ng Order Form para sa karagdagang dami ng mga naaangkop na Serbisyo o Nilalaman kaagad sa Aming kahilingan, at/o magbabayad ng anumang invoice para sa labis na paggamit alinsunod sa na may Seksyon 6.2 (Pag-invoice at Pagbabayad).

4.3 Iyong mga Pananagutan.

Ikaw ay (a) magiging responsable para sa pagsunod ng mga User sa Kasunduang ito, Dokumentasyon at Mga Form ng Pag-order, (b) magiging responsable para sa katumpakan, kalidad at legalidad ng Iyong Data, ang paraan kung saan Mo nakuha ang Iyong Data at ang Iyong paggamit ng Iyong Data sa aming Mga Serbisyo, (c) gumamit ng mga pagsisikap na makatwiran sa komersyo upang pigilan ang hindi awtorisadong pag-access o paggamit ng Mga Serbisyo at Nilalaman, at abisuhan Kami kaagad ng anumang naturang hindi awtorisadong pag-access o paggamit, (d) gumamit lamang ng Mga Serbisyo at Nilalaman alinsunod sa Kasunduang ito, Dokumentasyon , Mga Form ng Pag-order at mga naaangkop na batas at regulasyon ng pamahalaan, at (e) sumunod sa mga tuntunin ng serbisyo ng anumang Non-MedmatchOpen na Aplikasyon kung saan Mo ginagamit ang Mga Serbisyo o Nilalaman.

4.4 Mga Paghihigpit sa Paggamit.

Hindi mo (a) gagawing available ang anumang Serbisyo o Nilalaman sa sinuman maliban sa Mga User, o gagamit ng anumang Serbisyo o Nilalaman para sa kapakinabangan ng, sinuman maliban sa Iyo, maliban kung hayagang nakasaad sa isang Order Form o Dokumentasyon, (b) nagbebenta , muling ibenta, lisensya, sublicense, ipamahagi, gawing available, umarkila o umarkila ng anumang Serbisyo o Nilalaman, o isama ang anumang Serbisyo o Nilalaman sa isang service bureau o nag-aalok ng outsourcing, (c) gumamit ng Serbisyo o Non-MedmatchOpen na Aplikasyon upang mag-imbak o magpadala ng lumalabag , libelous, o kung hindi man ay labag sa batas o nakakapinsalang materyal, o upang mag-imbak o magpadala ng materyal na lumalabag sa mga karapatan sa privacy ng third-party, (d) gumamit ng Serbisyo o Non-MedmatchOpenApplication upang mag-imbak o magpadala ng Malicious Code, (e) makagambala o makagambala sa integridad o pagganap ng anumang Serbisyo o data ng third-party na nakapaloob dito, (f) pagtatangkang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa anumang Serbisyo o Nilalaman o mga kaugnay nitong sistema o network, (g) pinahihintulutan ang direkta o hindi direktang pag-access o paggamit ng anumang Serbisyo o Nilalamansa paraang umiiwas sa limitasyon sa paggamit ng kontraktwal, o paggamit ng alinman sa Aming Mga Serbisyo sa paraang lumalabag sa Aming Katanggap-tanggap na Paggamit at Patakaran sa Mga Serbisyong Panlabas na Nakaharap, o upang ma-access o gamitin ang alinman sa Aming intelektwal na ari-arian maliban kung pinahihintulutan sa ilalim ng Kasunduang ito, isang Order Form, o ang Documentation, (h) baguhin, kopyahin, o lumikha ng mga derivative na gawa batay sa isang Serbisyo o anumang bahagi, feature, function o user interface nito, (i) kopyahin ang Content maliban kung pinahihintulutan dito o sa isang Order Form o Documentation , (j) i-frame o i-mirror ang anumang bahagi ng anumang Serbisyo o Nilalaman, maliban sa pag-frame sa Iyong sariling mga intranet o kung hindi man para sa Iyong sariling panloob na mga layunin ng negosyo o bilang pinahihintulutan sa Dokumentasyon, o (k) i-disassemble, i-reverse engineer, o i-decompile ang isang Serbisyo o Nilalaman, o i-access ito upang (1) bumuo ng isang mapagkumpitensyang produkto o serbisyo, (2) bumuo ng isang produkto o serbisyo gamit ang mga katulad na ideya, feature, function o graphics ng Serbisyo, (3) kopyahin ang anumang mga ideya, feature, function o graphics ng Serbisyo o (4 ) matukoy kung ang Mga Serbisyo ay nasa saklaw ng anumang patent. Anumang paggamit ng Mga Serbisyo bilang paglabag sa Kasunduang ito, Dokumentasyon o Mga Form ng Pag-order, ng Iyo o ng mga User na sa Aming paghatol ay nagbabanta sa seguridad, integridad o kakayahang magamit ng Aming mga serbisyo, ay maaaring magresulta sa Aming agarang pagsususpinde ng Mga Serbisyo, gayunpaman, gagamitin Namin sa komersyo. makatwirang mga pagsisikap sa ilalim ng mga pangyayari upang mabigyan ka ng paunawa at pagkakataon na lutasin ang naturang paglabag o banta bago ang naturang pagsususpinde.

4.5 Pag-alis ng Content at Non-MedmatchOpen Application.

Kung hinihiling Kami ng isang tagapaglisensya na mag-alis ng Nilalaman, o tumanggap ng impormasyon na ang Nilalaman na ibinigay sa Iyo ay maaaring lumabag sa naaangkop na batas o mga karapatan ng third-party, maaari Naming abisuhan ka at sa ganoong pangyayari ay aalisin Mo kaagad ang naturang Content mula sa Iyong mga system. Kung nakatanggap Kami ng impormasyon na ang isang Non-MedmatchOpen na Application na naka-host sa isang Serbisyo ng Iyo ay maaaring lumabag sa Aming Katanggap-tanggap na Paggamit at Patakaran sa Mga Serbisyong Nakaharap sa Panlabas o naaangkop na batas o mga karapatan ng third-party, maaari Namin itong abisuhan ka at sa ganoong pangyayari ay agad Mong hindi paganahin ang naturang Non-MedmatchOpen Application o baguhin ang Non-MedmatchOpen Application upang malutas ang potensyal na paglabag. Kung hindi Ka gagawa ng kinakailangang aksyon alinsunod sa nasa itaas, maaari naming i-disable ang naaangkop na Content, Serbisyo at/o Non-MedmatchOpen Application hanggang sa malutas ang potensyal na paglabag.

4.6 Napanatili ng kumpanya ang mga karapatan.

Sa iba pang mga karapatan na pinanatili ng Kumpanya at sa kabila ng anumang bagay na salungat sa Kasunduang ito, inilalaan ng Kumpanya ang karapatan at may ganap na pagpapasya na ipatupad ang mga tuntunin ng Kasunduang ito. Ang Kumpanya ay maaaring, sa sarili nitong pagpapasya, na agad na wakasan ang Kasunduan o anumang mga serbisyong nauugnay sa Site na may paggalang sa Iyo, o sa pangkalahatan ay ihinto ang pag-aalok o pagtanggi ng access sa Site o anumang bahagi nito, anumang oras para sa anumang dahilan nang walang abiso o pananagutan. sa Iyo o anumang ikatlong partido. Ang Site na ito ay maaaring maging hindi magagamit dahil sa pagpapanatili o malfunction ng computer equipment o para sa iba pang mga dahilan at kung saan, sa hindi inaasahang dahilan, ay maaaring magresulta sa mga pinsala sa Iyong mga computer system o operasyon. Ikaw ang tanging mananagot sa pagtiyak na ang anumang impormasyon o nilalamang nakuha mula sa Site na ito ay hindi naglalaman ng anumang virus o iba pang computer software code o subroutine na idinisenyo upang hindi paganahin, burahin, sirain o kung hindi man ay makapinsala sa Iyong mga system, software o data. Nang walang limitasyon, inilalaan din ng Kumpanya ang karapatang mag-ulat ng anumang aktibidad (kabilang ang pagsisiwalat ng naaangkop na data o impormasyon ng merchant) na pinaghihinalaan nitong maaaring lumabag sa anumang batas o regulasyon sa naaangkop na mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, regulator, o iba pang naaangkop na ikatlong partido. Maaari ding makipagtulungan ang Kumpanya sa mga naaangkop na ahensyang nagpapatupad ng batas upang tumulong sa pagsisiyasat at pag-uusig ng anumang ilegal na pag-uugali. Kung gusto mong mag-ulat ng anumang mga paglabag sa mga alituntuning ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Kumpanya.

4.7 Kumpetisyon sa pagsubok sa site.

Ang mga gumagamit ng Site ay nakakakuha ng espesyal na kaalaman tungkol sa mga pagpapatakbo ng Site. Samakatuwid, ang lahat ng User ay partikular na sumasang-ayon na hindi sila dapat lumahok sa anumang maagang pagsubok, beta-testing o iba pang katulad na anyo ng pagsubok ng anumang nakikipagkumpitensyang site na maaaring mabuo. Bagama't naniniwala ang Kumpanya sa malusog na kumpetisyon, hindi ito naniniwala na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa Kumpanya o sa mga Gumagamit nito para sa mga lihim ng kalakalan at iba pang intelektwal na pag-aari ng Site na mailipat sa mga nakikipagkumpitensyang site ng mga Gumagamit nito at tulad ng paghahatid ng anumang mga lihim ng kalakalan o ang intelektwal na pag-aari ng Site sa sinumang tao ay mahigpit na ipinagbabawal. Partikular na kinikilala ng mga user na ang mga naturang aksyon ay maaaring magdulot ng hindi na mapananauli na pinsala sa Kumpanya at na ang Kumpanya ay maaaring humingi ng lahat ng legal na remedyo na magagamit nito laban sa sinumang User na nagpapadala ng naturang ipinagbabawal na impormasyon. Mangyaring iulat ang anumang posibleng mga paglabag sa address na nakalista sa seksyong Paunawa.

4.8 Mga link at message board.

Ang Kumpanya ay maaaring magbigay ng mga link, sa sarili nitong pagpapasya, sa iba pang mga site para sa Iyong kaginhawahan sa paghahanap ng kaugnay na impormasyon, produkto, at serbisyo. Ang mga site na ito ay hindi kinakailangang nasuri ng Kumpanya at pinananatili ng mga ikatlong partido kung saan walang kontrol ang Kumpanya. Alinsunod dito, hayagang itinatanggi ng Kumpanya ang anumang pananagutan para sa nilalaman, mga materyales, seguridad ng website, katumpakan ng impormasyon, at/o kalidad ng mga produkto o serbisyong ibinigay o ina-advertise sa mga third party na web site na ito. Bukod dito, ang mga link na ito ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso na may kinalaman sa anumang third party o anumang website o ang mga produkto o serbisyong ibinigay ng anumang third party. Dapat kang gumawa ng anumang kinakailangang pag-iingat upang matiyak na anumang link na pipiliin Mo para sa Iyong paggamit ay walang mga bagay tulad ng mga virus, worm, Trojan horse at iba pang mga item na may likas na mapanirang.

Hinihikayat at pinahihintulutan ng Kumpanya ang mga text link sa Site na ito. Ang MedmatchOpen ay isang organisasyong nakatuon sa pinakamataas na etika at pamantayan at samakatuwid, ang anumang mga link sa Site na ito ay hindi dapat magmungkahi na ang Kumpanya ay nagpo-promote o kung hindi man ay nag-eendorso ng anumang third party na produkto, serbisyo, dahilan, kampanya, website, nilalaman, o impormasyon. Ang anumang website na nagli-link sa Amin ay hindi maaaring magmisrelate ng kaugnayan nito sa Amin at hindi maaaring mag-link sa anumang pahina ng Site maliban sa home page. Bukod dito, walang link ang maaaring gamitin para sa komersyal o pangangalap ng pondo. Ipinaaalala rin sa Iyo ng Kumpanya na ang isang link ay hindi maaaring gumamit o magsama ng anumang mga logo, nilalaman, o disenyo ng MedmatchOpen nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng Kumpanya.

Maaaring mag-alok ang Site sa mga User ng kakayahang mag-post ng mga mensahe sa mga message board at forum (sama-sama, "Mga Forum"), na maaaring bukas sa publiko sa pangkalahatan, sa lahat ng User ng Site, o sa isang piling grupo ng mga User. Kinikilala mo na ang lahat ng nilalamang nai-post sa Mga Forum ay nabuo ng Mga User at hindi ng Kumpanya, at sa pamamagitan ng pag-post sa Mga Forum Sumasang-ayon kang sumunod sa mga patakaran at paghihigpit na itinakda sa itaas at anumang iba pang mga panuntunang partikular na naaangkop sa mga naturang Forum. Inilalaan ng Kumpanya ang karapatan, ngunit itinatanggi ang anumang obligasyon o responsibilidad, na pigilan Ka sa pag-post ng nilalaman sa anumang Forum at higpitan o alisin ang Iyong nilalaman mula sa isang Forum o tanggihan na isama ang Iyong nilalaman sa isang Forum para sa anumang kadahilanan sa anumang oras, sa Ang tanging pagpapasya ng kumpanya at nang walang abiso sa Iyo.

4.9 cookies.

Ang "cookie" ay isang piraso ng data na maaaring ilipat ng Site sa Iyong computer na nagpapakilala sa Iyo bilang isang natatanging user upang bigyang-daan Ka na mas madaling makipag-ugnayan at makipag-ugnayan sa Site. Ang Kumpanya ay maaaring gumamit ng cookies upang i-customize ang Iyong karanasan sa Site, upang matiyak na hindi Mo makikita ang parehong ad nang paulit-ulit, upang maghatid ng nilalamang partikular sa Iyong mga interes, at para sa iba pang mga layunin. Gayunpaman, maaari mong hindi payagan ang cookies sa pamamagitan ng Iyong Web browser at bisitahin pa rin ang Aming Site. Kung hindi Ka tumatanggap ng cookies, gayunpaman, ang ilang mga tampok ng Site ay maaaring hindi gumana nang maayos.

4.10 Kodigo ng Pag-uugali.

Sa paggamit ng Site, Dapat kang kumilos sa isang sibil at magalang na paraan sa lahat ng oras. Dagdag pa, sumasang-ayon ka sa lahat ng sumusunod:

 • Kung ikaw ay nagbigay ng Username at/o password, ikaw ay responsable para sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng Iyong Username at/o password.
 • Responsable ka para sa lahat ng aktibidad na nangyayari sa ilalim ng Iyong account.
 • Ikaw ang tanging responsable para sa Iyong pag-uugali at anumang materyal na Iyong isinumite, nai-post, at ipinapakita sa Site, o na pinapayagan Mo ang iba na magsumite, mag-post, at/o ipakita sa Site sa ilalim ng Iyong account.
 • Hindi ka mangliligalig, mananakot, magpapanggap, o mananakot sa ibang mga Gumagamit ng MedmatchOpen.
 • Hindi ka mag-a-upload, magpo-post, mag-e-mail, magpapadala, o kung hindi man ay gagawing available ang anumang nilalamang labag sa batas, nakakapinsala, nagbabanta, mapang-abuso, pornograpiko, nanliligalig, mapang-uuyam, mapanirang-puri, bulgar, malaswa, mapanirang-puri, sumasalakay sa privacy ng iba, mapoot, o lahi, etniko, o kung hindi man ay hindi kanais-nais.
 • Hindi ka mag-a-upload, magpo-post, mag-e-mail, magpapadala o kung hindi man ay gagawing available ang anumang hindi hinihingi o hindi awtorisadong advertising, materyal na pang-promosyon, junk mail, spam, chain letter, pyramid scheme, affiliate link, o anumang iba pang paraan ng pangangalap.
 • Hindi ka magpapadala ng anumang worm, virus, o anumang code na may likas na mapanirang.
 • Hindi mo dapat labagin ang anumang Pederal, Estado o lokal na batas sa Iyong hurisdiksyon (kabilang ngunit hindi limitado sa mga batas sa intelektwal na ari-arian).
 • Hindi mo dapat tangkaing paghigpitan ang isa pang User mula sa paggamit o pagtangkilik sa Site at hindi mo dapat hikayatin o pangasiwaan ang mga paglabag sa Kasunduan o anumang iba pang mga tuntunin o regulasyon ng Kumpanya.
 • Hindi mo gagamitin ang Site para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong layunin.
 • Hindi mo dapat baguhin, baguhin, iakma o baguhin ang Site o baguhin, baguhin o baguhin ang isa pang website upang maling ipahiwatig na nauugnay ito sa Site.
 • Kung isa kang internasyonal na User, Sumasang-ayon ka na sumunod sa lahat ng lokal na batas tungkol sa online na pag-uugali at katanggap-tanggap na nilalaman sa iyong hurisdiksyon gayundin sa lahat ng batas ng US.
 • Hindi ka lilikha ng maramihang mga account na may layuning artipisyal na palakihin ang mga rating o pagsasamantala sa iba pang mga tampok sa Site.
 • Hindi ka magsusumite ng materyal na naka-copyright, protektado ng trade secret, o kung hindi man ay napapailalim sa third-party na pagmamay-ari na mga karapatan, kabilang ang privacy at mga karapatan sa publisidad, maliban kung Ikaw ang may-ari ng naturang mga karapatan o may pahintulot mula sa may-ari na i-post ang materyal at bigyan ang Kumpanya ng lahat ng mga karapatan sa lisensya na ipinagkaloob dito.
 • Ikaw ang tanging mananagot para sa iyong mga isinumite at ang mga kahihinatnan ng pag-post o pag-publish ng mga ito.
 • Hindi mo gagamitin ang rating system sa isang malisyosong paraan para saktan ang isa pang User o para magbigay ng hindi patas na kalamangan sa iyong sarili.
 • Hindi mo pagbabanta, hahamakin o kung hindi man ay tatakutin, sa anumang paraan, ang sinumang Gumagamit na nag-post ng rating tungkol sa Iyo na mas mababa kaysa sa pinaniniwalaan Mo na nararapat sa Iyo.

4.11 Suporta.

Nagbibigay kami ng priyoridad na suporta sa pamamagitan ng email sa mga bayad na User lang. Hindi namin ginagarantiyahan ang isang tiyak na oras ng pagtugon at hindi kami nagbibigay ng kasunduan sa antas ng serbisyo. Sa pangkalahatan, Kami ay nagpapatakbo ng mga karaniwang araw mula Lunes hanggang Biyernes, 9am hanggang 5pm Eastern time at ang iyong email ay karaniwang makakatanggap ng tugon sa loob ng isang araw ng trabaho, ngunit maaaring magtagal kapag nakaranas Kami ng mataas na load o sa mga pampublikong holiday. Inaalok ang priyoridad na suporta sa bawat User. Nangangahulugan ito na maaari naming limitahan ang halaga ng suporta na ibinibigay namin sa isang indibidwal na customer. Ang aming priyoridad na suporta na inaalok sa Mga User ay karaniwang limitado sa 10 email sa aming team ng suporta bawat taon. Inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang karagdagang suporta o maningil para sa karagdagang suporta na lampas sa 10 email. Inilalaan din namin ang karapatang agad na wakasan ang serbisyo sa Site nang walang refund kung ang isang customer ay nang-insulto o nang-aabuso sa Aming team ng suporta. Sinisikap naming bigyan ka ng mahusay na serbisyo sa customer at isinama Namin ang sugnay na ito upang protektahan ang Aming team ng suporta at upang maiwasan ang isang solong User na ma-overload ang aming support system o abusuhin ang aming mga serbisyo, sa gayon ay makakaapekto sa kalidad ng suporta na natatanggap ng iba pang User.

4.12 Paggamit ng mga Bata.

Kami ay nakatuon sa pagprotekta sa privacy ng mga bata. Dapat mong malaman na ang Site na ito ay hindi nilayon o idinisenyo upang akitin ang mga batang wala pang 13 taong gulang. Hindi kami nangongolekta ng personal na pagkakakilanlan ng impormasyon mula sa sinumang tao na talagang alam naming isang batang wala pang 13 taong gulang.

4.13 Mga Responsibilidad ng HIPAA.

Kinikilala mo na ang Protected Health Information ay nangangailangan ng espesyal na pag-iingat at sumasang-ayon na sumunod sa mga batas ng iyong kumpanya, estado, at HIPAA tungkol sa proteksyon at pagsisiwalat ng Protected Health Information na nasa Site.

Sumasang-ayon ka na Iyong responsibilidad na magpatupad ng makatwiran at naaangkop na administratibo, teknikal at pisikal na mga pananggalang upang maprotektahan ang pagiging kompidensiyal, integridad at kakayahang magamit ng lahat ng Protektadong Impormasyong Pangkalusugan at anuman at lahat ng iba pang kumpidensyal na impormasyong naa-access sa o sa pamamagitan ng Site.

Ang Protektadong Impormasyong Pangkalusugan ay iniimbak at ipinapadala ayon sa mga pananggalang sa teknolohiya alinsunod sa Health Insurance Portability & Accountability Act of 1996 (HIPAA). Ang end to end encryption pati na rin ang mga secure na server ay ginagamit upang magpadala at ma-secure ang ePHI. Ang mga protocol ay nasa lugar para sa pagtatapon ng ePHI at para sa paghawak ng anumang pinaghihinalaang paglabag sa seguridad.

SA KAHIT ANUMANG BAGAY NA SALUNGAT SA KASUNDUANG ITO, TAHASANG ITINATAWALAN NG KUMPANYA ANG ANUMANG PANANAGUTAN PARA SA HINDI AWTORISADO O LABAG NA PAGBUBUNYAG O PAGPAPALIT NG PROTEKTADONG IMPORMASYON SA PANGKALUSUGAN NA PINASOK MO SA SITE.

5. NON-MEDMATCHOPEN PROVIDERS

5.1 Availability.

Kami o mga third party ay maaaring gawing available (halimbawa, sa pamamagitan ng isang Marketplace, third party Application Program Interface, o kung hindi man) ng mga third-party na produkto o serbisyo, kabilang ang, halimbawa, Non-MedmatchOpen Applications at pagpapatupad at iba pang mga serbisyo sa pagkonsulta. Anumang pagkuha Mo ng mga naturang produkto o serbisyo, at anumang pagpapalitan ng data sa pagitan Mo at ng sinumang Non-MedmatchOpen provider, produkto o serbisyo ay nasa pagitan Mo at ng naaangkop na Non-MedmatchOpen provider. Hindi namin ginagarantiya o sinusuportahan ang Non-MedmatchOpen Applications o iba pang Non-MedmatchOpen na mga produkto o serbisyo, itinalaga man o hindi ang mga ito ng Amin bilang "certified" o kung hindi man, maliban kung hayagang ibinigay sa isang Order Form.

5.2 Mga Non-MedmatchOpen na Application at Iyong Data.

Kung pipiliin Mong gumamit ng Non-MedmatchOpen Application na may Serbisyo, binibigyan Mo Kami ng pahintulot na payagan ang Non-MedmatchOpen Application at ang provider nito na i-access ang Iyong Data gaya ng kinakailangan para sa interoperation ng Non-MedmatchOpen Application na iyon sa Serbisyo. Hindi kami mananagot para sa anumang pagsisiwalat, pagbabago o pagtanggal ng Iyong Data na nagreresulta mula sa pag-access ng naturang Non-MedmatchOpen Application o provider nito.

5.3 Pakikipag-ugnayan sa mga Non-MedmatchOpen na Aplikasyon.

Ang Mga Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga tampok na idinisenyo upang makipagtulungan sa Mga Non-MedmatchOpen na Aplikasyon. Upang magamit ang mga naturang feature, Maaaring kailanganin Mo na makakuha ng access sa naturang Non- MedmatchOpen Applications mula sa kanilang mga provider, at maaaring kailanganin na bigyan Kami ng access sa Iyong (mga) account sa naturang Non-MedmatchOpen Applications. Hindi namin magagarantiya ang patuloy na pagkakaroon ng mga naturang feature ng Serbisyo, at maaaring tumigil sa pagbibigay ng mga ito nang hindi ka binibigyang karapatan sa anumang refund, kredito, o iba pang kabayaran, kung halimbawa at walang limitasyon, ang provider ng isang Non-MedmatchOpen Application ay titigil sa paggawa ng Non- Available ang MedmatchOpen Application para sa interoperasyon sa mga kaukulang feature ng Serbisyo sa paraang katanggap-tanggap sa Amin.

6. MGA BAYAD AT BAYAD PARA SA MGA BINILI NA SERBISYO

6.1 Mga Bayad.

Babayaran mo ang lahat ng mga bayarin na tinukoy sa Mga Form ng Order. Maliban kung iba ang tinukoy dito o sa isang Order Form,(i) ang mga bayarin ay nakabatay sa Mga Serbisyo at Nilalaman na mga subscription na binili at hindi aktwal na paggamit, (ii) ang mga obligasyon sa pagbabayad ay hindi maaaring kanselahin at ang mga bayad na binayaran ay hindi maibabalik, at (iii) ang mga dami na binili ay hindi maaaring bawasan sa panahon ng nauugnay na termino ng subscription.

6.2 Pag-invoice at Pagbabayad.

Bibigyan mo kami ng wasto at na-update na impormasyon ng credit card, o ng wastong purchase order o alternatibong dokumento na makatwirang katanggap-tanggap sa Amin. Kung magbibigay Ka sa Amin ng impormasyon ng credit card, pinahihintulutan Mo Kami na singilin ang naturang credit card para sa lahat ng Binili na Serbisyo na nakalista sa Order Form para sa paunang termino ng subscription at anumang (mga) renewal na termino ng subscription gaya ng itinakda sa Seksyon 12.2 (Termino ng Mga Binili na Subscription ). Ang mga naturang pagsingil ay dapat gawin nang maaga, taun-taon man o alinsunod sa anumang iba't ibang dalas ng pagsingil na nakasaad sa naaangkop na Form ng Order. Kung tinukoy ng Order Form na ang pagbabayad ay sa pamamagitan ng paraan maliban sa isang credit card, i-invoice ka namin nang maaga at kung hindi ay alinsunod sa nauugnay na Order Form. Maliban kung iba ang nakasaad sa Order Form, ang mga invoice na singil ay dapat bayaran netong 30 araw mula sa petsa ng invoice. Responsable ka sa pagbibigay ng kumpleto at tumpak na impormasyon sa pagsingil at pakikipag-ugnayan sa Amin at pag-abiso sa Amin ng anumang mga pagbabago sa naturang impormasyon.

6.3 Mga Overdue na Singil.

Kung ang anumang na-invoice na halaga ay hindi Namin natanggap sa takdang petsa, nang hindi nililimitahan ang Aming mga karapatan o remedyo, (a) ang mga singil na iyon ay maaaring makaipon ng huli na interes sa rate na 1.5% ng natitirang balanse bawat buwan, o ang pinakamataas na rate na pinahihintulutan ng batas, alinman ang mas mababa, at/o (b) Maaari naming ikondisyon ang mga pag-renew ng subscription sa hinaharap at Mga Form ng Order sa mga tuntunin sa pagbabayad na mas maikli kaysa sa mga tinukoy sa Seksyon 6.2 (Pag-invoice at Pagbabayad).

6.4 Pagsususpinde ng Serbisyo at Pagpapabilis.

Kung ang anumang halagang inutang Mo sa ilalim nito o anumang iba pang kasunduan para sa Aming mga serbisyo ay 30 o higit pang mga araw na overdue (o 10 o higit pang mga araw na overdue sa kaso ng mga halagang pinahintulutan Mo Kami na singilin sa Iyong credit card), maaari Kami, nang hindi nililimitahan. Ang aming iba pang mga karapatan at remedyo, ay nagpapabilis sa Iyong hindi nabayarang mga obligasyon sa ilalim ng mga naturang kasunduan upang ang lahat ng naturang obligasyon ay agad na dapat bayaran at mababayaran, at suspindihin ang Aming mga serbisyo sa Iyo hanggang sa mabayaran nang buo ang mga naturang halaga. Maliban sa mga customer na nagbabayad sa pamamagitan ng credit card o direct debit na ang pagbabayad ay tinanggihan, bibigyan ka namin ng hindi bababa sa 10 araw na paunang abiso na ang Iyong account ay overdue, alinsunod sa Seksyon 13.2 (Paraan ng Pagbibigay ng Abiso) para sa mga abiso sa pagsingil, bago sinuspinde ang serbisyo sa Iyo.

6.5 Mga Hindi pagkakaunawaan sa Pagbabayad.

Hindi namin gagamitin ang Aming mga karapatan sa ilalim ng Seksyon 6.3 (Mga Overdue na Singilin) ​​o 6.4 (Pagsususpinde ng Serbisyo at Pagpapabilis) sa itaas kung itinatatalo Mo ang mga naaangkop na singil nang makatwiran at may mabuting loob at masigasig na nakikipagtulungan upang malutas ang hindi pagkakaunawaan.

6.6 Mga Buwis.

Ang aming mga bayarin ay hindi kasama ang anumang mga buwis, singil, tungkulin o katulad na mga pagtatasa ng pamahalaan sa anumang uri, kabilang ang, halimbawa, mga value-added, mga benta, paggamit o withholding na mga buwis, na maa-assess ng alinmang hurisdiksyon (sama-sama, "Mga Buwis"). Responsibilidad mong bayaran ang lahat ng Buwis na nauugnay sa Iyong mga pagbili sa ilalim nito. Kung Kami ay may legal na obligasyon na magbayad o mangolekta ng mga Buwis kung saan Ikaw ay responsable sa ilalim ng Seksyon 6.6 na ito, kami ay mag-i-invoice sa Iyo at Ikaw ay magbabayad ng halagang iyon maliban kung bibigyan Mo Kami ng wastong tax exemption certificate na pinahintulutan ng naaangkop na awtoridad sa pagbubuwis. Para sa kalinawan, Kami ang tanging may pananagutan para sa mga buwis na maa-assess laban sa Amin batay sa Ating kita, ari-arian at mga empleyado.

6.7 Paggana sa Hinaharap.

Sumasang-ayon ka na ang Iyong mga pagbili ay hindi nakasalalay sa paghahatid ng anumang pagpapagana o tampok sa hinaharap, o nakasalalay sa anumang pasalita o nakasulat na pampublikong komento na ginawa ng Amin patungkol sa pagpapagana o mga tampok sa hinaharap.

6.8 Mga diskwento.

Maaari naming, sa aming sariling paghuhusga, piliin na mag-alok ng mga kredito o iba pang mga diskwento para sa Site sa iba't ibang paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa, mga kupon, mga kampanyang pang-promosyon at mga referral. Inilalaan ng Kumpanya ang karapatang magbigay ng mga kredito sa sarili nitong pagpapasya. Ang mga credit ay walang monetary o cash value at magagamit mo lang para mabawi ang mga nakasaad na singil sa subscription. Ang mga kredito ay maaari lamang ilapat sa mga singil sa subscription na partikular na tinukoy ng Kumpanya kapag nag-isyu ng kredito. Magagamit mo lang ang mga kredito at hindi naililipat. Sa lawak na nabigyan ka ng mga kredito, maliban kung ang instrumento (kabilang ang anumang kupon) ay nagsasaad ng isang mas maagang petsa ng pag-expire, ang mga kredito na ito ay mag-e-expire at hindi na maaaring ma-redeem ng anim (6) na buwan mula sa petsa na ibinigay ang kredito.

7. MGA KARAPATAN AT LISENSYA NG PAG-AARI

7.1 Paglalaan ng mga Karapatan.

Alinsunod sa mga limitadong karapatan na hayagang ipinagkaloob dito, Kami at ang Aming Mga Kaakibat, Aming mga tagapaglisensya at Tagabigay ng Nilalaman ay inilalaan ang lahat ng Amin/kanilang karapatan, titulo at interes sa at sa Mga Serbisyo at Nilalaman, kabilang ang lahat ng Amin/kanilang mga kaugnay na karapatan sa intelektwal na ari-arian. Walang mga karapatan ang ibinibigay sa Iyo sa ilalim nito maliban sa tahasang itinakda dito.

7.2 Access sa at Paggamit ng Nilalaman.

May karapatan kang i-access at gamitin ang naaangkop na Nilalaman na napapailalim sa mga tuntunin ng naaangkop na Mga Form ng Order, ang Kasunduang ito at ang Dokumentasyon.

Ang Site na ito ay ibinigay ng MedmatchOpen, LLC. Bilang isang rehistradong User, at napapailalim sa iyong ganap na pagsunod sa lahat ng oras sa mga tuntunin ng Kasunduang ito at pagbabayad ng lahat ng naaangkop na bayarin, ikaw ay binibigyan ng personal, maaaring bawiin, limitado, hindi eksklusibo, walang royalty, hindi naililipat na lisensya para magamit. nakakondisyon ang Site na ito sa Iyong patuloy na pagsunod sa Kasunduan. Maaari kang mag-print at mag-download ng mga materyales at impormasyon mula sa Site na ito para lamang sa Iyong personal na paggamit, sa kondisyon na ang lahat ng mga hard copy ay naglalaman ng lahat ng copyright at iba pang naaangkop na mga abiso na nilalaman sa naturang mga materyales at impormasyon. Ito ay isang lisensya at hindi isang pagtatalaga o pagbebenta. Anumang mga karapatan na ipinagkaloob dito ay lisensyado at hindi ibinebenta o kung hindi man ay inilipat sa Iyo. Alinsunod dito, tahasan Mong kinikilala at sumasang-ayon na ang Kumpanya ay hindi naglilipat ng pagmamay-ari o interes sa intelektwal na ari-arian sa at sa Site sa Iyo o sinuman.

Sa kabila ng nabanggit, hindi mo maaaring baguhin, baguhin, isalin, i-decompile, lumikha ng (mga) derivative na gawa ng, kopyahin, ipamahagi, i-disassemble, i-broadcast, ipadala, kopyahin, i-publish, alisin o baguhin ang anumang pagmamay-ari na mga notice o label, lisensya, sublicense, maglipat, magbenta, magsalamin, mag-frame, magsamantala, magrenta, mag-arkila, magbigay ng interes sa seguridad, ilipat ang anumang (mga) karapatan sa, o kung hindi man ay gumamit sa anumang paraan na hindi hayagang pinahihintulutan dito sa Site. Hindi ka maaaring mag-frame o gumamit ng mga diskarte sa pag-frame upang ilakip ang Site o anumang bahagi nito nang walang Aming naunang nakasulat na pahintulot.

7.3 Lisensya sa Pag-host ng Iyong Data at Mga Application.

Binibigyan Mo Kami, Aming Mga Kaakibat at naaangkop na mga kontratista ng isang pandaigdigang, limitadong termino na lisensya upang mag-host, kopyahin, magpakita at gumamit ng anumang Non-MedmatchOpen na Aplikasyon at program code na ginawa ng o para sa Iyo gamit ang isang Serbisyo o para sa paggamit Mo sa Mga Serbisyo, at Ang Iyong Data, bawat isa ay makatwirang kinakailangan para sa Aming ibigay, at matiyak ang wastong pagpapatakbo ng, aming Mga Serbisyo at nauugnay na mga sistema alinsunod sa Kasunduang ito. Alinsunod sa mga limitadong lisensyang ipinagkaloob dito, Hindi kami nakakuha ng karapatan, titulo o interes mula sa Iyo o sa Iyong mga tagapaglisensya sa ilalim ng Kasunduang ito sa o sa alinman sa Iyong Data, Non-MedmatchOpen na Aplikasyon o naturang program code.

7.4 Lisensya sa Paggamit ng Feedback.

Nagbibigay ka sa Amin at sa Aming mga Kaakibat ng isang pandaigdigang, panghabang-buhay, hindi mababawi, walang royalty na lisensya upang gamitin at isama sa Amin at/o mga serbisyo ng Aming Mga Kaakibat ang anumang mungkahi, kahilingan sa pagpapahusay, rekomendasyon, pagwawasto o iba pang feedback na ibinigay Mo o ng Mga User na may kaugnayan sa ang pagpapatakbo ng mga serbisyo ng Amin o Aming Mga Kaakibat.

7.5 Mga Probisyon ng Pangwakas na Paggamit ng Pamahalaang Pederal.

Ibinibigay namin ang Mga Serbisyo, kabilang ang mga kaugnay na software at teknolohiya na maaaring maihatid sa isang end user ng pederal na pamahalaan, para sa pangwakas na paggamit ng pederal na pamahalaan alinsunod lamang sa mga sumusunod: Ang teknikal na data ng pamahalaan at mga karapatan sa software na nauugnay sa Mga Serbisyo ay kinabibilangan lamang ng mga karapatang karaniwang ibinibigay sa publiko gaya ng tinukoy sa Kasunduang ito. Ang nakasanayang komersyal na lisensyang ito ay ibinibigay alinsunod sa FAR 12.211 (Technical Data) at FAR 12.212 (Software) at, para sa mga transaksyon ng Department of Defense, DFAR 252.227-7015 (Technical Data – Commercial Items) at DFAR 227.7202-3 (Rights in Commercial Computers Software o Computer Software Documentation). Kung ang isang ahensya ng gobyerno ay may pangangailangan para sa mga karapatang hindi ipinagkaloob sa ilalim ng mga tuntuning ito, dapat itong makipag-ayos sa Amin upang matukoy kung may mga katanggap-tanggap na tuntunin para sa pagbibigay ng mga karapatang iyon, at isang katanggap-tanggap na nakasulat na addendum na partikular na nagbibigay ng mga karapatang iyon ay dapat isama sa anumang naaangkop na kasunduan.

7.6 Mga copyright, trademark at Intellectual Property.

Ang copyright sa lahat ng materyal na ibinigay sa Site na ito ay hawak ng MedmatchOpen o ng orihinal na lumikha ng materyal. Maliban sa nakasaad dito, wala sa mga materyales ang maaaring kopyahin, kopyahin, ipamahagi, i-publish muli, i-download, ipapakita, i-post o i-transmit sa anumang anyo o sa anumang paraan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, electronic, mekanikal, photocopying, recording o kung hindi man. , nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kumpanya o ng may-ari ng copyright. Hindi mo maaaring "salamin" ang anumang materyal na nilalaman sa Site na ito nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng Kumpanya. Anumang hindi awtorisadong paggamit ng mga materyal na nilalaman sa Site na ito ay maaaring lumabag sa mga batas sa copyright, mga batas sa trademark, mga batas ng privacy at publisidad at/o mga regulasyon at batas ng komunikasyon. Ang lahat ng nilalaman at functionality sa Site na ito, kabilang ang text, graphics, logo, icon, at mga imahe at ang pagpili at pagsasaayos nito, ay eksklusibong pag-aari ng MedmatchOpen o ng mga tagapaglisensya nito at pinoprotektahan ng US at internasyonal na mga batas sa copyright. Lahat ng karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob ay nakalaan.

Ang mga trademark, mga marka ng serbisyo at mga logo (ang "Mga Trademark") na ginamit at ipinapakita sa Site na ito ay mga nakarehistro at hindi rehistradong Trademark ng MedmatchOpen. Ang iba pang mga trademark, service mark at trade name ay maaaring pag-aari ng iba. Wala sa Site na ito ang dapat ipakahulugan bilang pagbibigay, sa pamamagitan ng implikasyon, estoppel o kung hindi man, ng anumang lisensya o karapatang gumamit ng anumang Trademark o anumang iba pang MedmatchOpen na intelektwal na ari-arian na ipinapakita sa Site na ito. Ang Kumpanya ay agresibong nagpapatupad ng mga karapatan sa intelektwal na pag-aari nito sa buong saklaw ng batas. Ang pangalang MedmatchOpen at anumang iba pang mga Trademark ay hindi dapat gamitin sa anumang paraan, kabilang sa advertising o publisidad na nauukol sa pamamahagi ng mga materyales sa Site na ito, nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Kumpanya.

Iginagalang namin ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba. Alinsunod dito, mayroon kaming patakaran sa pag-alis ng mga pagsusumite ng third-party na makatuwirang pinaniniwalaan naming maaaring lumabag sa batas ng copyright, pagsususpinde ng pag-access sa Site (o anumang bahagi nito) mula sa sinumang tao na gumagamit ng Site sa maliwanag na paglabag sa batas ng copyright, at/o pagwawakas. sa naaangkop na mga pagkakataon ang account ng sinumang Gumagamit na gumagamit ng Site sa maliwanag na paglabag sa batas sa copyright. Alinsunod sa Title 17 ng United States Code, Section 512, nagpatupad kami ng mga pamamaraan para sa pagtanggap ng nakasulat na abiso ng pinaghihinalaang paglabag sa copyright at para sa pagtugon sa mga naturang paratang. Kung naniniwala ka na ang isang gumagamit ng Site ay lumalabag sa Iyong copyright, mangyaring magbigay ng nakasulat na paunawa sa Aming ahente na nakalista sa seksyon ng Abiso ng Kasunduang ito para sa paunawa ng mga paghahabol ng paglabag sa copyright.

Ang iyong nakasulat na paunawa ay dapat: (a) naglalaman ng Iyong pisikal o elektronikong lagda; (b) tukuyin ang naka-copyright na gawa na pinaghihinalaang nilabag; (c) tukuyin ang pinaghihinalaang lumalabag na materyal sa isang sapat na tumpak na paraan upang payagan Kami na mahanap ang materyal na iyon; (d) naglalaman ng sapat na impormasyon kung saan maaari Namin makipag-ugnayan sa Iyo (kabilang ang postal address, numero ng telepono, at e-mail address); (e) naglalaman ng pahayag na Ikaw ay may mabuting pananampalataya na ang paggamit ng naka-copyright na materyal ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente ng may-ari ng copyright, o ng batas; (f) naglalaman ng pahayag na ang impormasyon sa nakasulat na paunawa ay tumpak; at (g) naglalaman ng isang pahayag, sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na Ikaw ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.

Kung naniniwala Ka na ang Iyong trademark ay ginagamit nang hindi wasto o walang pahintulot sa Site, maaaring abisuhan kami ng may-ari o isang ahente ng may-ari. Hinihiling namin na ang anumang mga reklamo ay magbigay ng tumpak na pagkakakilanlan ng may-ari, kung paano Kami maaaring makipag-ugnayan sa Iyo, at ang partikular na katangian ng reklamo.

Maliban kung iba ang nabanggit, pagmamay-ari ng MedmatchOpen ang lahat ng nilalamang magagamit sa Site na ito, kabilang ngunit hindi limitado sa teksto, mga larawan, mga larawan, mga graphic, mga audio clip, at anumang pinagsama-sama o pagsasaayos nito. Ang lahat ng nilalaman ay protektado ng Estados Unidos at mga internasyonal na batas tungkol sa mga copyright, trademark, trade secret at iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari.

8. KUMPIDENSYAL

8.1 Kahulugan ng Kumpidensyal na Impormasyon.

Ang ibig sabihin ng “Kumpidensyal na Impormasyon” ay lahat ng impormasyong ibinunyag ng isang partido (“Partido na Nagsisiwalat”) sa kabilang partido (“Partido na Tumatanggap”), pasalita man o nakasulat, na itinalaga bilang kumpidensyal o na makatwirang dapat maunawaan na kumpidensyal dahil sa katangian ng impormasyon at ang mga pangyayari ng pagsisiwalat. Kasama sa Iyong Kumpidensyal na Impormasyon ang Iyong Data; Kasama sa aming Kumpidensyal na Impormasyon ang Mga Serbisyo at Nilalaman; at Kumpidensyal na Impormasyon ng bawat partido ay kinabibilangan ng mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito at lahat ng Form ng Order (kabilang ang pagpepresyo), gayundin ang mga plano sa negosyo at marketing, teknolohiya at teknikal na impormasyon, mga plano at disenyo ng produkto, at mga proseso ng negosyo na isiniwalat ng naturang partido. Gayunpaman, ang Kumpidensyal na Impormasyon ay hindi kasama ang anumang impormasyon na (i) ay o nagiging pangkalahatan na kilala sa publiko nang walang paglabag sa anumang obligasyon na dapat bayaran sa Partidong Nagbubunyag, (ii) ay alam ng Tumatanggap na Partido bago ang pagsisiwalat nito ng Partido na Nagbubunyag nang walang paglabag sa anumang obligasyong dapat bayaran sa Partidong Nagsisiwalat, (iii) ay natanggap mula sa isang ikatlong partido nang walang paglabag sa anumang obligasyong inutang sa Partidong Nagbubunyag, o (iv) ay independiyenteng binuo ng Tumatanggap na Partido.

Gagamitin ng Tumatanggap na Partido ang parehong antas ng pangangalaga na ginagamit nito upang protektahan ang pagiging kumpidensyal ng sarili nitong kumpidensyal na impormasyon ng katulad na uri (ngunit hindi bababa sa makatwirang pangangalaga) upang (i) hindi gumamit ng anumang Kumpidensyal na Impormasyon ng Partido na Nagbubunyag para sa anumang layunin sa labas ang saklaw ng Kasunduang ito at (ii) maliban kung pinahintulutan ng Partido na Nagbubunyag nang nakasulat, limitahan ang pag-access sa Kumpidensyal na Impormasyon ng Partido na Nagbubunyag sa mga empleyado at kontratista nito at ng mga Affiliate nito na nangangailangan ng access na iyon para sa mga layuning naaayon sa Kasunduang ito at na pumirma ng mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal sa Tumatanggap na Partido na naglalaman ng mga proteksyon na hindi gaanong pinoprotektahan ang Kumpidensyal na Impormasyon kaysa sa mga narito. Walang alinmang partido ang magbubunyag ng mga tuntunin ng Kasunduang ito o anumang Form ng Pag-order sa anumang ikatlong partido maliban sa Mga Kaakibat nito, legal na tagapayo at mga accountant nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng kabilang partido, sa kondisyon na ang isang partido na gumawa ng anumang naturang pagsisiwalat sa kanyang Kaakibat, legal na tagapayo o Ang mga accountant ay mananatiling responsable para sa pagsunod ng naturang Affiliate, legal na tagapayo, o accountant sa seksyong “Pagiging Kumpidensyal” na ito. Sa kabila ng nabanggit, maaari naming ibunyag ang mga tuntunin ng Kasunduang ito at anumang naaangkop na Form ng Pag-order sa isang subcontractor o Non-MedmatchOpen Application Provider sa lawak na kinakailangan upang maisagawa ang Aming mga obligasyon sa Iyo sa ilalim ng Kasunduang ito, sa ilalim ng mga tuntunin ng pagiging kumpidensyal na materyal bilang proteksyon gaya ng itinakda dito.

8.2 Sapilitang Pagbubunyag.

Maaaring ibunyag ng Tumatanggap na Partido ang Kumpidensyal na Impormasyon ng Partido na Nagsisiwalat sa lawak na pinilit ng batas na gawin ito, sa kondisyon na ang Partido ng Tumatanggap ay nagbibigay sa Partidong Nagbubunyag ng paunang abiso ng sapilitang pagsisiwalat (hanggang sa pinahihintulutan ng batas) at makatwirang tulong, sa Partido na Nagbubunyag. gastos, kung nais ng Partidong Nagbubunyag na labanan ang pagsisiwalat. Kung ang Tumatanggap na Partido ay pinilit ng batas na ibunyag ang Kumpidensyal na Impormasyon ng Partido na Nagbubunyag bilang bahagi ng isang sibil na paglilitis kung saan ang Partidong Nagsisiwalat ay isang partido, at ang Partido na Nagsisiwalat ay hindi tumututol sa pagsisiwalat, ang Partido na Nagsisiwalat ay magbabalik ng bayad sa Tumatanggap na Partido para sa kanyang makatwirang gastos sa pag-compile at pagbibigay ng secure na access sa Kumpidensyal na Impormasyong iyon.

9. MGA REPRESENTASYON, WARRANTY, EKSKLUSIBONG REMEDYO AT DISCLAIMER

9.1 Nangunguna sa teknolohiya.

Ang MedmatchOpen ay nagpapatakbo sa paraang nagbibigay ng nangungunang teknolohiya sa mga Gumagamit nito. Ang industriya ng teknolohiya ay mabilis na umuunlad, lubhang madaling kapitan sa mga isyu sa seguridad at napakahirap na mapanatili ang mga kasalukuyang uso at alalahanin sa kaligtasan. Para dito at sa iba pang mga kadahilanan, kinikilala Mo ang pangangailangan para sa MedmatchOpen na i-disclaim ang LAHAT ng mga warranty at pinsala at upang mahigpit na limitahan ang pananagutan nito sa Mga User at lahat ng iba pang interesadong partido. Anumang mga paghahabol na maaari Mong iharap laban sa Kumpanya ay magiging laban lamang sa Kumpanya at hindi maipapatupad laban sa anumang iba pang kaakibat na entity, sinumang opisyal, sinumang direktor o sinumang empleyado ng Kumpanya.

9.2 Mga representasyon.

Ang bawat partido ay kumakatawan na ito ay wastong pumasok sa Kasunduang ito at may legal na kapangyarihang gawin ito.

9.3 Mga Disclaimer.

KAHIT ANUMANG BAGAY NA SALUNGAT SA KASUNDUANG ITO, ANG SITE, KASAMA ANG LAHAT NG SERBISYO, PROFILE, RECORDKEEPING, NILALAMAN, SOFTWARE, MGA FUNCTIONS, MATERIALS AT IMPORMASYON NA GINAWA SA O ACCESS SA PAMAMAGITAN NG SITE, ANUMANG SITE, AY IBINIGAY SA ANUMANG SITE, AT IBINIGAY. ISANG “AS IS” AT “AS AVAILABLE” NA BASEHAN NA WALANG MGA REPRESENTASYON O ANUMANG URI NG WARRANTY ANUMANG IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA ANG WALANG LIMITASYON, MGA WARRANTY NG HINDI PAGLABAG, KAKAKALKAL O KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA PURPOS. ANG MEDMATCHOPEN AY HINDI NAGGANTARANTI NA ANG MGA SERBISYO, MGA PAGGAMIT, MGA TAMPOK, O NILALAMAN NA NILALAMAN SA SITE AY HINDI MAAANTALA O WALANG ERROR, NA ANG MGA DEPEKTO AY ITAMA, O NA ANUMANG SITE O ANG SERVER NA GINAGAWA ITO NG LIBRE NG KARANIWANG AVARUSMF; O HINDI SILA GUMAGAWA NG ANUMANG WARRANTY O REPRESENTATION TUNGKOL SA TUMPAK, KAHULUGAN, O MAAASAHAN NG SITE, NILALAMAN, PROFILE, RECORDKEEPING, PAG-UULAT NG BUWIS, MGA MATERYAL, SERBISYO, IMPORMASYON O MGA FUNCTION NA GINAWA ANUMANG ACCESSIBLE NG PRODUCTSITE NG SITE, MGA LINK SA, IKATLONG PARTIDO O PARA SA ANUMANG PAGLABAG SA SEGURIDAD NA KAUGNAY SA PAGPAPALIT NG SENSITIBONG IMPORMASYON SA PAMAMAGITAN NG SITE O ANUMANG NAKA-LINK NA SITE. MEDMATCHOPEN WALANG GUMAGAWA NG WARRANTY AT HINDI MANANAGOT PARA SA PAGGAMIT NG SITE, KASAMA ANG WALANG LIMITASYON, ANG NILALAMAN AT ANUMANG MGA ERROR NA NILALAMAN DITO SA ILALIM NG ANUMANG DIREKTA O DI DIREKTA NA MGA KAPAGDAAN, KASAMA PERO HINDI LIMITADO SA KUMPANYA. KUNG IKAW AY HINDI MASAYA SA SITE, SERBISYO O ANUMANG MATERYAL SA SITE, ANG IYONG TANGING REMEDY AY IPATULOY ANG PAGGAMIT SA SITE. ANG KOMPANYA AY WALANG PANANAGUTAN PARA SA PAGBUBURA O PAGBIGO NA MAG-store ng ANUMANG MENSAHE.

WALANG KAHIRAPAN ANG MEDMATCHOPEN, ANG MGA KAANIB NITO, MGA SUBSIDIARY, MGA INVESTOR, EMPLEYADO, OPISYAL, DIRECTOR, AHENTE, REPRESENTATIVE, ATTORNEY AT KANILANG KANILANG MGA KANILANG MGA HEIR, SUCCESSORS AT ASSIGNS NA TINUTUKOY NA MGA KATOTOHANAN, MGA TAGAPAGPAPILIT NA MGA TAGAPAG-ARAL, MGA TAGAPAG-ARAL, MGA TAGAPAG-TATAYANG TAGAPAG-TUTURAN. SA PAGGAMIT NG, O KAWAWASAN NA GAMITIN, ANG SITE AT ANG NILALAMAN, MGA MATERYAL, SERBISYO AT MGA GINAWA SA SITE, KASAMA ANG WALANG LIMITASYON NA PAGKAWALA NG KITA O INAASAHANG KITA O NAWALA NA NEGOSYO, KAHIT NA ANG GANITONG ENTIDAD O ISANG PAGKAKATAO. IPINAYO ANG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA. ILANG ESTADO AY HINDI PAHIHINTULUTAN ANG PAGBUBUKOD O PAGLIMITASYON NG MGA NAGSASAAD O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA, KAYA ANG NASA ITAAS NA LIMITASYON O PAGBUBUKOD AY MAAARING HINDI UMAPAT SA IYO. KUNG SAAN ANG MGA ESTADO AY HINDI PAHIHINTULUTAN ANG PAGBUBUKOD NG LIMITASYON NG MGA NAGSASAAD O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA, ANG MGA PINSALA AY LIMITADO SA PINAKAMALAKING SAKOP NA PINAHAYAGAN NG GANITONG ESTADO. KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAILAN ANG KABUUANG PANANAGUTAN NG MEDMATCHOPEN, MGA KAANIB NITO, MGA SUBSIDIARY, MGA INVESTOR, EMPLEYADO, OPISYAL, DIRECTOR, AHENTE, REPRESENTATIVE, ABOGADO AT KANILANG KANILANG MGA TAGAPAGMANA, MGA TAGAPAGPAPALIT SA LAHAT NG MGA TAGAPAGPAGITAN, AT NAGTATAWANG TAGAPAGAWA O TORT, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, kapabayaan O IBA) NA NAGMULA SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NG PAGGAMIT NA ITO O ANG IYONG PAGGAMIT NG SITE O MGA SERBISYO AY HIGIT NA, SA PAGSASAMA, ANG TAUNANG HALAGANG BINAYARAN MO BILANG USER FEE.

Partikular kang nagbibigay ng pangkalahatang pagpapalabas na pabor sa Kumpanya para sa anumang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw sa pagitan ng Mga User at anumang third party. Higit pa rito, tahasan Mong isinusuko ang lahat ng karapatan sa ilalim ng Seksyon 1542 ng Kodigo Sibil ng California, na nagtatadhana na 'Ang isang pangkalahatang pagpapalaya ay hindi umaabot sa mga paghahabol na hindi alam o pinaghihinalaan ng pinagkakautangan na umiral sa kanyang pabor sa oras ng pagpapatupad ng pagpapalaya na kung alam niya ay tiyak na nakaapekto sa kanyang pakikipag-ayos sa may utang.'

10. MUTUAL INDEMNIFICATION

10.1 Indemnification ng Amin.

Ipagtatanggol ka namin laban sa anumang paghahabol, kahilingan, demanda o paglilitis na ginawa o inihain laban sa Iyo ng isang third party na nagsasabing nilalabag o inaabuso ng anumang Binili na Serbisyo ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng naturang third party (isang “Claim Laban sa Iyo”), at babayaran ka ng danyos mula sa anumang mga pinsala, bayad sa abogado at mga gastos na sa wakas ay iginawad laban sa Iyo bilang resulta ng, o para sa mga halagang binayaran Mo sa ilalim ng isang kasunduan na inaprubahan ng Aming nakasulat sa, isang Claim Laban sa Iyo, sa kondisyon na Iyong (a) agad na magbigay sa Amin ng nakasulat na paunawa ng Claim Laban sa Iyo, (b) bigyan Kami ng nag-iisang kontrol sa pagtatanggol at pag-aayos ng Claim Laban sa Iyo (maliban na hindi Namin maaaring bayaran ang anumang Claim Laban sa Iyo maliban na lang kung ito ay walang kundisyon na pinakawalan Ka ng lahat ng pananagutan), at (c) ibigay sa Amin ang lahat ng makatwirang tulong , sa Aming gastos. Kung nakatanggap Kami ng impormasyon tungkol sa isang paglabag o paghahabol sa maling paggamit na may kaugnayan sa isang Serbisyo, maaari Kami sa Aming paghuhusga at nang walang gastos sa Iyo (i) baguhin ang Mga Serbisyo upang hindi na sila maangkin na lumabag o maling paggamit, (ii) kumuha ng lisensya para sa Iyong patuloy na paggamit ng Serbisyong iyon alinsunod sa Kasunduang ito, o (iii) wakasan ang Iyong mga subscription para sa Serbisyong iyon sa loob ng 30 araw na nakasulat na abiso at i-refund sa Iyo ang anumang mga prepaid na bayarin na sumasaklaw sa natitira sa termino ng winakasan na mga subscription. Ang mga obligasyon sa pagtatanggol at pagbabayad-danyos sa itaas ay hindi nalalapat kung (1) ang paratang ay hindi nagsasaad ng tiyak na ang aming Mga Serbisyo ay ang batayan ng Claim Laban sa Iyo; (2) ang isang Claim Laban sa Iyo ay nagmumula sa paggamit o kumbinasyon ng aming Mga Serbisyo o anumang bahagi nito na may software, hardware, data, o mga prosesong hindi ibinigay ng Amin, kung ang aming Mga Serbisyo o paggamit nito ay hindi lalabag nang walang ganoong kumbinasyon; (3) ang isang Claim Laban sa Iyo ay lumabas mula sa Mga Serbisyo sa ilalim ng Order Form kung saan walang bayad; (4) Ang isang Claim laban sa Iyo ay batay sa tradisyonal na online storefront commerce functionality na ginagamit o dati nang ginagamit sa industriya; o (5) ang isang Claim Laban sa Iyo ay nagmumula sa Nilalaman, isang Non- MedmatchOpen na Aplikasyon o Iyong paggamit ng Mga Serbisyo na lumalabag sa Kasunduang ito, sa Dokumentasyon o naaangkop na Mga Form ng Pag-order.

10.2 Indemnification Mo.

Ipagtatanggol Mo Kami at ang Aming mga Kaakibat laban sa anumang paghahabol, kahilingan, demanda o paglilitis na ginawa o dinala laban sa Amin ng isang third party na nagsasaad na (a) alinman sa Iyong Data o paggamit Mo ng Iyong Data sa aming Mga Serbisyo, (b) isang Hindi- MedmatchOpen Application na ibinigay Mo, o (c) ang kumbinasyon ng Non-MedmatchOpen Application na ibinigay Mo at ginamit kasama ng Aming Mga Serbisyo, nilalabag o inaabuso ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng third party, o nagmula sa paggamit Mo ng Mga Serbisyo o Content sa isang labag sa batas. paraan o paglabag sa Kasunduan, Dokumentasyon, o Form ng Pag-order (bawat isa ay “Claim Laban sa Amin”), at babayaran Mo Kami sa anumang mga pinsala, bayad sa abogado at mga gastos na sa wakas ay iginawad laban sa Amin bilang resulta ng, o para sa anumang halaga binayaran Namin sa ilalim ng isang kasunduan na inaprubahan Mo sa pamamagitan ng pagsulat ng, isang Claim Laban sa Amin, sa kondisyon na Kami ay (a) agad na magbibigay sa Iyo ng nakasulat na paunawa ng Claim Laban sa Amin, (b) bigyan Ka ng tanging kontrol sa pagtatanggol at pag-aayos ng Claim Laban sa Amin. Kami (maliban na hindi Mo makita tugunan ang anumang Claim Laban sa Amin maliban kung ito ay walang kundisyon na ilalabas sa Amin ang lahat ng pananagutan), at (c) ibigay sa Iyo ang lahat ng makatwirang tulong, sa Iyong Gastos.

Ang Seksyon 10 na ito ay nagsasaad ng tanging pananagutan ng partidong nagbabayad-danyos sa, at ang eksklusibong remedyo ng partidong nagbabayad-danyos laban sa kabilang partido para sa anumang uri ng paghahabol na inilarawan sa Seksyon 10 na ito.

11. LIMITASYON NG PANANAGUTAN

11.1 Limitasyon ng Pananagutan.

KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT ANG KASUNDUAN NA PANANAGUTAN NG KOMPANYA KASAMA ANG LAHAT NG MGA KAANIB NITO, EMPLEYADO, OPISYALES, MAY-ARI AT AHENTE NA NAGMULA SA O KAUGNAY SA KASUNDUANG ITO AY HIGIT SA KABUUANG HALAGANG BINAYARAN MO AT NG IYONG KASUNDUAN NG MGA GINAWA NG TOO. SA LABINGDALAWANG BUWAN SUNOD SA UNANG INSIDENTE KUNG SAAN ANG PANANAGUTAN. MAGA-APPLY ANG NAISANG LIMITASYON KUNG ANG ISANG PAGKILOS AY NASA CONTRACT O TORT AT KAHIT ANO ANG TEORYA NG PANANAGUTAN, NGUNIT HINDI MAGLILIMITA SA MGA OBLIGASYON SA PAGBAYAD MO AT NG IYONG MGA KAANIB SA ILALIM NG SEKSYON NA “FEES AND PAYMENT” SA ITAAS.

11.2 Pagbubukod ng mga Bunga at Kaugnay na Pinsala.

KAHIT KAHIT HINDI AY ANG KUMPANYA O KANYANG MGA KAANIB, EMPLEYADO, OPISYALES, MAY-ARI AT AHENTE AY MAGKAROON NG ANUMANG PANANAGUTAN MULA SA O KAUGNAY SA KASUNDUANG ITO PARA SA ANUMANG NAWANG KITA, KITA, MABUTI NA KASAMAAN, O DI DIREKTA, KASUNDUAN, KASUNDUAN, KASUNDUAN. MGA PUNITIVE DAMAGES, KUNG ANG ISANG ACTION AY NASA CONTRACT O TORT AT KAHIT ANO ANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KAHIT ANG KUMPANYA AY NABIBISAHAN NG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA O KUNG ANG ISANG PARTIDO O KANILANG MGA KAANIB NA REMEDY AY IBANG PARUSA NG IBA. ANG NABANGGIT NA DISCLAIMER AY HINDI MAG-AAPIL SA SAKOT NA IPINAGBABAWAL NG BATAS.

12. TERMINO AT PAGWAWAKAS

12.1 Termino ng Kasunduan.

Ang Kasunduang ito ay magsisimula sa petsa kung kailan mo ito unang tinanggap at magpapatuloy hanggang sa ang lahat ng mga subscription sa ilalim nito ay mag-expire o natapos na.

12.2 Termino ng Binili na Mga Subskripsyon.

Ang termino ng bawat subscription ay dapat gaya ng tinukoy sa naaangkop na Order Form. Maliban sa tinukoy sa isang Order Form, ang mga subscription ay awtomatikong magre-renew para sa mga karagdagang panahon na katumbas ng nag-expire na termino ng subscription o isang taon (alinman ang mas maikli), maliban kung ang alinmang partido ay magbibigay sa isa pang abiso ng hindi pag-renew nang hindi bababa sa 30 araw bago ang katapusan ng ang nauugnay na termino ng subscription. Ang bawat unit na pagpepresyo sa panahon ng anumang termino ng pag-renew ay tataas ng hanggang 7% sa itaas ng naaangkop na pagpepresyo sa naunang termino, maliban kung bibigyan Ka namin ng abiso ng ibang pagpepresyo nang hindi bababa sa 60 araw bago ang naaangkop na termino ng pag-renew. Maliban kung hayagang ibinigay sa naaangkop na Form ng Pag-order, ang pag-renew ng pang-promosyon o isang beses na presyong mga subscription ay nasa Aming naaangkop na listahan ng presyo na may bisa sa oras ng naaangkop na pag-renew. Sa kabila ng anumang bagay na salungat, anumang pag-renew kung saan ang dami ng subscription para sa anumang Mga Serbisyo ay nabawasan mula sa naunang termino ay magreresulta sa muling pagpepresyo sa pag-renew nang walang pagsasaalang-alang sa naunang termino ng per-unit na pagpepresyo.

12.3 Pagwawakas.

Maaaring wakasan ng isang partido ang Kasunduang ito para sa dahilan (i) sa loob ng 30 araw na nakasulat na abiso sa kabilang partido ng isang materyal na paglabag kung ang naturang paglabag ay nananatiling hindi nalulunasan sa pagtatapos ng naturang panahon, o (ii) kung ang kabilang partido ay naging paksa ng isang petisyon sa pagkabangkarote o anumang iba pang paglilitis na may kaugnayan sa kawalan ng bayad, pagtanggap, pagpuksa o pagtatalaga para sa kapakinabangan ng mga nagpapautang.

12.4 Refund o Pagbabayad sa Pagwawakas.

Kung ang Kasunduang ito ay winakasan Mo alinsunod sa Seksyon 12.3 (Pagwawakas), ire-refund namin sa Iyo ang anumang mga prepaid na bayarin na sumasaklaw sa natitirang panahon ng lahat ng Form ng Order pagkatapos ng epektibong petsa ng pagwawakas. Kung ang Kasunduang ito ay winakasan Namin alinsunod sa Seksyon 12.3, babayaran Mo ang anumang hindi nabayarang mga bayarin na sumasaklaw sa natitirang panahon ng lahat ng Form ng Order. Sa anumang pagkakataon ay aalisin ng pagwawakas ang Iyong obligasyon na magbayad ng anumang mga bayarin na babayaran sa Amin Para sa panahon bago ang petsa ng bisa ng pagwawakas.

12.5 Ang Iyong Data Portability at Pagtanggal.

Sa kahilingan ng Iyong ginawa sa loob ng 30 araw pagkatapos ng epektibong petsa ng pagwawakas o pag-expire ng Kasunduang ito, gagawin naming available sa Iyo ang Iyong Data para i-export o i-download gaya ng ibinigay sa Dokumentasyon. Pagkatapos ng naturang 30-araw na panahon, wala kaming obligasyon na panatilihin o ibigay ang anumang Iyong Data, at gaya ng ibinigay sa Dokumentasyon ay tatanggalin o sisirain ang lahat ng kopya ng Iyong Data sa Aming mga system o kung hindi man ay nasa Aming pagmamay-ari o kontrol, maliban kung ipinagbabawal ng batas. .

12.6 Nakaligtas na Mga Probisyon.

Ang mga seksyong pinamagatang “Mga Libreng Serbisyo,” “Bayarin at Pagbabayad,” “Mga Karapatan at Mga Lisensya sa Pagmamay-ari,”, “Pagiging Kumpidensyal,” “Mga Disclaimer,” “Mutual Indemnification,” “Limitasyon ng Pananagutan,” “Refund o Pagbabayad sa Pagwawakas,” “ Ang iyong Data Portability at Pagtanggal," "Pag-alis ng Nilalaman at Mga Non-MedmatchOpen na Application," "Surviving Provisions" at "General Provisions" ay makakaligtas sa anumang pagwawakas o pag-expire ng Kasunduang ito.

13. KUNG KANINO KA KINKONTRATA, MGA PAUNAWA, NAMAMAHALA SA BATAS AT HURISDIKSYON

13.1 Pangkalahatan.

Dapat mong idirekta ang mga abiso sa ilalim ng Kasunduang ito sa MedmatchOpen, LLC, isang Delaware Limited Liability Company, 1935 Commerce Lane, Suite 6, Jupiter, FL 33458, USA, Attn: VP, Legal.

13.2 Paraan ng Pagbibigay ng Paunawa.

Maliban kung tinukoy sa Kasunduang ito, ang lahat ng mga abiso na nauugnay sa Kasunduang ito ay nakasulat at magkakabisa sa (a) personal na paghahatid, (b) sa ikalawang araw ng negosyo pagkatapos ng pagpapadala, o (c), maliban sa mga abiso ng pagwawakas o isang indemnifiable na claim (“Mga Legal na Paunawa”), na malinaw na matutukoy bilang Mga Legal na Paunawa, ang araw ng pagpapadala sa pamamagitan ng email. Ang mga abiso na nauugnay sa pagsingil sa Iyo ay itutugon sa nauugnay na contact sa pagsingil na itinalaga Mo. Ang lahat ng iba pang mga abiso sa Iyo ay ibibigay sa may-katuturang Administrator ng system ng Mga Serbisyo na itinalaga Mo.

13.3 Kasunduan sa Namamahala sa Batas at Jurisdiction.

Ang Kasunduan ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng Florida. Ang bawat partido ay sumasang-ayon sa eksklusibong personal na hurisdiksyon at lugar ng mga korte ng pederal at estado na may hurisdiksyon sa Palm Beach County, Florida, para sa paglutas ng lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa pagtatayo, interpretasyon, o pagpapatupad ng anumang probisyon ng Kasunduan, at sa pamamagitan nito, tinatalikuran ng bawat partido ang pag-angkin o pagtatanggol na ang mga naturang korte ay bumubuo ng isang hindi maginhawang forum. BAWAT PARTIDO SA NITO NALAMAN AT BUSONG-BUSONG AY NAGTABAYA NG ANUMANG KARAPATAN O PRIBIHIYO NG ISANG PAGSUBOK NG HURADO NA KAUGNAY SA ANUMANG GANITONG BAGAY. Kung sakaling ang anumang paglilitis o anumang katulad na paglilitis (sama-sama, "Litigation") ay sinimulan o ipagtanggol ng sinumang partido na nag-aangkin, sa naturang Litigation o depensa, isang paglabag sa Kasunduan ng kabilang partido, o pagtatangkang ipatupad ang anumang karapatan o remedyo sa ilalim ng ang Kasunduan, o naghahanap ng interpretasyon o pagtatayo ng Kasunduan, at, kung sakaling matagumpay ang naturang pagsisimula o pagtatanggol sa partido sa mga merito ng naturang paghahabol o pagtatanggol, at higit na nananaig sa paglilitis (isang "Namamahalang Partido"), ang partido kung kanino ginawa ang naturang pag-aangkin o iginiit ang naturang depensa ay dapat magbayad sa Nanaig na Partido lahat ng mga gastos at gastos, kasama, nang walang limitasyon, mga gastos sa hukuman, bayad sa abogado, at mga gastos ng mga ekspertong saksi at imbestigasyon (sa paglilitis man, sa apela, o sa panahon ng pagsisiyasat bago ang paglilitis), ng Umiiral na Partido sa pag-uusig sa naturang paghahabol o pagtatatag ng naturang depensa. Sumasang-ayon ang bawat partido sa naaangkop na namamahala sa batas sa itaas nang walang pagsasaalang-alang sa pagpili o salungat sa mga tuntunin ng batas, at sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga naaangkop na hukuman sa itaas.

13.4 Walang Ahensya.

Para sa pag-iwas sa pagdududa, Kami ay pumapasok sa Kasunduang ito bilang punong-guro at hindi bilang ahente para sa anumang iba pang kumpanya ng MedmatchOpen, LLC. Alinsunod sa anumang pinahihintulutang Pagtatalaga sa ilalim ng Seksyon 14.4, ang mga obligasyong inutang sa Amin sa ilalim ng Kasunduang ito ay dapat na utang sa Iyo lamang ng Amin at ang mga obligasyong inutang Mo sa ilalim ng Kasunduang ito ay dapat na utang lamang sa Amin.

14. PANGKALAHATANG PAGBIBIGAY

14.1 Pagsunod sa Pag-export.

Ang Mga Serbisyo, Nilalaman, iba pang teknolohiyang ginagawa naming available, at ang mga derivatives nito ay maaaring sumailalim sa mga batas at regulasyon sa pag-export ng United States at iba pang mga hurisdiksyon. Kinakatawan ng bawat partido na hindi ito pinangalanan sa anumang listahan ng tinanggihang partido ng gobyerno ng US. Hindi mo dapat pahintulutan ang Mga User na i-access o gamitin ang anumang Serbisyo o Content sa isang bansang na-embargo ng US (kasalukuyang Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria o Crimea) o lumalabag sa anumang batas o regulasyon sa pag-export ng US.

14.2 Laban sa Korapsyon.

Sumasang-ayon ka na hindi Ka nakatanggap o inalok ng anumang ilegal o hindi wastong suhol, kickback, pagbabayad, regalo, o bagay na may halaga mula sa alinman sa Aming mga empleyado o ahente na may kaugnayan sa Kasunduang ito. Ang mga makatwirang regalo at libangan na ibinigay sa ordinaryong kurso ng negosyo ay hindi lumalabag sa paghihigpit sa itaas. Kung nalaman Mo ang anumang paglabag sa paghihigpit sa itaas, gagamit Ka ng mga makatwirang pagsisikap upang ipaalam kaagad ang Aming Legal na Departamento sa legal support@MedmatchOpen.com

14.3 Buong Kasunduan at Order of Precedence.

Ang Kasunduang ito ay ang buong kasunduan sa pagitan Mo at Amin patungkol sa Iyong paggamit ng Mga Serbisyo at Nilalaman at pumapalit sa lahat ng nauna at kasabay na mga kasunduan, panukala o representasyon, nakasulat o pasalita, tungkol sa paksa nito. Maliban kung itinatadhana dito, walang pagbabago, pag-amyenda, o pagwawaksi ng anumang probisyon ng Kasunduang ito ang magkakabisa maliban kung nakasulat at nilagdaan ng partido kung kanino igigiit ang pagbabago, pag-amyenda o pagwawaksi. Sumasang-ayon ang mga partido na ang anumang termino o kundisyon na nakasaad sa Iyong purchase order o sa alinmang iba pang dokumentasyon ng Iyong order (hindi kasama ang Mga Form ng Order) ay walang bisa. Kung sakaling magkaroon ng anumang salungatan o hindi pagkakapare-pareho sa mga sumusunod na dokumento, ang pagkakasunud-sunod ng pangunguna ay: (1) ang naaangkop na Form ng Order, (2) ang Kasunduang ito, at (3) ang Dokumentasyon.

14.4 Takdang Aralin.

Hindi maaaring italaga ng alinmang partido ang alinman sa mga karapatan o obligasyon nito sa ilalim nito, sa pamamagitan man ng pagpapatakbo ng batas o kung hindi man, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng kabilang partido (hindi dapat ipagwalang-bahala nang hindi makatwiran); sa kondisyon, gayunpaman, maaaring italaga ng alinmang partido ang Kasunduang ito sa kabuuan nito (kasama ang lahat ng Mga Form ng Pag-order), nang walang pahintulot ng kabilang partido sa Affiliate nito o may kaugnayan sa isang pagsasanib, pagkuha, muling pagsasaayos ng korporasyon, o pagbebenta ng lahat o halos lahat ng bahagi nito. mga ari-arian. Sa kabila ng nabanggit, kung ang isang partido ay nakuha ng, ibinebenta nang malaki ang lahat ng mga ari-arian nito sa, o sumailalim sa pagbabago ng kontrol pabor sa, isang direktang kakumpitensya ng kabilang partido, kung gayon ang ibang partido ay maaaring wakasan ang Kasunduang ito sa nakasulat na paunawa. Sa kaganapan ng naturang pagwawakas, ibabalik namin sa Iyo ang anumang mga prepaid na bayarin na ilalaan sa natitirang panahon ng lahat ng mga subscription para sa panahon pagkatapos ng petsa ng bisa ng naturang pagwawakas. Alinsunod sa naunang nabanggit, ang Kasunduang ito ay magbubuklod at magpapasya sa kapakinabangan ng mga partido, kani-kanilang mga kahalili at pinahihintulutang italaga.

14.5 Relasyon ng mga Partido.

Ang mga partido ay mga independiyenteng kontratista. Ang Kasunduang ito ay hindi gumagawa ng partnership, franchise, joint venture, ahensya, fiduciary o relasyon sa trabaho sa pagitan ng mga partido.

14.6 Mga Makikinabang ng Third-Party.

Walang mga third-party na benepisyaryo sa ilalim ng Kasunduang ito.

14.7 Pagsuko.

Walang kabiguan o pagkaantala ng alinmang partido sa paggamit ng anumang karapatan sa ilalim ng Kasunduang ito ay bubuo ng pagwawaksi ng karapatang iyon.

14.8 Kakayahan.

Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay hinahawakan ng korte na may karampatang hurisdiksyon na salungat sa batas, ang probisyon ay ituturing na walang bisa, at ang natitirang mga probisyon ng Kasunduang ito ay mananatiling may bisa.

14.9 Mga Susog.

Maaaring baguhin ng MedmatchOpen, sa sarili nitong pagpapasya at walang abiso, ang Kasunduan sa anumang oras sa pamamagitan ng pag-update sa pag-post na ito. Magiging epektibo ang mga pagbabago sa Kasunduan sa pag-post ng Kumpanya ng mga naturang na-update na tuntunin sa lokasyong ito. Ang iyong patuloy na pag-access o paggamit ng Site pagkatapos ng naturang pag-post ay bumubuo ng iyong pahintulot na sumailalim sa Kasunduan, gaya ng binago. Kung tututol ka sa anumang mga binagong tuntunin, ang tanging paraan mo ay ang ihinto ang paggamit ng Site sa iyong unang pagbisita sa Site pagkatapos mai-post ang naturang pagbabago.

14.10 Paglalaan ng mga Karapatan.

Ang anumang mga karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob ng Kumpanya dito ay nakalaan sa Kumpanya.

14.11 Patakaran sa Password.

Ang pag-access at paggamit ng protektado ng password at/o mga secure na lugar ng Site ay limitado sa mga awtorisadong User lamang. Ang mga hindi awtorisadong indibidwal na sumusubok na ma-access ang mga lugar na ito ng Site ay maaaring mapailalim sa pag-uusig. Ikaw ang tanging responsable para sa proteksyon ng Iyong sariling natatanging password.

14.12 Patakaran sa Privacy.

Ang impormasyong nakolekta ng Site ay ituturing alinsunod sa patakaran sa privacy ng Kumpanya na matatagpuan sa Site na isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian.

14.13 Pilit na Majeure.

Ang kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang mga pagkalugi na nagmumula sa pagkaantala o pagkaantala ng pagganap ng mga obligasyon dahil sa anumang mga gawa ng Diyos, mga gawa ng mga awtoridad ng sibil o militar, mga kaguluhang sibil, mga digmaan, mga welga o iba pang mga hindi pagkakaunawaan sa paggawa, sunog, mga pangyayari sa transportasyon, mga pagkaantala sa mga telekomunikasyon, utility, mga serbisyo sa Internet o mga serbisyo ng provider ng network, mga aksyon o pagtanggal ng isang third party, paglusot o pagkagambala sa Site ng isang third party, o iba pang mga sakuna o pangyayari na lampas sa makatwirang kontrol ng Kumpanya.

x ->